#4572:

PROGRAM se

58 -

 

En storartad- naturbild!

Italiensk flottmanöver

Ett modernt sjökrig i sin imponerande storslagenhet.
Torpedbåtarne och jagarne med sin kolossala hastighet, de väldiga slagskeppen o. s. v.

Torpedskjutning, kanonskjutning, ilandsättning af artilleri och till sist verkningarne af skjut-
ningen med de grofva artilleripjäserna.

är En värdefull nyhet! W

Konstiilm af vid-
tående märke.

   

Pro cen [aren

En till tårar rörande bild ur lifvet, på ett öfverlägset
sätt framställd.

Motto: vaad du önskar människorna skola göra
dig, det göre du äfven demla
Huru många är det som värdera denna Visdomsregel under kampen och
ätlan efter guldet! - Men rikedom är icke allenast något, som man kan

mista, utan äfven ock kanske oftast något, som medför bekymmer, oro och
olycka för dem, som därefter trakta . .. aMan kan icke tjäna Gud och mam-
mon samtidigw Säkert är emellertid att den som är omutlig och hederligt
Vandrar sin väg blir lyckligast. Men den åsikten hylla icke de s. k. apro-
centarnw och apenninghajarnes. Dessa odjur imänniskoskepnad, som lefva
i lyx och vällust på sina medmänniskor-s olyckor, jubla öfver det faktum,
att deras olyckliga offer äro deras slafvar. såsom ahöfvitsmannena, för att
göra en biblisk liknelse, asom gjorde räkenskap med sin tjänare och då denne
icke hade något att betala med befallde, att han och hans hustru och barn
och allt hvad han hade skulle säljasw. Detta är procentarens karaktärsdrag.
I denna vår skildring finna vi honom då han just är i beredskap att lämna
sitt kontor men dessförinnan. lämnar order åt sina biträden att uppsöka de
stackars offren och meddela dem, att om de icke i morgon inbetala sina
skulder skall deras egendom säljas. Uppbördsmännen begifva sig ut på sin
rond till de olyckliga hemmen under det att ockraren kastar sig uti nöjenas
värld. w Hvilka kontraster visar icke vår bild! På den ena sidan de stac-
kars olyckliga, prisgifna åt sitt oundvikliga öde och på den andra ett lif i
sus och dus. Den följande dagen skulle uppbördsmänuen utföra ockrarens
befalluing och de olyckligas bön: wHaf tålamod och vi skola betala Eder allt),
blir ohörd. à Men äfven för procentaren skulle räkenskapens timme slå. f
Vi se den stackars kvinnan, prässad till förtviflan, af utmattning falla ned
på ockrarens kontor. I fallet råkar hon smälla igen dörren till det väldiga
kassahvalfvet, innestängande ockraren bland sina penningpåsar. Det var på
aftonen och ingen skulle komma till kontoret förrän följande morgon.
1 aKunde nu hans guld hjälpa honomtb)

å-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -;  :: ::
MUSIK
:: N:: 2- i -= ::I ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Från världsiirman

liptuns

En högst intressant bild, som
fullständigt från början till
Islut skildrar ett thepakets
historia från theplantagen
till thekannan.

     

anta

 

 
  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vy öfver Liptons väldiga theplantager.

Thebladen afplockas af infödingar.

Uppsamlandet i korgar.

Hvart 3:dje år gallring af thebuskarne.

Mekanisk transport af thekorgar, som

fyllts med theblad i plantager belägna .
på 2 mils afstånd.

6. The, som skall gå till England.

7. Fabriken, där theet beredes.

8. Run-maskinerna i arbete. f
9

10

5"?91592"

. Theet väges.
. Inpackning i småpaket.
11. Sortering.
12. Inpackning i lådor.
13. The, som skall transporteras landvägen.
14. Vagnarne lastas.
15. Efter arbetets slut. V
16. Hur theet skeppas ut till alla jordens
platser.
17. Thelådorna lastas i pråmar, som föra
dem ut till de stora ångarne. 1
18. ngvinscharne i arbete.-
19. På redden. I
20. Liptonreklam.

 

 

  

  Första rangs attraktion. Q Eg!

Amerikank .ensationsnyhet. J

Oerhördt spännaede och närvkittlande.

Ellen stora tàup undrinuen

i Texas.

Framställning af ett röfvaranfall på
I... 1Southern--Paeiiic-banan .OQO

Rik på spännande äfventyr, dramatisk och vild skildrar denna film ett
öfverfall på ett amerikanskt expresståg i afsikt att utplundra detsamma. HTack
vare en tolfårig gosses lugn och oförvägenhet gå röfvarnes planer emellertid
om intet. I den täta skogen hejda röfvarne tåget genom sin häftiga eldgifning
från båda sidor af banvallen. - Hands up! -- Post- och bagagevagnar
äro snart länsade och med rofvet rida röfvarne inåt skogen. - Banvaktens
lille son, den ofvannämnde tolfårige gossen, som i sällskap med sin syster korn
för att tillföra fadern mat under hans tjänstgöring, finna honom sårad på sin
post. Af omständigheterna förstå de hvad som passerat och bege sig: gossen
för att spionera efter röfvarne, systern för att tillkalla hjälp. - I skogen Finner
också gossen postsäckarne i en af hvilka han gömmer sig, för att få reda på
hvart rofvet föres. Framkommen till röfvarnes näste, smyger gossen sig ut,
sadlar en af röfvarnes hästar och rider efter hjälpen, hvilken systern samman-
kallat. - Den unge hjältens mod får också sin belöning, och grindvakens
familj ser välmågan och glädjen hålla sitt intåg i det förut så fattiga hemmet.

-àm-:tå-i

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

nr Måndagar och Tuisdaar nytt program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain