#4567:

P R 0 G R H M
Flodhäs jakt

i Tyska Syd-West-Afrika

Intressantaste och värdefullaste verklighetskildring.

IM Garanterad äkta originalbild! m

1. Floden Zambesi; Flodhätar i sikte.

   

 

 

 

Zambesi är Afrikas största flod, som på sina ställen mäter en bred-d "
af ända till 2 km. Man ser flodhåstarne komma efter stranden gruppvis
och vid minsta ljud dyka de ned och försvinna.

2. Inom skotthåll.

Jägaren smyger sig krypande på knäna inom os-kotthållipå sitt byte
och genom ett välriktadt skott nedlägges en 4 meter lang flodhast.

3. Det erhållna jaktbytet hade en vikt af 2000 kg.
l sina långa kanoter bogsera negrerna flodhästen fram till stranden.
4. Flodhästen föres i land.

En mängd negrer deltaga i detta arbete, men så fordras det också
krafter att lyfta det väldiga djuret.

5. Styckningen.

6. Bytet forlas hem

under allmän munterhet bland negrerna, ty jagkten var vällyckad och alla
hade sina fördelar däraf. P

7. En delikatess.

(Skämtsam Scam)
E=========t
Q - Bilderna för dagen - o ,

leGE T I
uPPLva

 

 

 

 

 

 

Briljanta snapshots från årets
stora fältmanöfver upptagna af
- - vår utsände fotograf. - -

Vid Märsta. 18. Bron skall sprängas.
Striderna vid Husby och 19. 5 min. rast.

Erlinghundra. 20. Lägerlif i Billby.
Kronprinsen och Prins 21. Lifregementets grenadierer.
Karl inspektera. Vid kokgrafvarne.

En grupp främmande 22. Middag i fält.

officerare. 23. F älttelegrafkåren.
Konungen och utländska 24. Fhörtrnptp, som utlägger

PFGNi-t

ut

officerare i automobiler. stolpafne. - . i i! W

ö. Vid hufvudkvarteret i när- 25. Fälttelegrafstationen vid
heten af Olsta. Mariedal.

7. I skyttegrafvarne. 26. Södermanlands regemente

8. Skyttelinje. i marsch.

9. För att. möta fienden. 27 Artilleri.

10. Post och tidningar. 28. Krigsballongen.

11. Konungen med svit till häst. 29. Sjukvård.Å

12. Patrullstrider vid L. Enby. 30."Träng.

13. I skogsbacken hos sjuk- 31. Ammunitionsvagnar.
vården. 32. De sista dagarnes strider.

14. En sårad soldat förbindes. 33. Trupperna hemförlofvas.

15. Mot Sigtuna. 34. Sigtuna, torget med kyrkan,

16. th Färjsta bro. gatuinteriörer m. m.

17. Pontonierer i arbete.

 

 

QIO I
l---l MUSIK :Ir-:i

Ilevulutiunen i Portugal

Charmant serie från det
nu bombarderade
Lissabon.

Expres-s:lyhetl

 

 

 

 

        

  

Storartad nyhet!

Den spännande Amerikanka detektivskildringen.

Röda Ban ets skräc välde

Mästerdetektiven Charley Grafford
i verksamhet.

 

 

 

 

 

 

Den rike rentier X. mottager en dag en skrifvelse från den fruktade förbry-
tarligan wliöda handetr med en anfordran att på en bestämd tid å angifvet ställe
aflämna en viss större pänningsumma, såvida han icke ville utsätta sig för den
fruktade ligans hämnd. Lamslagen af skräck sätter sig rentier X. genast i för-
bindelse med en af Amerikas skickligaste detektiver Charley Grafford, som råder
honom att på den bestämda platsen visserligen aflämna ett konvolut, men utan
pänningar. och sedan lugnt afvakta händelsernas gång. Det sker som detektiven
önskar. och på ett undangömdt ställe iakttager denne hvem som emottager kon-
volutet, och upptäcker äfven samtidigt bandets håla. Det förvånar honom att
polisen icke varit i stånd att upptäcka förbrytarnes gömställe, men förklaringen
därpå skulle snart komma. - Om några dagar blir emellertid rentier X. bort-
förd. hvarför Gratford och hans betjänt förkläda sig som kineser och anfalla
hålan. I ett högst olämpligt ögonblick kommer emellertid bandets medlemmar
och detektiven och hans betjänt blifva inspärrade i samma källare där rentier "T
X. förut befann sig. Genom en list skulle det dock lyckas rentieren och betjänw A
ten att undkomma, men Gratford var fortfarande i skurkarnes våld. Men äfven
hans befrielsetimme skulle slå, ty nu voro de felande länkarne i beviskedjan mot
allöda bandeta funna och de fruktade förbrytarnes makt bruten.

.l 1 V 14 i j

På villovägar b

I-Iumoresk!

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910,,Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain