#4580:

Intressantaste resebild.

I sällskap med två förtjusande brasilianska skönheter besöka vi
republiken Brasiliens hufvudstad.

Vi ledsaga dem på deras intressanta promenad och genom sina
kikare visa de oss den ryktbara stadens vackraste punkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD
"1

Lärarnas-...Sinatra

 

.I Vackert féeri och en varninJggis röst. I
. I spelsalen.
Efterhängsen otur.
Ruinerad.
I hemmet.

På förtviflans brant.

Féen uppenbarar sig.

ajag lofvar att aldrig spela meraa.

Som genom ett trollslag får spelaren sina dyrbar-
heter och penningar tillbaka.

9. lfrestelsen är för stark.

10. Ater vid spelbordet.

11. Det féen har gifvit tager hon tillbaka.

12. Stralfet. .

.oooooooouuoooooo
msgwsgw-
snömannen."-

-

B

 

Aktuell film med anledning af det
pågående kriget mellan

Italien och Turkiet.

t I I k
I k t I
Brillant kinematgggxfik upptag-

ning af Italiens sista stora flott-
manöver före krigets utbrott - - -

 

 
   

 

 

 

f

Genom denna sensationella film får man
ett klart begrepp om hur ett

Illllllilflll SIÖKHH IIIBHHII Sllllllllklil [Bl Sig.

EN ITALIENSKA FLOTTAN, hvilken utgör en
tiondedel af alla världens krigsfartyg, har. förlagt
sina operationer till Aranciviken. Den fientliga
flottan har stor framgång och det lyckas slutligen
densamma att landsätta trupper. Härefter blir
man vittne till huru ett krigsfartyg tillintetgöres
af en torped och man ser huru fruktansvärdt
förhärjande och förstörande ett nutida sjökrig i verkligheten är,
detta på grund af den snabba utveckling krigstekniken nått under
rie-senaste åren.

hå

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o of :o o: :o o:
o 9 MUSIK 0 o
:o o: :o o: :o o:

 

 

 

 

 

 

 

 

I Den kvinnliga iarmaren

Akta amerikanskt cowboysdrama.
Spännande cener från lifvet i Västern.
11. Till grottorna i bergen.

å 12. Dick framkommer till farmen.

Till järnvägsstationen.

. En intressant upptäckt.

Den kvinnliga. passageraren.

På väg till farmen.

Den nya ägaren presenterar sig.
Dick en gynnad uppvaktare.
Ett olycksbud.

Till platsen för olyckshändelsen.

GWNFDSHPSHNF

. En fälla.
10. Ofverfallet.

16. Indianen som vägvisare.
17. En vild ridt genom skogen.
18. Vägen går till berghålorna.
19. Bakbunden och maktlös.

20. Ofverraskad af Dick och hans män.
21. Hands up!

13. Ingen välkomnar de ankommande.
14. Den hittade biljetten.
15. Situationen är klar för Dick.

22. Skurkarne bakbindas:
23. Åter till farmen. i
24. I rättvisans våld.

25. Räddarens belöning.

har-q

Q EMM-wle) .biffen

Dar riirslrarr arta lrarl i ala kristen arar

eller a

Herr Babylas bebor ett "fridfullt" hus.

M" Galjhumoristiska roligheter. "m

Att man öfverrumplar en fager blåögd tärna med en kyss i all välmening kan
ursäktas men att man handlar som vår vän Babylas här gör måste betraktas som
i högsta grad oförskämdt eller hur? Historien var den.

Babylas tror sig ha funnit ett fridens och lycksalighetens hemvist, där han, för
att bota sin nevrasteni ämnar tillbringa i lugn och ro.

i Det dröjer dock ej så länge förr än han förlorar sina illusioner beträffande detta
fridfulla hem, där sång, buller, dans och alla möjliga oljud utgöra förnämsta hem-
trefnaden. Men Babylas är en beslutsam man och hämtar hastigt den ryktbara
pantern, som "han fått i arf. Han släpper lös vilddjuret några minuter och därunder
blir huset fullständigt rensadt frän bräkmakarne, ty blotta åsynen af det smidiga
kattdjuret har samma verkan som en grundlig rengöring.

 

 

 

 

 

 

 

 

I I Rätt till ändringar af programmet I, förbehålles. .-
0

. Mandagar och Torsdagar nytl program .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Bokiryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain