#4584:

PROGRAM  

 

 

 

 

O o American kinema o 0

 

 

lill!- Nytt sensationsnummer från Västern.
Vilda bataljåcener mellan

 

Indianer och Cowboys!

 

 

 

 

 

 

"White .Squawit

eller

"Hvita lndianskans"

äfventyrliga flykt ur Siouxindianernas läger. I

 

 

o o Kolossalt spännande o 0

 

 

Handlingen är i korthet denna:

En nybyggarefamilj anfalles af indianerna. Den enda som lyckas
undkomma är en liten gosse vid namn Bertie, under det att hans syster,
hvilken af modern stängts in i en koffert, blir upptagen i indianstammen.

Femton år förflyta. Bertie, som uppfostras af en trapper, råkar nu
äfven falla i händerna på de plundrande indianerna. Dessa bereda sig
att låta honom undergå tortyr, men höfdingens fosterdotter, den vaita
Indianskana, såsom hon benämnes, lyckas utverka ett uppskof. Fången får
syn på ett ärr-på den unga flickans arm samt igenkänner nu sin syster.
Under natten lyckas de fly och bli upptagna i en diligens, men de för-
följas af indianerna och aWhite Squaww) återföres till sina gamla vänner.
Härefter flyttar stammen sitt läger till en säkrare trakt, men påträffas och
besegras af några cow-boys. Efter alla dessa dramatiska händelser åter-
finna bror och syster slutligen hvarandra.

I I
-m-

 

 

 

 

 

 

 

Max på bättring-svägen.

Spelad af Max Linder i hans hem.

Publiken återser säkerligen med nöje sin gunstling, Max Linder, hvilken nyligen genom-
gått en långvarig sjukdom. Den sympatiske skådespelaren har för att lugna alla sina vänner
låtit kinematografera sig i skötet af sin familj, där vi nu se honom såsom konvalescent, om-
gifven af sina föräldrars och sin unga förtjusande systers tillgifvenhet, sin trogna hund Kastor,
men värjande sig mot sin lilla häst Kiss, skälmaktiga förtroligheter. i

I denna roande och själfulla scen återfinna vi som vanligt vår medarbetares fria och
parisiska kynne.

:QIO-O:...O0:...I:.....O.I.O.IOOI.OOg-...g-OIOOSOOOID:
g .0. .0. ä äOOOOIOIOOOOIOOOOOOä ä .0. .OH- 
   M USI K   

i .Slutet godt, allting godt I

Mimisk scen af JACQUINET,
. - - spelad af honom själf - -

Denna vackra scen, som utmärker sig för linhet och fantasi,

 

spelas på ett beundransvärdt sät-t.

 

Kinematograii i färger!

Henri Jacquemin är inbjuden till årssupé i sällskapet Humoristerna. Då
festdeltagarna måste vara i kostym har han iklädt sig en Pierrots skepnad.
Han ämnar nu helt glad i hågen bege sig till supén, då hans hustru Jacqueline
inträder, hvilken har räknat på att få tillbringa aftonen i hans sällskap under

I det hon arbetar på den väntade lillas utstyrsel samt försöker förgäfves kvar-
hålla honom.

Henri återkommer sent och tämligen ostadig på benen. Hans kostym har
gjort stor lycka. För att ej väcka sin hustru smyger han sig på tåspetsarne in
i rummet samt tömmer en karaffin vatten. Härunder får han syn på ett bref
som fästats på ett spegelskåp. Det är till honom. Han skrattar åt den besyn-
nerliga breflådan, men läsningen af brefvet gör honom plötsligen nykter och
vår Pierrot sjunker ned på en stol och läser om det, utan att kunna fatta
följande rader: vMin vän, vårt gräl och vårt afsked i går kväll bevisade, att

ej längre älskar mig, jag har därför beslutit att lämna dig. Din förtviflade

1 quelinea.

Sedan Henri funnit sängen tom öfverlämnar han sig åt en gränslös för-
tviflan. Nu känner han tvänne armar om sin hals! Det var ett något väl grymt
prof, som Jacqueline nu godtgör med sina kyssar.

 

 

 

 

 

årldsmastarenI
== lboxnlng ==l

JOHN PINGS ÄFVENTYR. "

I Kemisk scen af MONEZY-EON. Spelad af boxaren CUNY.

Den berömde boxaren John Ping skall täfla med världsmästaren Joe Smith,
hvilken täflan emotses med spänning af hela sportvärlden.

John Ping tränar sig ifrigt samt uppmuntras häri af sin vackra och spensliga
hustru Kate.

Slutligen kommer täflingsdagen. John blir slagen i de första ronderna,
men tar en lysande revanche och skickar genom en präktig knock-out sin mot-
ståndare med bägge skuldrorna i mattan.

Den applåderade och) firade segervinnaren uppmärksammas af Anais de Valbo,
en charmant demimondedam, som tar honom med sig att supera.

Johns börs är emellertid ej alltför välförsedd. Han förstärker den medels
sina knytnäfvar, men då detta betalningssätt ej står högt i kurs, för det honom
direkt till polisvaktkontoret.

Kate har upptäckt sin mans flykt och återfinner honom på nattrestauranten
just som han satt sig ned till supén med sin smickrande eröfring. Den lilla
späda kvinnan ger den berömde brottaren ett så kraftigt knytnäfsslag, att han
måste ge vika för detta bevisföringssätt.

   
 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles. :I
Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartil-l biljetten gäller.

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain