#4568:

PROGRAM s

 

 

 

 

 

 
   
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

Konstfilm

från världsiirman Pathé Frere
atelier i Paris.

 

 

.
Uppfinnaren

 

 

 

Drama at Michel Garré.

Rörande skildring ur en fattig arbetares lif.
Personerna:

Herr Karlmos ................ .. Uppfinnaren.
w Dupont Morgan ....... .. Fabriksägaren.
s Fred . Ingeniören.
Fröken Dermos ............. .. F abriksägarens dotter.

Arbetaren Lardier har uppfunnit en gummi-luftring, som ej spricker
sönder, men har nödgats göra af med hela sitt lilla kapital för att ernå detta
glänsande resultat. Då han kommer och bjuder ut produkten af sina an-
strängningar till en stor fabrik i gummiluftringsbranschen, mottager man
honom ganska föraktfullt och afspisar honom med lumpna 1,000 francs, som
han antager för att ej dö af svält.

Fabriken ifråga utställer sedermera Lardiers uppfinning och tiller-
kännes utställningens hederspris.

Lardier förstår nu, att han blifvit lurad och hämnas genom ett öfver-
fall på blodsugaren-fabriksägaren.

Ställd inför rätta, frikännes han på den grund att fabriksägarens dotter
är modig nog att förklara, att hennes far ej har någon andel i uppfinningen,
som helt och hållet tillkommer Lardier.

Tillintetgjord genom hvad han kallar sin dotters förräderi, får fabriks-
ägaren ett slaganfall och dör, hvarpå Lardier af sin beskyddarinna erhåller
en million francs af det arf, som efterlämnats af den ohederlige fabriksägaren.

Q - Bilderna för dagen - Q I I
KRIGE T I (
HPPLHND

II

 

 

 

 

 

 

 

Briljanta napshots från årets
stora fältmanöfver upptagna af
- - vår utsände fotograf. - -

Vid Märsta. 18. Bron skall sprängas.
lStriderna vid Husby och 19. 5 min. rast.
Erlinghundra. 20. Lägerlif i Billby.
Kronprinsen och Prins 21. Lifregementets grenadierer.
Karl inspektera. Vid kokgrafvarne.
En grupp främmande 22. Middag i fält.
officerare. 23. F älttelegrafkåren.
Konungen och utländska 24. F örtrupp7 som utlägger
officerare i automobiler. stolparne.

:ftir-N.HL

.Gl

6. Vid hufvudkvarteret i när- 25. Fälttelegrafstationen vid
heten af Olsta. Mariedal.

7. I skyttegrafvarne. 26. Södermanlands regemente

8. Skyttelinje. i marsch.

9. För att möta fienden. 27 Artilleri.

10. Post och tidningar. 28. Krigsballongen.

11. Konungen med svit till häst. 29. Sjukvård.

12. Patrullstrider vid L. Enby. 30. Trång.

13. I skogsbacken hos sjuk- 31. Ammunitionsvagnar.
vården. 32. De sista dagarnes strider.

14. En Sårad SOldat förbindeS. 33, Trupperna hemförlofvas.

15. Mot Sigtuna. 34. Sigtuna, torget med kyrkan,

16. th Färjsta bro. gatuinteriörer m. m.

17. Pontonierer i arbete.

 

 

II rtvlrti ,
I Eli ressyrnummer iràn Cirkus Busci 
I: :I

Oemotståndligt skrattretande.

 

 

 

 

IIEIEIII lilllllllllillll llllllll
w min
M MUSIK M
ll En ll I! w ll I! En ll
IIIIIIII IIEIIIIIIIIIIIII IIEIIIII

El Amerikanskt krigsdrama från E
E 0 striderna mot indianerna 0 =

Regementets band

Storartadt icensatt och mästerligt utpeladt.

I Bilden framställd af Pathé I
ä Freres atelier i Amerika. oss"

 

 

 

Ett amerikanskt Iinfanterikompani har slagit läger på en bergsplatå.
Okunnig om den fara, som hotar, räknar man helt och hållet på skilt-
vaktens vaksamhet.

Man befinner sig icke precis i öppet krigstillstånd, men trakten genom-
ströfvas af små indianhopar, mot hvilka man måste vara på sin vakt.

Ett af dessa band har just fått reda på kompaniets ifråga lägerplats
och har beslutat att öfverrumpla detsamma. Indianerna nalkas krypande,
döda skiltvakten och kasta sig öfver lägret.

Kompaniet försvarar sig tappert, men öfvermannas och dukar under
för den i antal öfverlägsnare fienden. x

I sin sista stund ger kaptenen befallning om att gräfva ned fanan, på
det att denna åtminstone ej må falla i fiendens händer. Regementets hund
är närvarande vid denna högtidliga ceremoni. Då indianerna om en stund
hålla på att somna in efter att hafva berusat sig med eldvatten, passar han
på att gräfva upp fanan, som han bär till öfversten för det några kilometer
därifrån lägrade regementet.

F örföljd af indianerna, lyckas han föra dessa på villospår och uträttar
sin mission.

Återstoden af regementet följer nu den hjältemodige hunden. som visar
vägen till det utplundrade lägret. Indianerna få sina gärningars lön.

Dessa spännande scener äro af desto större intresse, som. de inspelats i
Amerika af amerikanska artister och af verkliga indianer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klådpulvret

En af komika ituationer och poänger hvimlande fars.

STORMANDE MUNTERHET!

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain