#4573:

PROGRHM

 

 

 

-En

färd å

Viervaldstädtersj ön. -

OBSJ Ny utomordentligt vacker och vällyckad upptagning från

ädftfmT-ä

 

 

 

fläädilfää

 

den för sin skönhet lofprisade alpjön.

Med turistångare går Färden, en af dessa småångare, som under turistsäsongen besatta
till sista plats härs och tvärs korsa insjön, och de vackraste strandpartier aflosa hvarandra
inför den hänryckta turistens ögon.

Anmärkningsvärd nyhetl.r

Populär vetenskap

undersökningN af magsäcken
z: medelst Rontgenstralar z:

I magsäcken mottagas födoämnena, sedan de först meddelst tänderna
reducerats till en grötlik massa, och utsättas nu för magsaftens inverkan.

Tack vare sitt tredubbla muskellager, fortsätter nu magsäcken det af tän-
derna begynta arbetet medelst vågformiga rörelser, som äro särskildt lifliga vid
födoämnenas passerande ur magsäcken, tarmkanalen. i 0

Magsäcken i sig själf visar sig nästan helt och hållet genomskinlng da
den utsättes för Röntgenstrålarna. Det är sålunda svårt att medelst dessa strålar
skilja den från de omgifvande organen, men om man i magens inre inför nagot
för Röntgenstrålarna ogenomträngligt ämne, såsom t. ex. ett vismutsalt eller Z1r-
coniumoxid, så kommer detta ämne att framställa konturerna af magsäcken
genom skugglinier, som framträda på den fluorescerande skärmen. Pa detta
sätt kan man se de s. k. peristaltiska rörelserna hos magsäcken. Om man i
stället för en skärm af berium-platinacyan insätter en vanlig fotograiiplåt, får
man en bild af magsäcken. - n

Magsäckens form hos en lefvande människa är helt olika den om en sack-
pipa påminnande form, som man iakttager hos lik och som tills våra dagar gallt
som den normala. Hos en lefvande människa har magen form af ett cylind-
riskt rör, som i ena änden bildar fortsättning på matstrupen, och som i den
andra bildar öfvergång till tarmkanalen. På det senare öfvergångsstället är mag-
säcken lindrigt krumböjd." Allteftersom födoämnena nedkomma i magsäcken,
sväller denna i sitt nedre parti. Tack vare en snillrik uppfinning af firman
Papyphos har Dr Rosenthal lyckats taga en serie fotografier af magsäcken hos
en person, som han först låtit intaga ett visst kvantum Zirconiumoxid.

Vi kunna tilläga, att ofvanför de i magen nedkomna födoämnena belini-
ner sig ett gasfylldt rum, som vid Röntgenfotografering bildar ett ljusare parti.
Under muskelsammandragningarna ser man, hurusom detta gasfyllda rum ömsom
stiger och ömsom sänker sig. o
Till höger om magsäcken ser man den skugga som astadkommes af rygg-

Ofvanför magsäcken synes bilden af de nedersta refbenen.

Denna lilm åskådliggör de här ofvan beskrifna magrörelserna, och-låter oss
på samma gång se alla de olika förberedandearheten som äro nödvändiga for en
Röntgenundersökning af människokroppen.

raden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 1 . . i
I .i I I i x .I I . I 1 I I I
i i i I i i i i i i i

KONSTFILMY

Kinematograii i färger!
Från Pathé Freres atelier i Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 Sjalsstorhet

En ädelmodig hustrus upp-
offring för en ädelmodig man.

Drama speladt af artister från Comédie Francaise.

Person-erna:
Hertigen af Roher.

Hertiginnan af Roher.
Grefve Fernand.

Herr Revot.
Fröken Bertha Lovy.
Herr Alexandre.I

Den vackra Cilberte har gift sig med hertigen af Roher, en rättskaffens
man med solida, moraliska principer. - I sitt hjärta har hon dock icke upphört
att älska sin ungdomsvän grefve Fernand, som fordom t. o. m. varit hennes
trolofvade. Genom en händelse skulle ungdomsvännerna råkas och deras kärlek
åter blossa upp. - Gilberte kan icke lämna sin älskade Fernand och de besluta
fly tillsammans. Dessförinnan delgifver dock Gilberte sin make allt. Efter ett
första vredesutbrott, som kommer honom att häftigt bortjaga sin unga maka,
återfår hertigen herraväldet öfver sig själf och sedan han erfarit sin hustrus .
förliutna, medgifver han att hon har rätt till sin andel af kärlek och lycka. -
Han återskänker henne friheten. Men rörd af detta sin makes ädelmod jagar
Gilberte tankarna på Fernand ur sitt hjärta och återtager sin plats vid den
äktenskapliga härden, såsom hertigens hängifna och trogna maka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDGE

 

 

 

EE

 

 

-I MUSIK I-T-I

 

 

Första rangs sensationsnyhet!

I Brandchetens dotter I

Det mest realitiska och gripande drama. som
någonsin arrangerat.

Den i bilden förekommande brandkårsutryckningen och
eldsläckningsarbetet äro verklighetsscener från
en härjande eldsväda i Amerika.

Vår skildring förskrifver sig från en af de större städernaiAmei-ikas Väst-
stater. Chefen för hufvudstationen af brandkåren har en mycket vacker dotter
i giftasåren, och den lycklige fadern har de största förhoppningar på att finna
ett rikt och ansett parti för sin ögonsten.

Döm därför hans förvåning då han en dag upptäcker att Ellen gifvet sitt
hjärta åt en vanlig simpel brandsoldat. Visserligen den hurtigaste och präktiga-
ste på hela stationen, men Jack LoWney, så hette den utvalde, var icke en cent
rikare än sina öfriga fattiga kamrater, och därför var brandchefen absolut emot

partiet. H En stormig scen med dottern blifver naturligtvis följden. Dock de
älskande gå modigt sitt öde till mötes och besluta gifta sig utan den vredgade
faderns samtycke. - I all enkelhet fira också en dag Ellen och Jack LoWney

sitt bröllop. Någon tid går. Ellen och Jack lefva lyckliga i sitt enkla men pro-
pra hem utan att hafva den minsta förbindelse med brandchefen, som nu helt
och hållet tagit sin hand från sin ohörsamma dotter och sin försmådde svärson.

En oväntad händelse skulle inträffa. .lack skulle blifva i tillfälle att visa
hvad han verkligen dög till i sitt fack.

Som en löpeld sprider sig en afton ryktet bland soldaterna: ))B1"andcliefe11s
I villa i lågorlw Aldrig har väl en utryckning ägt rum så raskt. Hästarne ligga
ut som ett streck efter marken och inom några få minuter är släckningsarbetet
i full gång. Det blef en hård dust för de modiga brandsoldaterna, som genom

den kväfvande röken få tränga sig in i det brinnande huset. Jack LoWney är i teten ,

och det skulle lyckas honom att genom öfvermänskliga ansträngningar och ett
fullständigt dödsförakt rädda brandchefen och hans hustru från en fruktansvärd
död i lågorna. Det otroliga har händt. Räddad från döden af sin töraktade
svärson. Jack LoWney framträder som hjälte och blir hyllad och firad af alla.
Den gamle weldveteranensw sinne veknar äfven och han sluter Jack LoWney och
sin dotter till sitt förlåtande och ångerfulla fadershjärta.

 

Petter vill sotva i ro

hjulen på en automobil, som stannat i närheten.

Komisk scen af Prince.

Motto: Skratta, men skratta Er ej fördärfva

d!

Belägrad af sin portvakt, sina fordringsägare och rättsbetjänterna, som komma för att
utmäta hans möblemang, har Petter endast en åtrå H att få sofva i ro.
Utkastad tillika med sin säng, installerar han sig helt lugnt på gatan och hängifver
sig åt en stärkande sömn, då några tjufpojkar komma på den idén att binda fast sängen vid

Nu bär det af i en vådlig fart, och den

stackars Petter stannar först, när repet brister under färden öfver en byggnadsplats. Han
somnar ånyo in i en välgörande slummer, men några skämtsamt anlagda arbetare hissa med

tillhjälp af ett par block upp honom i luften.
en säck till marken, hvarvid han ändtligen vaknar.
säng, som dock nu af elaka människor kastas i den förbiflytande ån.

Efter en stunds ofrivillig flykt, faller han
På hans enträgna böner får han ige

som
nv sin

Petter ger sig dock ej,

utan simmar ut i vattnet och får tag-i sin säng, hvarpå han ändtligen med förtjusning kan få
kasta sig i Morphei armar.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain