#4557: Scala

scALAM

Simrishamn.

 

PROGRAM:

Lördagen den l4 Dec. 1918V kl. 7 och 830 e. nr.
Söndagen den 15 Dec. kl. 530, 7 och 830 e. m.

Onda tungor.

Skådespel i 3 akter, 75 avdel-I
l ningar.
i Lena Seidei och Fredrik Braun

i huvudrollen. i f .

lscensatt av Rudolf Biebrach. Upptaget av lViesster-inA

Film, Berlin.

lnnehålh

STENHUGGAREMÄSTARE SCHRENK lever med sina barn Fredrikaeroch Lena i stör4 
sta endräkt, och då han en dag får det hedrande uppdraget att bygga en fbrunnrpå - kr
Bartinsplatsen, känner hans glädje inga gränser. Ivriga börja far och Åson göra förbe-f

redelser till arbetet. Schrenk anar ej, att .hans dotter Lena haråhemliga möten med
den unge vivören von Dehlenhorst . . . 1
Också till stenhuggaremästare Huber har ryktet om hanskollegas utnämning
kommitj-och familjen Hubers avundsjuka är stor. Såväl herr och fru Huber som sor-
nen Franz besluta att göra sitt bästa för att förmå kommunen att återtaga uppdraget.
Ett tillfälle härtill erbjuder sig alltför snart. Redan samma natt får Franz på
Ien av den lilla stadens gator se en gestalt, som kommer smygande från von Dehlen-

 

horst hus, och då han närmar sig igenkänner han med skadeglädje Schrenks dotter
Lena, som förgäves söker dölja sitt ansikte och härunfier tappar sin schal.

Medan den unga flickan ilar därifrån skyndar den unge mannen hem med
sitt segerbyte. Med triumferande ord berättar han om sitt nattliga möte, och redanf-
nästa dag har ryktet härem gått vida omkring i staden.

Följande dag framligger borgmästaren saken vid kornmunalnamdens sam-
mantride, och man beslutar enhälligt, att giva uppdraget åt stenhuggarmistare Huber,
då ett så viktigt uppdrag endast kan givas åt en tadelfri borgare.

Schrenk kan ej förstå, av vad orsak arbetet fråntages honom A di han
slutligen av sin son får veta rätta sammanhanget. Fredrik ställer sin syster till räken-
skap. Det dröjer ej länge, förrän också Fritz von Dehlenhorst står öga mot öga med
den rasande unge mannen. I skarpa ordalag uppmanar han Dehlenhorst att genast
gifta sig med Lena och. därigenom rädda familjens heder.

Med ett föraktfullt leende vägrar von Dehlenhorst att gå in på hans bega-V
ran, med milt våld visarehan honom på dörren. - - Di störtar Fredrik sig med ett
språng över Dehlenhorst och sträcker honom med ett par välriktade slagrtill marken.
é Stum och likgiltig låter han sig ett par minuter senare arresteras. I sitt innersta
känner han sig fri från skuld. Har han ej gen-om denna sin "förbrytelse" sonat sin
fars skam och smälek.

Efter utståndet straff .har Fredrik Schrenk på fängelsxedirektörens rekommen-
dation fått anställning hos bildhuggaren professor iiddenhof. Full av arbetslust och
flit har han här börjat ett nytt liv, han är en av akademiens duktigaste elever, och
hans stora konstnärliga begåvning, som visat sig genom en av honom modellerad byst
av hans avlidne far, har fått det fullaste erkännande.

Professor Eddenhof giver en kostymbal till Fredriks ära, och under denna

I bal lär han känna en flicka, som han förälskar sig i.

Ödet är emellerlid hårt - - det är nämligen Susanna Dehlenhorst, syster

.till den olycklige, som dog för hans hand . . . i

Också Susanna är djupt fäst vid den begåvade unge mannen . . . och obe-
skrivlig är deras sorg och smärta, då de erfara varandras namn och komma till viss-
het om, att de aldrig få tillhöra varandra. i

För första och sista gången talav de ut med varandra och skiljas sedan
föralltid . .. . w i .

Ien"nyatkoksan.
isssiispei frånNordisk Films Comp.
i l huvudrollen: FRED. BUCH. I

 

Icke för bam. Bio-Tryckerier, Ystad, 1918.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1918
Place:
Simrishamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain