#4578:

I
lJournaIenl
l-I -t-.fi

I Senaste världsnytt! I
Lefvande. I BilClSCfl-C I

lllllllll llllll lllll. 0158,! NYHETER!

 

 

 

Illustreraigå ett briljant
sätt senaste händelser af
vikt och intree från hela
- världen -

   

 

i ristan och
Isolde

Ur sagocykeln om riddaren af rundaÅ bordet-år 516 e. Kr.
Den modärna kinematografiens mästerverk!
lllllll I naturliga färger! lllllll

Tritan och Iolde, denna underbara medel-
tidslegend, som gifvit upphof till poemer
och romaner på å många olika pråk, har
nu äfven blifvit iscenatt för att kinemato-
graiiskt återgifvas, och att denna bilderie,
på hvilken stora kostnader nedlagts, torde
få räknas till det yppersta som hittill gått
öfver den hvita duken, skall en hvar med
nöje erkänna.

W

Tristan är enligt sagan son af riddaren Bivalin i dennes kärleksförhållande
med Blancheflour, syster till konung Marke af CornWall, hvilken är vasall
under Irlands hjälte Morold. Rivalin stupar i en tvekamp och Blancheflour
flyr, för att dölja följderna af sitt förhållande, till Bretagne, där hon döende
föder Tristan. Gossen växer under den trogne Kur-Wenals skydd och åter-
vänder som yngling till Cornwall, där hans morbroder mottager honom med
stor hjärtlighet. Tristan utför nu en rad bedrifter och dödar Morold. Tristan
får i striden själf ett svårt sår, för hvilket intet läkemedel synes finnas. Den
stupade Morolds trolofvade, den irländska kungadottern Isolde, är emellertid
känd för sin undergörande läkekonst. Under det antagna namnet Tantris
seglar Tristan öfver till den irländskamkusten och lyckas väcka Isoldes med-
lidande. Omsider får Isolde dock veta hvem Tristan år, och utom sig af
harm vill hon nu utkräfva hämnd på sin trolofvades baneman genom att
döda honom med hans eget svärd. Men då Tristan i sin feberdvala ser upp
på henne, röres hon djupt af hans elände 1--v och svärdet faller ur hennes
hand. Med helande salfvor lyckas hon så läka hans sår, att han tillfrisknar.
Tristan svär henne evig tack och trohet, och Isolde låter honom fara hem
till sitt land igen.

Snart kommer han likväl åter i denna gång på ett präktigt skepp för att
åt Cornwalls gamle konung Marke kråfva Isolde till brud. Trots det djärfva
i att den skattskyldige Cornwallsfursten vågar begära Irlands konungadotters
hand, mottager hon dock anbudet att blifva vasallens bnud och medföljer
Tristan till Cornwall à och därmed börjar -dramats handling.

Några rubriker, bref m. m.V till förtydligande
af bildens innehåll:

FÖRSTA AFDELNINGEN.

Marke, konung af Cornwall, gifver riddaren Tristan i uppdrag att för

hans räkning anhålla om den irländska prinsessan Isoldes hand. ll
Herr Konung! -
Landet ser med sorg att Eders Majestät ännu
ej gift sig och anhåller vördsamt att Ni Herr Konung
ville trygga tronföljden genom att gifta Eder med
prinsessan Isolde.

Ätföljd af Rosen, hans favoritslafvinna, begifver sig Tristan åstad för
att uppsöka den blonda Isolde.

Isolde ser från sin slottsterrass Tristans skepp nalkas.

Hofvet i Cornwall önskar en drottning. Konung
Marke skulle ej kunna finna en älskvärdare härska-
rinna öfver sitt land än den näpna Isolde.

M Tristan, som är förälskad i Isolde, är nära att falla ett offer för sin
slafvinna, som är svartsjuk på honom.

Féen Morgana förvandlar till en kärleksdryck innehållet i den giftbägare,
som öfverräckes till de båda älskande af slafvinnan Rosen.

  
    
   

 
  
   

Sorgsen och nedstämd kommer Isolde till konung Markes hof.

:I
MUSIK

Zl
m-:l

lll-NW-W-W-

Will
l

ANDRA AFDELNINGEN.

Konung Marke gifver en präktig fest för att fira sin förlofning med Isolde.
Kärleksdrycken, soln han druckit, förmår Tristan att bortröfva Isolde.
Slafvinnan Rosen berättar för konung Marke om hans trolofvades flykt.

Rörd öfver de båda älskandes stora ungdom, benådar konung Marke
Tristan och Isolde.

Gripna af fasa öfver den kärleksyra, som fått makt med dem söka
Tristan och Isolde döden tillsammans. "

Och sålunda dogo riddar Tristan och Isolde iden blondaw en död i kärlek.

Momo-Mum.

å
å  
i
i

-Wlllll

 

(E

EE! :EM

m
M

Ni måste duellera!

Lutspel af Georges Fagot, speladt af Max Linder.

Den öfver hela. världen populära Max Linder lirar
i detta. lustspel en af sina. största triumfer.

Vi ha sett Max Linder i många äfventyrliga situationer och alltid haft
roligt däråt. Nu har den oförbrännerlige Max skaffat sig en duell på halsen,
naturligtvis för sin kärleks skull. Händelsen är denna:

Max erhåller från sin fästmö ett kärleksbref af följande innehåll: iNi
är ej annat än en pultron och skrällare. För att gifta er med mig måste
Ni duellera! -

Om moder natur ej utrustat en med stålmuskler och hjältemod, måste
man gå försiktigt till väga, hvilket vår hjälte också gör. Att slåss är ingenting,
men man måste vara två, det är just knuten. Iegenskap af utmanare
riskerar man att råka ut för någon individ med oklara begrepp om heders-
saker, och som afgör tvister med knytnäfvarne.

Om kärleken uppväcker djärfhet så framkallar fegheten list. Max
duellerar,I han slåss som ett lejon; hvilken vacker vapenbragd, han parerar,
gör utfall, blod flyter, det är döden, han segrar!

Max upplefver därefter ett sällt ögonblick i sin fästmös armar, hvilken
kysser hans af ära och tapperhet omstrålande panna.

Men nu kommer den förargliga fäktmästaren och afbryter Max utgjutelser
med att framlämna en räkning på ett sönderrispat finger. Hvilken skam!
Hemligheten är röde Förföljd af hånskratt och smälek flyr vår stackars
hjälte från den familj han ei så snart ämnar besöka. Men. det finns flera
giftaslystna flickor i Paris och vi återse honom nog snart.

A
M

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain