#4585:

UEUBUBUBUEIBUBUIUEUBUBUBUBUBUBE
EIHEHBEBHEHEHBHEHBHBHEHEHBHBHEH

EI

nu!
min:

E
E

   

Mekaniskt bokhandtverk

30,000 band på en dag.

 

vid tillverkningen af den nyligen utkomna Nelsonupplagan.

Vi följa maskinens arbete, hvilket här ersätter den arbetande
handen, och trycker, fördelar, samlar ihop dem, binder in boken i
pärmen och kastar den fullt färdig in i magasinen, hvarest den
förpackas och expedieras.

 

 

Vi få här en klar och intressant inblick i alla de olika skedena.. I

 

 

EN APA soM
FoTocRAF

LLEFHSPEL

En ung sjöofiicer, som återkommer från en lång resa, hemför
en mängd plåtar, som han lämnar till en fotograf för att få dem
framkallade.

Den sistnämnde har en förtjusande hustru, hvilken fångar den
unge mannens hjärta. Han gör henne enträget sin kur och hon
är ej känslolös härför.

En dag under mannens bortvaro samtala de bägge älskande
helt ömt framför kameran, då en apa, en gåfva till den unga frun
från officeren, under lek med objektivets päron råkar knäppa till
och de älskandes bild fästes på plåten.

När mannen framkallar denna upptäcker han sin äktenskap-
liga olycka. Hanl tar dock saken med iilosoiiskt lugn samt ber
sin rival behålla hustrun och själf nöjer han sig med apan som
sällskap - och medhjälpare.

 

 

 

 

MUSIK "

I ii  -man suv-y; 1 r

 

 

 

.- ...i
I lTALu-:NsK KoNsTFlLM -

 

Luisa Miller

Drama efter Schiller. -

Luisa Miller, en af Schillers mest rörande teaterhjältinnor, är
förlofvad med Ferdinand, hvilkens far, grefve Olrich, vill gifta
honom med en rik arftagerska, lady Clarence.

Ferdinand vägrar, men hans far låter arrestera Luisa, just som
den unge mannen står i begrepp att fly med henne. .

Luisa, som tvingas därtill af grefven och lady Clarence, sam-
tycker till att afstå från Ferdinand och lyckas skilja honom från
sig i det hon låter honom förstå, att hon ej längre är värd att
bli hans hustru.

Ferdinand låter narra sig af hennes själfförnekelse och sam-
tycker att gifta sig med lady Clarence. Den dag äktenskapskon-
traktet skall undertecknas gripes den sistnämnda af samvetskval
och bekänner för Ferdinand, att Luisa är oskyldig. Den unge
mannen skyndar sig att åternnna henne; men det är för sent!
Luisa och hennes far ha redan lämnat landet, och den unga flickan
har ej kunnat öfverlefva sin sorg.

 

-u

LITTLE MORITZ EN-

 

 

 

g
I

Komisk scen.

Little Moritz, som är förälskad i Rosalie, men afskedas af

en obeveklig far, beslutar sig för att enlevera föremålet för sin
ömma låga.

I-Ian blir emellertid upptäckt och det är först efter ett löje-

väckande förföljande, som han lyckas fly med Rosalie i sin 60
hkr. Auto.

Till följd af motorskada bli de dock stående på vägen och
förföljandet börjar ånyo och fortsättes uppe på taken. Härunder

fyller röken från en skorstenspipa ut Rosalies kjolar, så att hon,
I förvandlad till en ballong, höjer sig i luften med sin älskade.

I LEVERAR ROSALIE

Hennes lyckliga stjärna låter henne falla ned på taket till
-föräldrahemmet Efter alla dessa äfventyr erhåller ilyttfågeln
slutligen den faderliga välsignelsen.

I I I
E-ä
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  
 

l
1
i
I

 

BIBUBEEUBUB
EEBIBHBHEHE

UB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålle. .-
0

. Maniagar och Torsdagar nytt prugram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

Eftertryck af programmet förbjude. Stockholm 1911 Stellan Stàla Boktryckeri

 

h

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain