#4576:

PROGRAM

 

 

 

 

 

Bestigningen af

MONTE ROSA

 

En yttert djärf bergbestigning, som-
ej heller försiggiek utan äfventyr.

Imponerande, storslagna och
- hänförande vackra vyer -

 

 

 

Talismanen

eller

Eldrustningen

M" Sagolegend af G. Velle. Kinematografi i färger. .Il

Konrad har ej kunnat se krigaren Othons fästmö, Hedvig, utan att bländas Och
hänföras af hennes skönhet. I

Han samlar sina legoknektar för att med våld motsätta sig den älskades glftermål.
Othon undgär emellertid sin rivals vrede, tack vare hans släkts beskyddaretjattlen
Hercos, hvilken döljer honom i den goda féen Urgeles grotta. Denna, som vill for-
vissa sig om hans mod, låter honom genomgå fruktansvärda prof, hv1lka den unge
krigaren bestär med stor tapperhet. Till belöning skänker féen honom en vapen-
rustning af eld som skall skydda honom mot alla hans fiender. I I

Tack vare denna dyrbara rustning lyckas Othon att efter en häftig strid besegra
sin rival och befria sin fästmö. Othon och Hedvig bli nu förenade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... ......
. ..:.....................................:::: .. g
g :ögggog-...U- ...U-.ecco oo o
.....:... .......................................:....:
..... . ....
.... ....
. . .
. . . . . .
. . . . . .
8 8 8 eller 3 3 8
I I
. . . " . . g
= = n amma natts are -s lstnna. = g
3 3 3 n
g g :...... EN förhoppningsfulle unge mannen g g
Q Q . . Frederic har iakttagit sin onkels svag- Q Q
. . Q Q het för en välsminkad, men ej längre . .
. . . . ung dam och besluter sig för att bota g g
g . . . . sin farbrors kärlekskrämpor. Han skulle . .
I a g.. ..: äfven mästerligt lyckas, hvilket vår ge- Q Q
ä... QQQQQQQ nomroliga bild utvisar. 
.
:..: :ggooooooooooooooooooooooooooooooooooooggg :..:
:o o: oo oo :o o:
. .
0 0 M U SI K I 0
. .
. . . .
. .- . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E m

Olychsmåttet I,
flödar öfver

M" Gripande kådespel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E R S O N E R N A:
I " Den sjuke ......................... .. Herr Henri Krauss.
Modern  Fröken Dulac.
Fästmön ......................... .. Fröken Gypsy.

förberedelser till att snart föra sin älskade till altaret och han

njuter af lifvet, som visar sin ljusaste sida -f kanske endast för

att sedan visa sig outhärdligt, ty nu kommer omslaget. Den fruk-
tade sjukdomen spetäiskan har angripit mannen i sina bästa är. De första
symptomen visa sig. Man sänder efter läkaren, som står maktlös och
endast kan konstaterafaktum. Så småningom försvinna vännerna af fasa
för den härjande sjukdomen. Hans sista vän, den trogna hunden, dödas
af folket i fruktan för smitta, och hans trolofvades svek rågar måttet på
hans olycka. Nu återstår för den stackars mannen här på jorden endast
hans goda moder, men hon faller offer för smittan och dör. Efter detta
sista slag är hans enda tillflykt Gud.

I , ll LI:
Dessa till tårar rörande scener utpelaS På

ett konstnärligt sätt af den framstående 1
skådespelaren HENRI KRAUSS. Z
I I .

VI finna en ung handtverkare omgifven af sina käraste. Han görl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En
En
En

EH

 

 

I I
:AMERICAN PICTURE:

.På lif och dö H

 

 

Storartadt, ytterst spännande indian- och

 

cowboysdrama, utspeladt af äkta cowboys

 

och indianer samt den amerikanska iilm-

 

iirman Lubins, 1 inspelandet af bilder som
denna väl tränade skådespelartrupp. - - -

 

Första rangs sensationsiilm, framställd i 33 afdelningar.

 

 

 

 

 

 

1. På Jacksons farm i Västern. 18. Jennie lämnas i sticket.
2. I väntan pä en vän från New York. 19. För att söka skydd bland klipporna.
3. Tom Mix7 ankomst. 20. l saknad af vatten.
4. Jacksons cowboys emottaga främlingen från 21. En kujon till beskyddare.
staden. i 22. Raymond, som skall hämta vatten frän
5. Nu gäller det att visa sin styrka. en närbelägen källa,
6. Ett kraftprof. C3. Sår-as under vägen af indianernas pilar. v
7. Jackson anvisar ett rum ät sin vän. 24. Pa farmen hör man skottväxlingen i w
8. En utmaning till farmens cowboys. skogen h
9. Raymond, den starkaste cowboyn på, hela 25. Och förstäende att det är Tom Mix och i
fat-men, antager utmaningen. Jennie, som blifvit utsatta för öfver4
10. Tom Mix är segerherrn. fall af indianerna,
11. Jennie, Jacksons vackra syster, visar Tom 26. Skynda de hemmavarande cowboys till
Mix sin beundran. undsättning.
12. Raymond märker med stigande afund Tom 27. lntilianöfverfallet. W
MixI framgångar hos Jennie. 28. Raymond bevisar ett beundransvärdt 
13. En ridtur till skogs. med, under det Tom Mix uppger allt i
14. Raymond, som upptäckt att indianer uppe- hopp. i
hälla sig i närheten, stiger till häst för 29. Cowboys ankomma till undsättning.
att Varna Tom Mixoch Jennie. 30. En het strid.
15. I sporrsträek genom skogen. 31. Indianerna draga  tillbaka.
16. Tom Mix upptäcker indianerna. 32. Tom Mix är sårad. n.. w
.Il7. Flykten.  Raymond och Jennie. r I..

  

 

 

 

Apotekarens hämnd

eller

"Jag Slia, ge Er så Ni får tarmvredf"

Komisk seen af Paul Gravollet, spelad af Prince.

Vi återse med nöje vår gamle bekante, den genomrolige skäm-

taren Prince, hvilken 1 denna bild har en af sina glansroller.

Rigadin, som blifvit apotekare, plägas af ett biträde och en kokerska, bägge ha
ett svärt lynne och grälsjukt sinnelag. Han häller ett strängt förmaningstal till
sina biträden och till följd häraf blir han deras offer. Apotekarebiträdet låter sin
husbonde undergä en behandling med nyspulver, droppar och lustgas, som åstad-
komma det säkraste och mest oförutsedda resultat. Men äfven de bästa skälm-
stycken hafva ett slut, och apotekaren hämnas genom användandet af vissa pulver,
hvilka förskaffa de bägge brottslingarne tarmvred. V

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.
Rätt till ändringar af programmet-förbehålles.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain