#4440_2: Teaterbio

Årlrnrvtmeuo kritisk

 

 

I HUVUDBIOLLE-R NA:

Bill Phelps . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard Din

Doris Kent . . . . . . . .., . . . . . . .. Esther Ralston

Abbie Kent . . . . . . . . . . . .  . . .Edna May Oliver

Franklyn Szr . . . . . . . . . . . . . . .. Thomas Findlay

Franklyn J :r . . . . . . . . . . . . , . .. Anthony Jowitt

Sheriffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charles Sellon.

 

 

Aldrig hade väl Bill Phelps Varit sä glad
som den gäng-en, när .han vann en automobil
pä lotteri. Billy Var nämligen friluftsentusiast,
och en bil var just Vad han länge önskat sig,
men som han på grund av blygsamma tillgån-
gar ej tha-de råd att skaffa sig.

Nu skulle det l-evas friluftslivet på en pinne.
Billy gav .sig ut på långresa, och när han för-
sta kvällen skulle slå läger, träffade han på lä-
gerplatsen två andra, som ocksä Voro ute på
längtur. Det var Doris Kent ooh .hennes tant,
som .med sin enkla Fordvagn voro på väg till
Nampa City för att söka upp en rik farbror,
som lovat testamen-tera sin förmögenhet till
Doris. Lägerllivet gör alla till goda kamrater,
och beträffande Bill och lDoris gick de så långt,
att de på otroligt kort tid 1blevo förälskade i

Varandra. Men plötsligt stördes harmoni-en av ,

en tidningsnotis enligt Vilken Doris och hen-
n-es tant trodde sig förstå, att Bill Var identisk
med en ung milionärsson, som Var beryktad
för sina V1kärleksäventyr. Och följden därav
blev den, att när Bill vaknade nästa morgon,
fann han, att Doris ooh hennes tant rest sin
väg i soluppgången utan att säga ett ord till
honom.

Bill beslöt genast att följa efter de båda da-
merna och efter åtskilliga äventyr, Varvid han
bl. a. blev bestulen pä alla sina kontanta till-
gångar, lyckad-es han hinna upp Fordbilen, vil-
ket för övrigt var en rätt enkel sak, då han
tann den stående vid vägkanten. .Det var tyd-
ligen motorn, som krånglat. Nu kom lBill som
en hjälpare i nöden och erbjöd sig att bogsera
de bada damerna till Niampa fCity, och ehuru
motvilligt sågo de sig till. slut -nödsakade att
antaga Bills anbud.

Så anlände sällskapet till Nampa City men
där träffa-des Doris av ett hårt slag. Hennes
farbror befann sig nämligen nä ett hospital,

och därifrån hade .han i ett anfall av sinnes-
förvirring, skrivit till henne det brev, som för-
anlett henne att väga sina besparingar på den
långa resan.

Både Bill och Doris och tanten voro alltså
ruinerade. Men samma dag fick Bill reda på,
att en stor biltävling skulle gå av stapeln i
Nampa City med tiotusen dollars som första
pris. Han beslöt att pröva lyckan och anmäla
sin vagn till tävlingen. Men anmälningsavgif-
ten var hundra dollars och Bill ägde inte en
cent. Men han fann på råd. På Nfampas nö-
jesfält fanns en mästerboxare, som tillkänna-
gav, att han betalade tvåhundra dollars till
den, som kunde stå tva ronder mot honom.

Bill hade idkat den ädla boxningssporten se-
dan barndomen, och ihan erbjöd sig att gå emot
den s-krävlande boxaren.

lSvå ringde klocka-n och striden började. Och
för att göra en kort historia ännu kortare vil-
ja vi genast avslöja för läsaren, att Bill lyck-
ligt och Väl inhöst-ade den utlovade summan.

fMen oturen ville, att Bill genom en olycklig
tillfällighet blev fråntagen sina pengar, just
när han kom ut frän boxning-slokalen. Åter
stod .han där med två tomma händer. Han
klagade sin nöd för Doris och den unga flic-
kan beslöt att hjälpa :honom ty nu Visste hon,v
att Bill var en hederspojke. Hon sålde helt .re-
solut sin Ford, och gick sedan och anmälde l
Bills vagn i all hemlighet. vSå maste Bill star-
ta i .tälvilingen Imed eller mot sin vlilja..

Och det lblev en tävling, vars make sällan
skådats. Och manga voro de äventyr, som Bill
råkade ut för under tävlingen, och han drog en
verklig jättesuck av lättnad, när han senare
som segrare flög över mållinjen. Och där
väntade honom -det bästa priset - flickan, vars i
hjärta han hade vunnit.

ljjmllllIllllllllll"lll""nullmlhll"lllllllIlllllllmlijf

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages