#4586:

mot; AM-

  

Jenaste världsnytt!

athé- ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

händelser af vikt och intrese från hela

 

världen. -- Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

126

OBSJ OBSJ
N YH E TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
   

En ädelmotlig uppoffrng

Amerikansk kinematograf bild.

Under kriget mot slafhandeln gå tvänne bröder, Jim och Robert Atkinson,
ut som frivillige.

De få i uppdrag att föra ett budskap tvärs igenom den fiendtliga hären,
och för att brodern skall kunna utföra uppdraget, leder Jim fiendens uppmärk-
samhet på sig och uppoffrar därvid lifvet.

Tack vare broderns krigslist lyckas Robert uppnå sin bestämmelseort och
Jim, hvilken stupat på ärans fält, erhåller på sin dödsbädd de tappras kors.

MWWWWW

E Systrarna Silvia i sina slnrarlae
i relationer i Ira tz. i

I detta enastående akrobatnummer hafva vi äran att för publiken
föreställa systrarne Silvere, som besitta en i sanning sällsynt smidighet,
parad med en osviklig säkerhet i rörelsernas utförande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: :o of :o vo:
0 0 MUSIK 0 0
:o o: :o o: :o o:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanaler och Heder i Siam

.I Biografbild i fällger

II
I. af firman Pathé Freres .-

På kanalerna och floderna färdas vi tvärs igenom en hel strandstad genom-
korsad af båtar och piroger, framdrifna med paddelåra. Vattnet kantas af svala
bostäder, belägna på lagom afstånd från hvarandra. En flitig och verksam befolk-
ning hastar fram och åter på de träbroar, som slagits från den ena stranden till
den andra.

Denna vackra bild, som tagits i det fria, förhöjes genom glada och harmoniska
färger.

 

 

 

 

 

Tvänne präktiga
  gårdvarar

Tom och Azor vakta huset under husbondfolkets frånvaro, då tvänne inbrotts-
tjufvar göra en påhälsning.

De präktiga hundarna lyckas att med stora ansträngningar slita sig lösa och
rusa mot porten, men finna den stängd. Tom skyndar till polisvaktkontoret, under
det Azor står på utkik, samt medför två konstaplar.

Nu börjar ett lustigt förföljande, som fortsättes öfver taken och slutar med att
våra tjufvar infångas, tack vare de trogna bandhundarnas klokhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[BUUMBMMMI
Den äktamannen som ville
spela på kapplöpningarne

Komik seen af Charle Clairville.

Uppträdande:
Herr Milo  Den äkta mannen
Fröken Marly .... .. Hustrun

Agenor Lacerise har hört viskas om möjligheten af att kunna vinna på kapplöp-
ningarne och försöker låna louisdorer af sin hustru för att hålla på någon häst.
Men Fru Lacerise, som afskyr allt slags spel, vägrar på det bestämdaste.

Nu hittar Agenor på ett listigt knep. När hustrun släpper ned sin lilla hund
Bijou, passar han på att snappa bort den samt gör upp med ett stadsbud, att denne
skall föra bort hunden - - - - mot belöning! De bägge medbrottslingarna
komma öfverens om att dela belöningen. Knepet lyckas. Fru Lacerise är förtviHad
öfver förlusten af sin favorithund och vänder sig till ett kommissionskontor, utlof-
vande en belöning af 100 francs åt den som återför hunden. Stadsbudet låter. olyck-
ligtvis taga hunden ifrån sig af en annan, som också vill vinna belöningen. Under
dessa förvecklingar lyckas Bijou att fly och kommer hem af sig själf. Vår spelare,

som ser sitt hopp svikas, tröstar sig när han får veta att den häst han tänkt hålla
pa kommit in sist.

RHHHHHWIÄIHHHHÅ

ä

Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. Zl
 Publiken ombedes vördsatnt att använda den plats hvartill biljetten gäller. 

Eftertryck af programmet förbjuden. I Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain