#4459_2: Teaterbio

yHUVUDPEBSONER:
Bomola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .i Lillian Gish

Tessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dorothy Gish

Carlo Buccelini . . . . . . . . . . . . ,. Ronald Golman

Tito Malema . . . . . . . . . . . . .. William H. Powell

Bardo Bardi . . . . . . . . . . .. Bonaventura Ibanez

Baldasserre Calvo . . . . . . . . . . . . .. Charles Lane

Savonarola . . . . . . . . . . . . .. Herbert iGrimWood

Adolfo Spini . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frank Puglia

Piero de Medici . . . . . . . . . . . . .. Alfredo Bertone

Det var i Florens på 1490-talet. Quattro-
centos glansfulla tidevarv led mot sitt slut.
Den sköna staden vid Arno hade under fur-
starna av huset Medici upplevt en lysande
glanstid av konstens och de vittra vetenska-
pernas blomstring, av slösande prakt, av yran-
de låttsinne, av rusig livsglädje. Men nu hade
bakruset infunnit sig. Savonarola, botpredi-
kanten, den lille munken med det bleka ansik-
tet och de glödande ögonen, predikade iljun-
gande ordalag mot det moraliska fördärvet,
mot de måktiges slöseri och låttfardighet. Nar
Karl VIII av Frankrike segrande drog in i Flo-
rens, slog den oro, Savonarolas brandtal väckt
i folkets sinnen, ut i full upprorslåga. Hertig
Piero de Medici fördrevs .- och florentinarna
voro åter ett fritt folk, styrt av självvalda re-
presentanter.

Många åventyrare hade den politiska om-
vålvningen lockat till Florens. En av dem var
Tito Malema. I-lan hade fått god uppfostran
ock uppträdde som en förmögen ädling. Men
för det politiska rånkspelet fordras inflytande
Och pengar. Bästa sättet att skaffa sig detta
var att gifta in sig i någon av Florens gamla
rika patricierfamiljer. f V

Malema fann snart ett lämpligt operations-
fält. Ett av Florens rikaste palats ägdes av en
gammal blind filosof och boklärd, Bardo Bardi
av den ansedda Bardiska bankirsläkten. Gam-
le Bardi, som ägnat hela sitt liv åt vetenska-
pen, hade en vacker dotter, Bomola. Tito Ma-
lema fann-sig våg till Bardis hem, och den
blinde forskaren blev betagen av hans tal och
uppträdande. Gamle Bardis högsta önskan
var att finna någon, som skulle kunna vårdigt
uppta hans mantel och fullfölja hans lårda
verk. Malema lade sina ord väl, icke endast
hos den gamle utan också hos den unga oer-
farna Bomola, som skankte honom sitt hjärta,
vilket kanske rätteligen tillhörde den unge
målaren PCarlo Buccelini. Måhända antog bon
också Titos frieri, därför att hon visste, att den
gamle älskade fadern önskade förbindelsen.
Att Tito endast fikade efter hemgiften, kunde
varken hon eller gamle Bardi ana - ej heller
att han nyss inlett en förbindelse meden vac-
ker bondflicka Tessa, som han installerat som
sin ålskarinna i ett litet hus strax utanför
Florens.

Samma kvåll som trolovningen mellan Tito
och Bomola ingåtts, dog gamle Bardi. Tito
gjorde allt-för att påskynda giftermålet, och så
snart sorgetiden var slut, drog han in i det
Bardiska palatset som dess herre.

Så hade han äntligen fått de medel han be-
hövde för sitt politiska spel. Genom sin vån
Adolfo Spini, det maktägande partiets främ-
ste man, fick han säte i De åttas råd, Florens
lagstiftande församling, och snart nådde han
den högsta vardigheten i rådet. i Men högre
strävade han. Bakom ryggen på Spini bedrev
Malema intriger i avsikt att störta sin vån och
i stället själv tillvälla sig makten.

Men dubbelspelet kostade pengar, mycket
pengar. Gamle Bardis arv smälte ihop, och
en dag tog Tito och sålde Bardis dyrbara bib-
liotek, som han dyrt och heligt lovat den gam-
le att troget vårda,

För Romola blev denna sista skändlighet
droppen som rågade hennes lidandes och be-
svikelsens kalk. Nu förstod hon, att de rykten
som nått henne, att Tito var en bedragare,
som bestulit sin egen far, voro sanna. Nu för-
stod hon, att han aldrig älskat henne, aldrig
åmnat hålla sina löften till hennes far. För-
tvivlad låmnade hon det gamla hemmet och
drog ensam ut i den värld som hon kände så
föga. - V

Under tiden hade Florens blivit skådeplat-
sen för nya oroligheter. ISavonarola, på vars
ord mediceerna störtats, hade nu vänt sig mot
de nya herrarna, vilkas envåldssträvanden
han ansåg hota folkets frihet. Även påvens,
Alexander Vlzs hat hade Savonarola ådragit
sig, och med tillhjålp av den. påvliga bannbul-
lan lyckades Spinis parti uppagitera folket
mot botpredikanten. Som folkuppviglare och
kåttare drogs Savonarola inför domstol och
dömdes att hängas och brännas på bål. Under
oroligheterna hade Malemas dubbelspel kom-
mit i dagen. På grundval av en av de lagar
han sjålv stiftat dömdes aven han som stats-
förrädare till döden. Han lyckades fly till Tes-
sas hem, dit Romola räddats undan från ett
olycksfall bland de upprörda folkmassorna.
Malema hör förföljarna komma och störtar sig
ut genom ett fönster ned iArno, som flyter
fram nedanför. Tessa kastar sig efter honom,-
och båda omkomma. Bomola tary sig an Titos
och Tessas barn och finner så småningom lugn
och lycka tillsammans med Carlo, den unge
konstnären, som alltid älskat henne.

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages