#4574:

e PROGRAM e

 

 

 

Amerikansk
konstfilm!
O O O
i Af världens för-

nämsta film-
fabrik.

       

         

I"-, Ae.,
i (så a . "l
ulf-lags- .

vilka.

 

Ett oskyldigt oifer för ett ogunstigt öde.

Gripande bild från fattigkvarteren i New York, utspelad
af framstående sceniska artister.

Den amerikanske författaren af denna sannsaga säger: wOfta är en lång följd af motgångar
och pröfningar lyckligast och om man icke förlorar hoppet skall säkert en gång lyckan komma.) -
Vår bild skildrar en fader- och .model-lös flickas öde. Huru hon utan minsta stöd får upptaga den
hårda kampen för tillvaron. - Annu med den bittra sorgen efter den bortgångna modern i hjärtat
lämnar lilla Ruth det anspråkslösa hemmet vid Rivington Street i New York och går genom Ghetto
för att söka arbete. Vid en skjortfabrik får hon en bundt skjortor hvilka hon skulle sy färdiga
hemma. Hon fullgör sitt arbete och återvänder till fabriken för att emottaga sin lilla arbetslön. Då
hon inträder på kontoret är just fabriksagarens varnartige son därinne och. söker i en allt annat än
höflig ton pocka till sig pänningar af fadern. Den unge mannen rasar af vrede då han blir nekad
och då fadern undersöker Ruths arbete passar slyngeln på att rycka till sig en del af de sedlar, som
ligga på pulpeten. - Fadern saknar dock genast pänningarne och för att undgå upptäckt smyger
sonen dem hastigt in i Ruths skjortbundt där man vid undersökningen finner dem. Man skickar
genast bud efter detektiven Quinn, men innan han hinner anlända, passar Ruth på att fiy, inseende
det lönlösa i att söka förklara sig oskyldig till det skedda. Hon skyndar till sin bostad7 men då
hennes namn år antecknadt på fabriken och man ju äfven kände hennes utseende skulle det icke
möta någon svårighet för detektiven att taga rätt på henne. Hon skulle dock undkomma honom
genom att klättra ned för brandstegen och kasta sig upp i en landskärra, som just passerade. - Alla
spår efter henne äro förlorade trots detektivens energiska sökande och då den Vagn hon åkt med
stannar, ar hon i säkerhet. Nu vandrar hon framåt tills hon alldeles utmattad af sinnesrörelsen och
ansträngningar dignar ned. En ung farmare finner henne och inseende den trängande Vård den
stackars flickan var i behof af. för han henne till sin moder.

I detta gästvånliga hus blir Ruth behandlad såsom en medlem af familjen och hennes hit-
tills bedröfvade ansikte lyser upp. -- Här skulle hon finna lyckan. - Tiden går och vänskapen mellan
Ruth och farmaren växer till en djupare känsla och deras förlofning är förestående. - Vid denna
tid är just detektiven Quinn i åtnjutande af sin semester och med en vän beger han sig uti
trakten af farmen för att fiska några dagar. Farmaren .och Ruth stå förtroligt språkande Vid
brunnen, då Guinn kommer fram, anhållande att få köpa litet mjölk. Farmaren går att hämta det
önskade och under tiden blir Quinn i tillfälle att närmare betrakta Ruths ansikte. Han studsar. Hvem
är denna kvinna? Då Quinn åter kommit för sig själf erinrar han sig plötsligt hvem hon är, och
sin plikt trogen går han för att arrestera henne. - Men han stannar lamslagen framför det lyckliga
paret vid brunnen. Hennes ärliga ansikte kan icke ljuga och i stället för att fullfölja sin tanke

gratulerar han af hjärtat de älskande.

 

 

E
:
E
E

Nytt stort Wild West-drama

hvari hufvudrollerna utföras af en äkta indian och
hans hustru, kalladt

Indianens "sqaw"

Äfventyr och upplefvelser i byn Wild Cat Inn i Västern.

Om cowboyn Hank och öfverstedottern Stella, samt om en

indian, som var förrädisk men hade en hederlig iisqaw"
eller hustru.

Ofvcrstc Langdon och hans dotter Stella ankomma från New York till wWild
Cat Inna, där de med begeistring mottagas af de unga cowboys. Som öfverstcn
gärna önskar att hans dotter skall lära rida under besöket på farmen, blir det form-
ligen uppror bland de hurtiga cowboys, ty alla önska blifva den vackra öfverstcdot-
terns ridlärare. En lottdragning skall afgöra tvisten och Hank, en ståtlig och rask
cowboy, blef den utvalde. - Vi göra nu bekantskap med en indian och hans hustru
och Stella är mycket god och vänlig mot det värda paret. - En dag ser emellertid
Stella indianhustrun gråta, hvarför hon går till rätta med mannen. På kvällen roar
man sig med kortspel under hvilket indianen passar på att gömma undan öfverstens
börs på sådant ställe att det skulle synas som Hank ämnat tillegna sig den. Indi-
anen hade nämligen af någon anledning kommit i ordväxling med Hank och villc
nu hämnas. Ofversten märker förlusten af sin börs och alla visiteras g slutligen
äfvenl Hank, hos hvilken den anträffas. Han bedyrar sin oskuld men skenet var
emot honom, och det beslutes att han skall visas bort från farmen. Dock innan
han rider bort lämnar han ett bref till indianskan f. v. b. till Stella. Men under
vägen öfvcrfaller indianen sin wsqaww och bemäktigar sig brefvet samt binder hustrun
vid ett träd. -- Så öfverbringar han själf brefvet till Stella sedan han dock
ändrat den däri af Hank bestämda mötesplatsen, och då Stella kommer för att så-
som hon tror möta Hank öfverfalles hon af indianen och blir bunden. Emellertid
har indianskan lyckats slita sina bojor och hon skyndar fram till farmen för att fria
Hank från hans anklagelse och meddela hvad som händt. Hank befriar nu Stella
ur hennes fångenskap och allt blir åter godt och väl. Till och med indianen kom-
mer åter till nådcr för sin hederliga sqawls skull.

11 WWWWWWWW

å
i
ä
a
ä

WWWWWWWW

 

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -; :: ::
MUle
:z :: 2- -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

ll alla Slale nas un latent il talman

och dess första proftur utanför Provincetown (Mass.)
i Juni 1910.

Intressantaste verklighetsbild!

E Denna sällsynta bild åskådlidggör på ett enastående sätt huru den Vidlyf-

tiga apparat7 som en modärn undervattensbåt är, handhafves och manöfreras.
- Bilden är upptagen under profturen med undervaltensbåten wSalmom hvilken
verkställdes innan Förenta Staterna införlifvade densamma med sin flotta. Salmon
är den nyaste af den Nord-Amerikanska marinens undervattensbåtar och är byggd.
af Holland Electric Boat Company. Den är 178 fot lång och på 870 ton, samt
utrustad med 2 åtteylindriga benzinmotorer om hvardera 200 hästkrafter. -Dessa
båda maskiner äro i Verksamhet då båten går i vattenytan och framdrifver. den
samma .med 11172 knops fart. Vid färd under vattnet framdrifves båten af .2
elektriska motorer med ström från ett accumulatorbatteri. Båten gör då 13 Vt
knop. Undervattensbåten kan utföra en dykning på 3 minuter genom intagande
af Vattenbarlast. Vid s. k. wsköldpaddsdykningä) intages ej barlast utan höjningen
och sänkningen sker med tillhjälp af det horisontala styret och kan. båten stanna
på tämligt stort djup i 24 timmar utan att man behöfver taga de med kompri-
merad luft fyllda. tankarna i anspråk. Sju man kunna då under denna tid Vistas
i båten. Bestyckningen består af 2 torpedtuber på slyrbord sida och 2 dzo i
fören. Då båten går under Vatten har den wstetoscopev)-fipparater och signal-
klockor, med hvilka den kan sätta sig i förbindelse med andra undervatlensbåtar
på ända till en engelsk mils afstånd. För att underlätta att se under vattnelbe- å
tjänar man sig af ett s. k. rperiskopw. i

mål-A. :ellåluelhåuàbebàm

.leo l k  
Drama ur sJömanslifvet.
0 Öfverlägset spel! 0
Rörande till tårar!

 

 

 

 

 

 

1. De båda kamraterna. 16. På hafvet.

2 I Ungdomeäs Våf- 17. Skeppsbrottet.
3. Af leken blir allvar. 18. Kamp för lifvet.
4. Rtvalcrna.

5. Hvem af de två?
6

7

8

9

19. Besättningen söker rädda sig

. En glädjens och sorgens dag. på Vrakspmmma"

. Frieriet, 20. Rädda mig!
. Ett krossadt hjärta. 21. En själsstrid.
10- åglämopsfesttlen- 22. För hennes skull.
. et nya emmct. .. ., ..
11. Lyckan ler.  åagler pa hon.,
12. Tjänsten kallar. " fåglar? 0 0]-
13. Afskedet från de kära. 25- Baddmngen-
14. Till sjöss. 26. Atcr till hemmet.
15. De gamla kamraterna träffas 27. I kretsen af de kära.
åter. 28. Vännerna.

 

 

   

En Korfhistoria

Skämtsamt!

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

w Illlilmlagarl och .Torsdagar -nyll program va

Publiken ombedcs att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain