#4566: Apollo

W Apollo-Teatern

Hamngatan. 28.

 

 

Program:

Gränspanorama viö Italienska
Revieran.

Revieran kan man med skäl kalla för Europas pärla. Vår bild visar
oss den allmänna farvägen från Frankrike just Vid själfva gränsen, där
Vi få se det rörliga lifvet på tullstationen. Kasta vi våra blickar åt ett
annat håll, finna vi Medelhafvet med dess Vackra Vågspel och fästa sär-
skildt dessa bilder i vårt minne.

Hänförande vacker naturbild.

 

En gammal historia.

Han återfinner den otrogna.

Förlåt mig det onda jag gjort dig. Du återser mig aldrig. Paulette.

Det är den gamla Vanliga historien om den första heta kärleken, be-
drägeriet och hur den bedragna frivilligt söker döden, som vi här se framställd
med spännande kraft. Dramat tilldrar sig i en underskön trakt vid hafvet
och i badortens mondäna salonger.

Den tanks-p-ri-ddeherrn

Herr Distrait har en dag mycket brådtom till sitt kontor, då han blir
uppehållen ett ögonblick af en rökare, som ber att få låna eld. När han går
vidare har han glömt sin cigarr. Plötsligt märker han sin förlust och vänder
sig om för att söka reda på den förlorade skatten, får syn på en annan rökare
och rycker utan vidare cigarren ur mun på honom i den tro, att det är hans
egen. Till tack erhåller han ögonblickligen två kraftiga öriilar, så att hatten
trillar till marken, och som i detsamma en konditoripojke kommer förbi med
sin korg på hufvudet, rycker herr Distrait till sig en af hans kastruller, som
han förväxlar med sin förlorade hatt, han trycker ned den på hufvudet och
försvinner i ett moln af strösocker.

Slutligen kommer herr Distrait efter otaliga äfventyr till sitt kontor, där
just springpojken är i färd med att sopa golfvet och rifver upp skyar af damm.
Den ifrige ynglingen söker förgäfves rycka herr lDistrait bort från arbetet ett
ögonblick för att fullborda sin städning och då ingenting annat lyckas tar han
i full förtviflan en almanack och slår den i hufvudet på den motsträfvige.
aSöndagen den första januari! Det var då för märkvärdigtw, mumlar den
handfallne herr Distrait, men i samma ögonblick fylles rummet af hans för-
följare och vi draga en slöja öfver sakernas vidare utveckling.

nnsnnnnnnnnnn
0BS.! 0BS.!

Upptrådande

Brackmåla

med låtar och trallar ii den
glada stilen.

OBS-l 0 BS.! 7
EEEEEEEEEEEEE

Siliuerliusten i storm.

Långs Biskayabukten sträcker sig Silfverkusten. Den är alldeles under-
bart vacker. Mångcn stor skald har i poesien sökt ge uttryck åt sin hänförelse,
mången målare har Velat återge dessa naturens underverk, många operatörer
ha försökt att förmedelst kinematografien återge Silfverkustens förtrollande na-
turscenericr, oceanens vågor i kamp med stormvindcn, jättevågornas slag mot
klipporna, men ingen har lyckats förverkliga denna ide så som operatören för
firman RALEIGH ot ROBERT, hvars tålamod och ihärdighet öfvervunnit alla
svårigheter, som den mäktiga stormvinden ofta förorsakar passagerare i dessa
trakter, och hvars geniala konstnärstalanger åstadkommit en film, som är all-
deler enastående i dess verkan.

I första bilden se vi Silfverkustens strand och de stora promenadterasserna.
Hafvet slår helt sakta och lugnt mot kusten.

Men hur annorlunda ter sig ej nästa bild! Oceanens vågor störta Vildt
genom en öppning i klippan.

Men stormvindens oerhörda kraft klar-göres för oss till fullo först inäst-
kommande scenerier. Där se Vi ett smalt vattenpass, som är häftigt upprördt.

De af stormen piskade vågorna vältra sig långs ett grund, tills de törna
mot klipporna och åter falla tillbaka.

i Nästa bild visar oss en stor passagerarångare, som glider långsamt och
stolt fram öfver Vågorna för att löpa in i hamnen, som är belägen vid Adours
mynning. A K

Det är mycket intressant att iakttaga kampen mellan oceanens vågor
och Adours.

Vår sista bild visar en underbar grotta, ur hvilken vattenmassorna vildt
välla fram. (Den säregna koloreringen är enastående i sitt slag.)

n
s s
ri n
ri n
få -. få
rå; Byspelfmannen å
g å
n

ri ri
s s
ri n
n

  

Misteln har-lyfta meö sig.

Det påstås, att man ej får Vandra ostraffadt bland palmer, men däremot
är bland mistelgrenar allt tillåtet, som man eljest ej får göra.

En gemytlig man klättrar med stor ansträngning upp i ett mistelträd
och samlar famnen full med mistelgrenar för att sedan sälja dem. Han tar
sig först en liten snaps, och så ger han sig ut bland gator och gränder och
utbjuder sjungande sin Vara. En brudgum köper en gren och skyndar sig
att öfverlämna den åt den älskade. Hon Vill hänga upp grenen och klättrar
upp på ett bord, men faller ner och drar allt med sig, som finns i närheten.
Förbittrad kastar hon ut den varmt förälskade, välmenande fästmannen. Så
kommer en äldre äkta man och köper en gren för att blidka sin hustru, när
han kommer för sent hem. Men då han artigt räckt henne grenen, tar hon
den till Vapen för att grundligt prygla upp honom.

 

 

Föreställningarna pågå i oafbruten följd:
från kl. 7-11 e. m hvardagar. Lördagar från 6-11 e. m.
Söndagar från 2-6, 7-11 e. m.

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Fredagar nytt program.
Program 10 öre.

Andrén 8: Holms Boktryckeri, Stockholm 1909.

Information

Title:
Apollo
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain