#4579:

Raal I

g Populärvetenskaplig bila! å

lilllll lilllllllllllli lll [lll lllllllll Illllll

Vi hafva här tillfälle till en
af de intresantaste studier

 

 

 

 

 

 

 

öfver människans ledgångar,
hvilka iakttagits och kine-
matograferats direkt på skär-

 

 

 

men medelst röntgenstrålar.

 

Vi se hur handledens ben röra sig, benen i en med gummihandske beklädd
hand, knäets och fotens ben, sedda framifrån och från sidan.
Vidare kunna vi studera matsmältningsapparaten hos ett marsvin och till

 

 

 

 

 

nu slut ett rörligt fågelskelett, inneslutet i en hermetiskt tillsluten burk. 
EEE! EEE!
r"III :III

 

IIIB!!!i!HISIHIIIHIIIHIIIElilllililg

o

I 19325 6:0. lll. UDQÅ I

En fattig gosses vackra räddningbragd.
I .

Ett oblidt öde har satt den stackars gossen som
tiggare på. gatan. Inte ett vänligt ord, icke någon
som ens ser ät den stackars trashanken. à Lifvets
bittraste malört har den lille fått smaka. När då,
slumpen för en medlidsam och hjärtegod människa i
landsstrykarens väg gripes hans hjärta af djupt

känd tacksamhet, hvilken den fattige gossen äfven
på ett erkännansvärdt sätt skulle få tillfälle visa.

IIIIIIIIII!
IIIIIIHIIII

IIIIIIIIIEIEIIIIIIIIIIIE6

  

inbärsspltning
i ar=le=duc

Denna bild visar oss hvilken rad af intressanta och noggranna till-
redningssätt dessa läckerheter ha att genomgå innan de hamna på
vårt bord, till undfägnad för små och stora.

    

Vackert och instruktivt.

 

-
UB EB ll UB UB
IB IB EB HB IE

 

 

0.0.0:O.....OO..:GOOQOOOOOOC906.00080600090Q00:&0Q00

å .0. .0. å äOOOOOÖOOOCOOIOOOOI: å .0. ..- ä
   M USI K   

Ell UTFLYKT PÅ ELBEFLOUEN l llll
n SlGHSISKl SCHWEIZ

M- Bedårande vackra naturscenleriero W

Elbe flyter fram mellan omväxlande landtliga och vilda, leende och
branta stränder, slingrande och utvidgande sig till det längsta segelbara
vattendraget i Mellersta Tyskland.

I fjärran afteckna sig berg och skogar, under det att vågorna gå.
till hvila vid strändernas mjuka grästorfvor.

 

 

 

  
 

WR American kinema W

Inbrottstjufvens Å
;;-= dotter -E

Vackert och gripande framtälldt
- af amerikanka skådepelare. -

 

 

 

 

 

 

 

Tvänne inbrottstjufvar öfverraskas af polisen och det lyckas james, hvilken
har större tur än kamraten, att undkomma. i

För att godtgöra sina forna förvillelser, försöker james sin lycka som guld-
gräfvare. Turen är med honom och hans hem strålar af lycka.

Emellertid har hans f. d. kamrat blifvit frigifven och då han hört talas om
james, rikedom uppsöker han honom. För att kunna utpressa pengar påminner
Hug james om hans förflutna lif. james, som önskar bli kvitt den ovälkomna
gästen, villfar hans begäran.

james, dotter har hört hela samtalet och den stackars fadern känner sig
förödmjukad inför sitt barn. Dottern uppfattar dock sin fars själsstorhet, sluter
honom i sina armar och stärker honom i hans mod och dygd.

W Storartadt lustspel. W

"Hoppla pappa seriet inte"

Urkomiska upplefvelser och äfventyr från
ett minst sagdt muntert bröllop på landet.

Författadt af J ULES MARY.
I hufvudrollerna:

Brudgummen .................................. .. Herr Prince.
Markalken ..........................  ......... .. Herr Blanche
Bruden .............................................. .. Fröken Chapelas.

Bröllopsgäster i lång rad, gendarmer och annat
hyggligt folk.

Här skulle egentligen nu komma en liten afhandling öfver innehållet i bilden,
men det är oss stört omöjligt beskrifva alla galenskaperna. Vi kunna inte hålla oss
för skratt. - Försök själf om Ni kan det, ärade publik. -

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain