#4583:

s Program

 

 

 

Reamie fysikaliska experiment
 på elektricitetens område .tf

Vi se den gnistrande tuben, glastuben, invändigt
beklädd med små metallromber, mellan hvilka hoppar
en gnista under påverkan af en stark ström, fram-
kallad medels en Ruhmkoffrulle; hur en elektrisk-
gnista kan förflytta en vätska; antändning af kamfer
som placeras på ett flytande ämne.

Vidare få vi bevittna hur Geissler-tuberna, placerade
på en motor görande 7 ä 800yvolt i minuten, fram-
bringa underbara kaleidoskopbilder. Till slut ha vi
experimentet med de gnistrande fönsterrutorna, glas-
skifvan, hvarpä fästas ett utskuret staniolpapper; den
elektriska strömmen framalstrar mellan hvarje utskär-
ning gnistor, hvilka bilda ett mönster.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom dessa små väl utförda och roande experiment
få vi en inblick i elektricitetens mysterier.

   

Elllll!ä KONSTFILM

i lean de ledrairrleerilyekliga käre
" Pralessrrr llarrlls nyuripiäekta gilt. i

å

liiiIiittiiItaltidniniliitiiliMimi.A MMMLMLM
l---

s

:Ii-

Gripande drama ur lifvet.

Herr GARRY vid Comédie Franeaise, herr JEFFRE samt fröken de BRAY
i de tre personernas roller.

jean de Ledrain hyser en passionerad olycklig och hopplös kärlek

.i till sin professors, den framstående kemisten Rouffs hustru. Helene
i känner sig äfven dragen till honom, men förblir dock sin man trogen, ty
= ,, oaktadt denna varmare känsla är hon honom uppriktigt tillgifven.

Kemisten har nyligen upptäckt ett nytt och farligt gift. jean, som är

 förblindad af sin passion, fattar det brottsliga beslutet att förgifta sin lärare
I samt häller några droppar af giftet i hans tekopp. Men lilla Zuson, Rouffs

dotter, flyttar under lek med sin docka helt afsiktslöst om kopparne och
I.. det blir Ledrain själf som förtär giftet.

Roulf bereder hastigt ett motgift, som upphäfver det eljest dödande
giftets verkningar, och då han ej kan ana, att giftet var ämnadt ät honom
försöker han förmå konvalescenten att omtala motivet till den förtviflade

. handlingen.
jean Ledrain kan ej yppa sin hemlighet samt föredrager att gåi
landsflykt, för att finna försoning eller glömska.

 

i VYEH llllN AllVEIlliNl 

.(FRANKRIKE.)

 

= KOnSifilm =
af världsmärket

 

Den vackra sångers an

:: Farmaredettern-rivale ::

Ett kärleksdrama, utspeladt i en amerikank
storstad och dess omgifningar.

 

   

 

 

En af Amerika vackraste skådepelerskgs
i liufvudrollen;

Cora Irwin hade en lysande artistbana bakom sig och i hennes ele-
ganta hem samlades konstens och pennans män, då hon gaf en liten
familjeafton. Bland hennes uppvaktande kavaljerer iinna Vi den unge
Albert Woodson, hvilken bländats af Coras skönhet och trots sina vän-
ners varningar denna afton ämnade framställa sitt frieri. Den koketta
Cora gör dock endast narr af hans känsla, ehuru hon för sig själf måste
erkänna att Albert Woodson vore ett synnerligen lämpligt parti för
henne, så rik som han var. Och för öfrigt var han ju också en högst
distingerad ung man. V

Följande dag se vi Albert, hvars stolthet Cora genom sitt skämt
nu sårat, skynda ut till landet. Han önskade i naturen söka glömma
sin känsla för den nyckfulla artisten. Hans tankar komma också på
annat håll. Framkommen till en farm blir Albert fängslad af den unga
Graces landtliga och oskuldsfulla uppenbarelse. Han gör allt för att
vinna den unga iiickan, som från första ögonkastet helt fångslat hans
hjärta. Cora har emellertid börjat blifva orolig för att hon skulle gå
miste om det rika parti hon hade i utsikt och skyndar därför att i sin
automobil söka upp Albert på landet. Genom sina förställningskonster
lyckas hon äfven förmå Albert Woodson återvända till staden. Men
stackars Grace, hennes hjärta hade krossats, ty hon hyste en uppriktig
kärlek för Albert Woodson. Detta ser äfven hennes lilla syster, som
besluter sig för att återföra den saknade. Utan att meddela sig med
någon skyndar den lilla flickan in till staden, där hon äfven lyckas fin-
na Albert, hvilken rörd af den lillas böner skyndar att lämna Goras hem
midt under den pågående festen. Utkommen till farmen kastar han sig
för Graces fötter bedjande om förlåtelse.

 

 

 

 

I De olika tablåerna. I

I . I Cora Irwins hem. - I

I Hos Albert Woodson. I
En familjeafton hos Cora. r

. Ett lysande sällskap. i

Albert Woodson gör sin kur för den vackra artisten.

Vännerna värna den förälskade.

En lek med elden.

I den ålskades armar.

Följande dag.

. Ut till landet för att glömma.

. Ankomsten till farmen.

. Mötet med Grace.

. En allvarligare känsla.

. Sommardagar på landet.

. Två lyckliga.

. Cora Irwin saknar sin beundrare.

. I automobil för att söka Albert.

. Tjänarne lämna adressen till sin herre.

. Cora lyckas finna Albert Woodson.

. I auto till staden.

. Brefvet till Grace.

22. Förtvitian öfver den trolöse.

23. Den lilla systern ser Graces förtviflan

24. Ater en familjeafton hos Cora.

25. För att återföra Albert.

26. Till staden.

27. En liten flicka som söker Albert Woodson.

28. Samvetsförebråelser.

. Brytningen.

30. En bön om förlåtelse.

MHF-HHHHi-.I-ÅH
tomqow-sww-ogopogpaptseap-

NN
HO

 

 

 

 

Ill
N
KD

 

 

 

 

 

Systrarna Amalia ia lean

i sina irtemertlentiiga kraftprerluktiarier.

Vi hafva hår nöjet att presentera de
bägge systrarna Amalia och Leonora,
hvilkas kraftproduktioner öfverträffa
allt hvad vi hitintills sett i den vägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .Ir
0
. llandaaar aeh larsrlaiar rrill program .
I . .. . .. . .. .. I
Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten galler.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain