#4581:

Från Tunis

Ströftåg genom den minnesrika
staden. Desutom äro vi nog lyck-
liga kunna visa åskådarne en episod
från Karthagos förstöring, Tunis

forna lysande medtäflare, spelad 1
själfva ruinerna af den gamla staden.

  

 

  
 

   

lnfödingarnas kvarter utbreder sig på den höjd
som skiljer Bahira från Sebkha es Sedjoumi och
bildar en stor hvit fläck, mot hvilken minareternas
lina silhuetter afteckna sig. Medina är moskéernas,
palatsens och de krokiga gatornas stad;"i Harat frodas
en mängd eländiga tunesiska judar. Ofverallt sling-
rande passager och gallerfönster, utan att räkna den
egendomliga syn som souks erbjuda, d. v. s. den
samling af krokiga gränder och basarer, hvarest man
säljer de parfymer, broderar de tyger och tillverkar
cle klumpiga smycken, hvarmed infödingarne pryda sig.

Syn dig kärlek

- eller
:ass sas?
A n 4 k  
EZ En sonad ungdomssynd I
Afskedsskålen. I
Grefve H. ämnar gifta sig med en dam ur sitt stånd. m
L
. Vid badorten.
1 10. Vicomte dlEsternay. V
 11. Grefve I-I. ser Anna första gängen.
19. Ett och ett halft år senare. l,
" 20. I Yvonnes hem.
21. Nöden för dörren.
28. I bittraste armod.
29. En döendes sista bön. x
[L 30. Grefven vill sona sitt felsteg. .Ål
35. Den uppoifrande kärlekens triumf. .Z

I hufvudrollerna Köpenhamnsteatrarnes i! -
främsta skådespelarekrafter.
v- v
1 En afton hos grefve H. 

En téte a téte.
. Felslagna beräkningar. nu,
. Baronen förklarar sin kärlek.
12. Trolofningen. ..
13. En lycklig tid.
14. Ett moln skymtar vid horisonten. 1
15. Brefvet till Yvonne.
22. Utmätningen. I
23. Hjälpen försmås.
1 A - 24. Bröllopsfesten. Åk
lf 25. Brefvet till brudgummen. , V
26. Doktor Gourons meddelande. 
1] 31. I.I väntan och oro. V
K I 32.I Andtligen.
33. En öfverraskande syn.
I -
,

 

 

 

 

 

 

 

 

wwseweewr

Vännerna samlas.
. Grusade illusioner.
f 16. Askslaget. 1
17. Yvonne söker sin forne beundrare.
" 18. Besannad farhåga. Ät
27. En hastande resa.
34. Bikten.

 

 

 

 

  MUSIK  
å..IO:ä-...ä-.Olä.0.0.....0.0I-...SäOOOOäOQQ-:ä-...ä

Elf Karleby-fallen

Hänförande vackra och imponerande
storslagna naturcenerier.

    

 ömse sidor omgifven af skogklädda stränder7 störtar sig Dalälfven
vid Alfkarleö utför de väldiga fallen med detta namn, hvilka med rätta
räknas såsom en af Sveriges största sevärdheter. Strax nedanför fallen
vidgar sig älfven ånyo, kantad å. ena sidan af karaktäristiska s. k. nipor.

 
    
 

 

 

 

 

Förta rangs attraktion!

W Amerikansk Konstlilm! W

Millionärskan Carringtons

juveler.

Drama ur New-Yorks societetslif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr och fru Dove, hvilka tillhöra New-Yorksocietetens finaste kretsar,
hafva denna afton emottagit inbjudning till en familjeafton hos bankir
-Carrington och den unga fru Florence Dove gläder sig mycket därät, dä
hon i kväll hoppades taga revanche efter sina senaste stora förluster vid
det agrönaa bordet. Hittills hade det lyckats fru Dove att dölja sina
spelförluster för sin man genom att låta utbyta sina dyrbara smycken
mot skickligt gjorda imitationer och denna afton, om lyckan stode
henne bi, skulle allt kunna återvinnas. O

Hennes nya Vtoiletter för aftonen voro mycket dyrbara och den äkta
mannen öfverraskade dessutom med en flaska af hennes älsklingsparfym,
hvilket allt gjorde att Florence var på ett briljant humör. Herr Dove
väntar otåligt på sin hustru, som lägger sista hand vid sin toilette.

I nästa scen finna vi fru Dove med bultande tinningar och feber-
heta kinder vid spelbordet hos bankir Carrington. Nu allt eller -
hon vågade ej fullfölja denna tanke. - Plötsligt tillkännager en graflik
stämma: vFru Dove har åter förloratla Ruin och vanära! Men ännu
hade herr Dove ingen aning om sin hustrus vidlyftiga spelaffärer förr
än en tidningsnotis händelsevis kom för hans ögon och började väcka
hans misstankar. Han läste under rubriken stadsnyheter: DI de högre
kretsarna ha senaste dagarnes samtal gällt en ung och extravagant
fru, som lär hafva gjort oerhörda spelförluster, hvilka troligen ej längre
kunna hemlighällasl).

Kunde det möjligen vara Florence? Spelet har emellertid afslutats
och man förflyttar sig till salongen, där värdinnanfru Carrington före-
drar några musiknummer vid pianot. Af en tillfällighet gör fru Dove
en upptäckt. Annu kunde situationen räddas! Frestelsen blir henne
öfvermäktig och hon faller för den. - Snart saknar emellertid fru
Carrington sitt dyrbara smycke och ställningen hotar blifva kritisk.
Polisen anländer och gör sina undersökningar. Misstankarna falla på.
tjänstefolket. Herr Dove hade emellertid på grund af den säregna par-
fym hans fru använde gjort en upptäckt, som han dock behöll för sig
själf, men nu tviflade han ej längre pä att den nyss lästa tidningsnotisen
just gällde hans egen hustru. Hemkomna bekänner också, Florence allt
för sin man och skrifver ett ångerfullt bref till Garrington. Herr Dove
kämpar med sig själf, men slutligen segrar hans kärlek och han trycker

förlåtande sin hustru i sina armar.

KOMISK SCEN AF Z. ROLLINI.

Little Moritz, lorgnett

En stormande munter historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little Moritz tillbringar sommaren vid ett hafsbad. I-Ian besväras emellertid af
närsynthet och gär därför till en optiker för att köpa sig en ny pincenez. Medan
handlanden visar honom sådana, passar .hans lilla okynniga son på. att måla
kundens lorgnett.

Little Moritz finner ej hvad han önskar och återtager sin lorgnett samt - ser
allting i blått. Följden häraf blir att han råkar ut för en mängd missöden och är
slutligen nära att drunkna i hamnen, men dras upp på. en iiskares metspö. Vid detta
äfventyr blir lorgnetten rentvättad, så att han äter kan se solen.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Zl Rätt till ändringar af programmet förbehålles. E
:I Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. E

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain