#4575:

i Program -5
...r
c-o-o-o-QI

Aktuell film ä

med anledning af det pågående kriget mellan

. I
. IE Italien och Turkiet El

Italienskt urtilleri

 och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
: i verksamhet.
Briljant kinematograiisk
:IIIII: upptagning, :IIIII:
I De italienska artilleriofficerarne äro kända för sin I
I I I djärfhet och sitt dödsförakt och med största spänning I I l
I...- . följer man de tunga kanonvagnarnas vilda framfart . ...I-
l genom de mest obanade trakter. Uppför de tvärastc I
I branter och ned för de skarpaste sluttningar går det I
...II i full karriär. Icke ens den breda floden sätter gräns ...I-
I för artilleriet, då det r cker fram för att inta a ställ- I
I I V g I I
I I ning på höjden å andra sidan af floddalen. I I
. Men äfven kavalleriet visar prof på ovanlig djärf- .
III-II. het. I den vildaste terräng utför det sin spanings- .II-.II
tjänst och de hurti a r ttarne kunna i ridkonst godt
I g Y I
I täfla med Västerns halfvilda cowboys. I
...I-- En ytterst spännande och imposant ...I-I
I -- - - . I
Forsta rangs sensationsfllm!

 

 

 

.fenasfe världsnytt!

" ournalen

mfl-il

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intrese ifrån hela
världen. Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

OBSJ 055.!
N YH E TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennes drömmars ideal

Ett dråpligt Max Linder-nummer

och hvad behöfs väl mera säga.

MAX LINDER är" alltid rolig.

 

  

afvet i  

De väldiga vägorna på. det af stormen upprörda hafvet
gifva oss en storslagen bild af naturens majestät i dess
vilda och på samma gäng skräckinjagande storhet.

   
   

 

J

000000W00000000

Nytt uppseendeväckande

W!- lndiandrama W

lnöiansk rättskipning

eller

Lagd på hål för att stekas vid sakta eld 9

En af de bästa och mest välspelade indianbilder,
som någonsin visats.

Levererad af Amerikas förnämsta filmiirma.

Kort sammandrag af innehållet: Indianen Lättfotade Hjorten och
Svarte Bison äro ursinniga rivaler om den förtjusande Hvita Dufvan.

Efter en förskräcklig duell, i hvilken Svarte Bison stupar, bortför
Lättfotade Hjorten Hvita Dufvan.

För att hämnas Svarte Bison sätter stammen efter flyktingarne och
bemäktiga sig efter en häftig strid Lättfotade Hjorten, hvilken genast
blir lagd på. ett bål för att stekas vid sakta eld.

Genom I-Ivita Dufvans tillgifvenhet räddas han dock frän denna för-
skräckliga död och de skola hädanefter lefva lyckliga i skogarna i bde

Fru Moche är svartsjuk

Glada äfventyr och upplefvelser.

Fru Moche älskar sin herre och man, hvilket föga behagar denne. Herr Moche
har fattat en lidelsefull kärlek till en något glad flicka. Fru Moche har lyckats få.
tag i brefvet som bestämmer ett möte och klanger sig fast vid sin mans arm. Ur-
sinnig klättrar hon upp i automobilen och slår sig ned där. Moche är alldeles utom
sig och beslutar att befria sig frän henne. I-Ian gör en förskräcklig omväg och kör
emot alla hinder hans falköga kan upptäcka. En explosion! Allt flyger i luften!
Fru Moche är oskadad och placerar sin man, som liknar en trasa, i åkdonet, hvilket
hon för. Alla dessa häftiga utbrott slutar dock med försoning. I

m

:00000
0000

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet Pförbehålles. .-
M o d h

. an agar oc luisdaar nytt program .

I . .. . .. . .. .. I
Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten galler.

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål! Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain