#4460: Viktoria

IIIIIII IIIIIIIIIII-IEIllllIIIII

Viktoria-Teatern

lllllllll Nynäsha m n Illllllll

 

Biograf-Program
Lördagen den 11 lNovember 1911 lil. 8,45 e. m.

och

Söndagen den 12 November Kl. 6 och Kl. 8,30 e. m.

lzsta Afdelningen

Framställning ai tiäkul i Brelagne.

I pittoreska taflor upprullas för oss de olika. skedena iträkolstillVerkningen, hvilken är mycket
intressant och lärorik, samt försiggår i en af Frankrikes mest karaktäristiska trakter. Vi få först
äse byggandet af kolmilan, som sedan betäckes med jord för att underlätta. Vedens långsamma
förbränning.

I toppen af milan anbringas ett hål för att kunna underhålla elden.
fullbordad, sorteras kolen och  i säckar, afsedda för försäljning,

 

Sedan förbränningen 

l -w Drama -
UPPTRÅDANDE:
Ransakningsdomaren ............................... .. Herr Komm.
Valin ....................................................... .. I-Ierr Saillard.
Fru Valin ................................................. .. Fröken Dermoz.

Leon Richard, domare i Pont-sunClaii-e, älskar en af sina vänners, Pierre Valin, hustru.- När
han utnämnes till iansakningsdomare i Paris, lämnar Roberte sin man och följer honom.

Den olycklige Valin kan ej bära sorgen öfver sitt skötlade hem, utan försjunkeri dryckenskap
och elände. I Paris, denna vidsträckta tillflyktsort för  mycket elände och nöd, gripes han en
natt såsom lösdrifvare.

Under tiden hade Roberte fatt skilsmässa och gift  med Léon Richard. Denne utnainnes
till riddare af hederslegionen och båda njuta som bäst af sin smekmånad, när V alin föres inför
domaren, anklagad för lösdrifveri.

i Vid åsynen af (len fordom så lycklige mannens förfall, hvartill han bär skulden, fattas domaren
af samVetsförebråelser och tycker, att den anklagade förvandlas till domare samt faller ned, träffad
af slag, under det att den stackars Valin blir vansinnig.

2zdra Afdelnin gen

etter gör hvad han han
för att bli anhållen.

Komik scen af Timmory, spelad af Prince.

Pa upptäcktsfärd efter ett logis och ett godt mål mat, söker Petter en dag, då en fruktansvärd
ebb råder i hans kassa och alla utvagar tyckas stängda för honom, att blifva anhållen af polisen
för att på  sätt åtminstone räddas från att  under.

Följaktligen går han rakt till närmaste polisvaktkontor, där han framför sin underliga begäran.
Polisen önskar emellertid att få Veta någon giltig anledning att häkta honom, och som den olyck-
lige Petter ej kan komma fram med någon sådan, afslas hans begäran 4utan vidare.

Alltjämt härdt ansatt af hungern svär Var stackars hjälte att, kosta hvad det kosta vill, låta
anhålla sig. I den afsikten går han in på en restaurant, hvarest han låter servera sig en riklig
måltid. När ögonblicket är inne att betala, Vänder han helt lugnt ut och in på sina tomma fickor.
Nu tyckes saken klar. Man skickar efter en konstapel och den brottslige gör sig i ordning att
följa denne, då en medlidsam gäst träder emellan och betalar Petters nota.

Förargad försöker Petter  på diverse andra möjligheter, dock alltjämt utan framgång.
Grifvande spelet förloradt, är han just på. väg att  och lägga sig bland en hop bråte på bara
marken, då han får se en stackars Vilsen hund, som han tager upp och för hem till hans ägare.
rlfill belöning fär han en hundrafrancssedel. Förtjust öfver den frikostiga hittelönen, glömmer
Petter alldeles bort sina funderingar pä att blifva anhållen samt går och beställer  en kostan
kläder. Men skräddaren, som misstänker att sedeln ej åtkommits på. rätt sätt, skickar efter polis,
och nu anhålles den stackars Petter som en följd af den vackra handling han nyss utfört, och
detta just i det ögonblick då lyckan ändtligen började le emot honom.

Hm beredning ai s. k. Manilla ampa.

(Filipinerna.)

Af abaca, ett slags banantrad som förelnmnner pä ön Manilla, erhålla vi ett raämne för textil-
industrien.. som i dagligt tal kallas lllanillahampa. Det trådiga ämnet är mycket lätt att erhålla;
hvart tredje. hvarf innehåller librer. Abacatråden är mycket s ark och kan uppbära ända till 15 kg.
Med dessa fibrer tillverkas mattor, hahnmattor, vafnader, kablar, klocksträngar, papper ctr.

 

3zdje Afdelningen

a

Drama af Rosetti, peladt af hunden Moustache.

En juvelerare har fått beställning pä ett dyrbart pärlhalsband samt sänder sitt biträde lobert,
som han litar på, att ailämna detsannna.. Husbondens hund, Moustache, envisas att trots biträdets
förbud följa med.

På, vägen möter Robert nägra kamrater och låter förleda sig att i deras sällskap besöka ett
kafé. Med hjärnan omtöcknad af spritängor glömmer han sitt ärende; den dyrbara väskan glider
ur hans hand ner på vägen. Moustache söker förgäfves att med sitt skällande återkalla honom
till medvetande samt drager honom i rockskörtet. Robert, hvilken är alldeles drucken, dragcr
upp sin revolver och skjuter hundenA

Det stackars svårt särade djuret, som stapplar för hvarje steg, har mod att släpa sig ända fram
till väskan, hvilken han betäcker med sin kropp,

När biträdet återkommer hem, nyktrar han till vid det förhör hans husbonde underkastar
honom samt kommer till insikt om sitt fel.

Alldeles utom sig återvänder han följande hundens spar samt. återfinner väskan orörd. Men
det trogna djuret dör i sin herres armar. I

Tommy räddar sin
systers lycka.

Komiskt

 

 

 

 

Herr Rodgers vill gifta bort sin dotter Lillian med sonen till en af sina vänner, Rolf Hutchinson.

Men den unga flickan, hvilken i hemlighet är förlofvad med studenten Harold Sloane, döljer
icke usin afsky för den fästman, som hennes föräldrar tillämna henne.

Asyna Vittne till sin systers förtvilian vill den lille Tommy komma henne till hjälp och an-
stränger sin lilla hjärna till det yttersta för att utfundera ett sätt att oskadliggöra den misshag-
lige Rolf.

Och sannerligen får icke denne erfara att han lefver. Efter en rad af besvär-ligheter, som
det skulle bli för långt att här räkna upp, hamnar han i polisens klor i det ögonblick, då han
gör sig redo att lämna de tillämnade svärföräldrarnas ogästvanliga hus.

Tack vare den lille Tommy blifver Lillian sålunda kvitt sin efter-hängsne tillbedjare, hvarpå
Harold framställer sitt frieri, som gunstigt upptages.

 

Biljettpris: 50, 35 och 25 öre.

Stockholm, Stellan Ståls Boktr.. 1911

Information

Title:
Viktoria
Printed year:
1911
Place:
Nynäshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain