#4564: Centralbiografen

entral-Biografen
(f. d. Nya London-) I i

5 Bryggaregatan 5.

 

 

Föreställningar:
i Hvardagar 6-8, 8-10 e. m.
Lördagar kl. 5-7, 7-9, 9-11 e. m.
Söndagar 2-4, 4-6, 7-9, 9-11 e. m.

 

 

0000000 OOQQOOOOÅOOOQOOOOQOO

r modäm iämindusrri.

Tillverkning af järnvägsskenor vid fabrikerna i Couillet. - Den
mest intressanta industribild, som visats å någon biograf.

Bilden är uppdelad i följande stora afdelningar: 1

. Masugnar. 1,700 grader förvandlas
2. Blandning af malm och kol genom päblåsning af luft
för beskickning af ug- till stål. Q
narna. 6. Gjutning af tackorna.
3. Utslaget. i 7. Upptagning af tackorna.1
4. Den smälta järnmassan fö- 8. De npphettade tackorna val-
l res till Bessemerugnarna. sas till stål.
5. Järnmassan upphettad till 9. Det färdiga stålet.

I OOOOOOOOÖOOOÖÖOQO
OOOOQOOOQOOOOOOOQO

OOQÖOOOQQOOÖOOOOOOOQOOOOOO

 W-Någarsam--ar bättra Wärrmalrinfi =-f 1-

eller

Hur man får kvicksiliver i kroppen.

 

   

, Skrppsredarens dotter.

Denna gripande bildserie återgifver i en mångfald afdel-

 

 
 

ningar ett bevis på hvad den sanna kärleken
förmår uträtta.
v W OBS.! Delvis tonfärgad. "W
1 Afiöningsdag. 1 3, åkeppsbrott. b
" 2 Styrmannens bref. 14. Ofvergifna utan räddning.
3 Vägbrytaren. 15. En1 flaskpost.
å 4. Mötet. Å - I 16. Den hemmavarandes
5. Hemlig förlofning. grymma väntan.
Q 6 Afskedet. 17. Vrakdelarna bringa en Q
7 Besöket hos skeppsredaren. sorgepost.
8 Afslaget frieri. yr 18. Faderns samvetskval.
(l Faderns hämnd. 19. Ett budskap från hafvet.
10. Ett villkor stipuleras. 20. Oväntad hjälp. å V)
4 11. Brottsligt beslut. - f - r Å " 21; Räddade.
12. En fisketur. 22. Kärlekens1 seger.
. - å f
QWW så 1

En ansträngande promena

Synden straffar sig själf.

M usik.

riddarsalar.

Tricks och rustningar huller om buller.
Utmärkt vackert kolorerad.

livaö gör en kyss, när .

Försök att icke skratta!

 

Musik.

aaaaeeaeeeawaeaew

Utan moderligt skydd.

Elaka styfmödrar existera ej endast i barns fantasi, tyvärr. Härom torde
ifrågavarande bild kunna öfvertyga en hvar.

En kvinna plägar, då hennes man vänder henne ryggen, göra en ung
man sällskap. Det försiggär äfven anonym brefväxling dem emellan.1 Hennes
lilla styfdotter, som hon plägar misshandla på det grymmaste, följer en dag
efter henne pä en tur till postkontoret. Där-under lyckas den lilla uppsamla
resterna af ett af styfmodern sönderrifvet och oförsiktigt bortkastadt bref. Då
hon kommit hem7 fäster hon tillsammans bitarna och öfverlämnar fyndet åt
fadern, som just. står färdig att bege sig ut på. en resa7 af hvilken makan ämnar
begagna sig för att ostördt få sammanträffa med den älskade. Brefvets inne-
häll upplyser fadern om hustruns verkliga karaktär. Hon visas utan förskoning
genast pä dörren.

På den första hustruns graf lofvar han att för framtiden ta bättre värd
om sitt barn.

Den högdramatiska handlingen ooh framför allt den lilla flickans rörande
spel såväl som den oöfverträffade plastiska fotograferingen göra denna film till
en dragningskraft af första rang.

QWWQWMWK

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ågmgEXE5119191EEE[51EEEEEEEEXQEEEEE[äEEEEEEEEEHEEEEEEEHEEEQUEWEEå

.En skämtar-e.

s
ä Det är icke alltid tretiigt att vara gammal och vördnads-
bjudande med silfverhvit peruk, och allra minst då man har giftas-
vuxna döttrar och skämtsamma magar.
10 afdelningar skämt.

  
 

EEE-2113559119]EEEHEIEIIEEE21EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Extranummer I

Nordiska spelen.

En fullständig serie.

1. Traltätlingar.
2. Skridskotällingar.

l 6. Fisketur i skärgården.
3. Isjaktsegling. i 1

7. Ballongtäilan.
8. i Slädparti.

mmmmmm

4. På skidor efter häst.
a. Kapplöpning på Lindar-
ängen.

, Extranuinmer!

mmmmmmm

.[nsäftes en gång hvarje föreställning, på lämplig! ställe.

mmm
m

 

 

Obs.! Två timmars föreställning.

M Orkestermusik. W
Biljettpris 35, 50, 75 öre, barn IO öre.
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Program 10 öre.

E
Andrén 8: Holms Boktryckeri. Stockholm 1909.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain