#4587:

QGRÅMe

o ä . . o .

:smed turistàngare

til Hammertest

Vackra naturscenerier och studiebilder från de för sin gå: I
skönhet bekanta norska fjordarne.

I-KoNsTFILM!
I En olyckligs
::::: lifsöde :::::

Herr KRAS, Fröken DULAC och
Fröken GYPSY i hufvudrollerna.

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
  
  
    
 
 
 

Skildringen är en gripande bild ur lifvet. Huru en man, mot hvilken
lyckan ler, helt plötsligt angripes af en smittosam sjukdom, hvilken icke blott
grusar alla hans illusioner, utan äfven jagar bort alla hans vänner och kära, den
ena efter den andra. Ett i sanning rörande skådespel, som icke allenast genom
sitliocilnnehåll, Vutan mest genom det fullödiga spelet, gör ett djupt intryck på
as a aren.

 

mwmmm ,
i Hos våra grannar
s ö d e r u t.

lläpnaste vyer från en liten "turif på Själland.

Idyllika skogsinteriörer, vackraste strandpartier
och små förtjuande snapphot från en kanalfärd. Se
där det rikliga utbyte fotografen fick af sin färd.

Hvad an litan aiyadsma ara

kanb hitta på.

W Uppiggande skämtnummer. W

TFT-Til QMUSIKQ [Tow-o

en
ä W!- Expressnyhet! -Ull år
Spännande Cowboydrama! ä

Cowboy-Flickan

Och

The Bushrangers
lll skogarna lilla lawlals, sam alla slagama all tarmarna llramlllg asalra

Stort spännande Cowboydrama hämtadt ur lifvet i de 
 amerikanska skogarna och på prärierna i 29 afdelningar. 

 
 
 
  
 

 

  
  
 
 

 

 
 
  
 

fflllllff af

ll

 

I 1,4,
Paf-1.!

"- s i;X kk
1,140Aulllxlllxl XX "AV

få På landsvägen anropar den lille farmaren en gammal vän, .som kommer äkande i sällskap med sin 
se vackra dotter. Han hälsar vänligt på dem och börjar genast visa intresse för den unga flickan, som
M emellertid icke vill veta af honom. För hennes fader. visar han skrytsamt sina stora boskapshjordar och gg
W anhåller simtidigt om dennes hjälp att vinna flickans gunst. Dottern är emellertid omedgörlig och de M
.4) båda männen skiljas åt efter att hafva öfverenskommit att senare träffas och göra upp saken. je.
tåg Då flickan en dag återkommer från ett möte med sin älskade, en ung polisofficer, finner hon farmaren 
gi i sällskap med fadern. Dessa hafva öfver-enskommit, att fadern skall erhålla en del boskap samma dag w
T. som farmaren gifter sigr medwilickan. Denna är emellertid fortfarande ståndaktig och då man försöker LÅÄ
Bål tvinga henne till lydnad för faderns vilja, tager hon sitt parti och flyr till skogs. Hon kommer till de
E23 illa beryktade Bushrangers (halft förvildade cowboys, som på. grund af någon straffbar förseelse flytt till 
skogarne och där lefva som skogsröfvare) läger och begär hjälp mot farmaren. De lofva att bistå henne .42
[sig och rida åstad till farmen, öppna grindarne och dtifva boskapen till sitt eget läger. Farmaren upptäcker 
gg snart sin förlust och kastar sig upp i en vagn för att underrätta polisen. Han hejdas emellertid och blir W
utsatt för skogsröfvarnes spe och hån, men tillåtes slutligen fortsätta sin färd. Je
E På. polisslationen berättar han hvad som förefallit och poliskaptenen blir förnöjd öfver flickans bedrift. Eg
Han lofvar emellertid att återställa boskapen mot villkor att han afstär från Cowbovflickan. Polisofficeren w
hegifver sig åsfad till lägret åtföljd af några poliskonstaplar. Till den unga flickan, som ridit ut ensam, -L
F33 utlämnas boskapen, efter nägra kortare underhandlingar med skogsröfvarne. gg
gg Farmaren ser med glädje sin boskap åter samlad men är förargad öfver förlusten af den vackra ts:
så dottern, som nu ftir sin faders tillåtelse att gifla sig med den unge polisofficeren.

llr KoNsTFILM! W

xinematograferaa i fäzrger af PAHTE FREREs i Paris.

Segrarens nyck

Iseensatt af Hem-arne zEccA .sr ANDREANI.

 

sKÅDEsPELARE;
Herr G. Cesar.
Fru D. Renot .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jagra.
Fröken Rianza, ............................... .. Danserska.

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain