#4570:

pROGRAMQ
...0.0. I

 

 

 

LHÅLIIÅLIIÅLHZLIIZH
YINMNUNVINFINVIBU

Eran gnldtattemz
in .

trees ma åratamstewn essän!
in ln nl

y af enastående intresse. w .

I! n På ett mästerligt sätt skildrar bilden från början till B 
slut arbetet vid guldfälten. Huru det guldförande mineralet

I] medelst jättepumpar, som lämna ända till 4,000 liter vatten H 
i minuten, vaskas från jorden. Sedan är det en hel del
andra processer, som mineralet skall genomgå innan det

I! n framstår såsom ren ädel metall. 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

ååiiäåiåäåäääååål
Aktuell nyhet! l ...L-m... I Flktuell nyhet!

l väntan pi flygningen
 öfver irnsnnd 

Baron Cederström

med sin Bleriöt figger

nn!e till sanhonm lin

 

 

 

 

 

 

Em

 

 

Högst intressanta snapshots från fiygfältet på Amager, upp-

tagna vid olika tillfällen, då startning varit bestämd och o-.--- m
väldiga Åmänniskomassor med stormande jubelrop hälsat de

modiga aviatikerna. Många prof på vackra uppstigningar7 .... ...-
och för öfrigt orienterande bilder och små episoder. som

inträffar på nygfanet. . . . . . . . . . . - - 0. 0"

 

    

  
 

 
 
 
 

 

Hvilka hafva icke med intresse läst tidningarnas berättelser

m om flygtäflingen? Alla måste därför se vår briljanta upptagning.

ååäåååååiåiååååiå

-=I==I==B=I==I==I=

 

En fristad i - finkan

Kemisk scen af den framstående
- - författaren jules Åmaria. - -

herrar Prince och Blanche och Srölcen Chapellas i bufoudrollerna.
h N" En öl rväldigande rolig historia. W

nnnnsnnnt regerande.-

ceenaaazrs. assazaassaaaaisaeaeetsaa

  

A
E
:än

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eo 1oo .. ..- eo en

O. .O . . OO .O
I MUSIK

:: :: 2- " -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I v

... likväl?

än,
g

m i

aeaaaaaeaeaaasseaeaassaeesaa

I Genom , det pittoreska

M- Kinematografi i naturliga färger. W
En praktfull och imiponerande verklighetsbild

från dessa bekanta bergstrakter, hvarest vackra minnesmärken "anda
från det sjätte århundradet resa sig i form af slottsruiner och kloster.

åääååäåäsäää

ägg .

6
ä

assasaaeesaaaa

Cam

aasase
asaeaeaassseesaaae

i 1i i

Ett gripande drama, som4 alltigenom fl

v
håller publiken i Spänning-

nnnnfnnnn, nlvnnn

TABLAERNA:
1. Ett lyckligt hem. 9. Samvetets anklagelse.

2. De båda kamraterna. 10. Ensam med sina tankar. N
Åk 3. Till arbetet. 11. Synen vid hafsstranden. Åk i

4. Ned i hafsdjupet. 12. Till den älskade.
I 5. Lifvet vägas. 13. Olyckan relateras.

.6. Plågad af svartsjuka. 14. Kamraten uppenbarar sig
Åk 1 7. En hemsk plan. ånyo. 1 I Åk l

Q, 8. Räddning. 15. Sina gärningars lön. 

 

"Sätten äro mångahanda".

Något för hrr husägare att taga nytta af.

Stormande munterhet!

 

nur-lindamn mt lnndann nntnnnnan-a-n

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till. ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls BoI tryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain