#4439_2: Teaterbio

.1..ElmferW1-Sinlith.flvarljtkar som .en .skolpojke
och atskilligt blyg också., fast man garna skul-
le vilja .föreställa sigÅ att nåt-got .sådant .som
blyghet inte skulle existera är 1940, da var
berättelse hönan... i 1

Wl-Iattie Brovvn hette den moderna. upplaga
av hennes majestiält kvinnan, som Elm-er for-

galpat .sig i. Ikladd en fantastisk dräkt, som
:knapfpast kan beskrivas, rnen som i alla fall-
skulle kunna betecknas som en korsning mel-
lan krinolin ooh mycket djarv baddräkt, dan-
sade hon gtang pia gång förbi den tai-me Elmer

i armarna pia mera foretagsaiminäa herrar. .Enb

.av Elmers vänner fött-sökte rycka upp honom:

"Om du ar så. kar i nosen, varför bjuder
du inte upp henne till en jazz-trot, din olycka?
Vi har nådens år 1940 nu, och det flyger inga
.stekta sparvar i munnen på en.
vara sijalvsaker, Äbrutal, om man vill komma
någonstans med kvinnorna!77

Evfter denna lektion i modern lktärle-kstrategi
ilsknade den gode Ehrner till ordentligt ooh
rusade brurduis pia Hattie samt rydkte henne
brutalt 1ur armarna pia ett yngre jatzzackel.
Därefter .förklarade han rakt pia sak att han
älskat henne så langt han kunde minnas till-
baka och att- han bestämt sig for att gifta sig
med henne, ooh det ogionhlickligfen! Den sko-
na thatties svar na. denna djärva Åförklaring
blev ordagrant detta:

"Jag -e gifta mig :med dig? Nej! - inte
om du så vore den lsiste mannen 1nå. jordenl"

Dia forstod Elmer attv det var Iförskxylt for
evigt, bitter till sinnes blestefg, han sitt eleganta
aeroplan ocàh seglade bort... langt bort till
odemarken w- det civiliserade livet av lar 1940
hade ingen lockelse för honom langre, han
almnalde leva en okeneremits lugna, sunda, en-
samma liv.

Några ar efter det ovlanbeskrivna händel-
se aigt r-ulm, inträffade nagot na var Överkrulti-
verade och nä sensationer fullkomligt lolase-
rade jord: en Inystisk sjukdom., som fick. nam-
net miaslkluilitis utlblrot och borjade hämja vald-
samt bland det kon, som for lämgre sedan uppi-
hfort att glora skäl for narmnet "det starkare".
.En efter en av mannen rycktes bort, hundra-
tals, ja tusental-s.
kunde linan konstatera att det icke fanns en
levande karl "över 14 år på hela jomdklotet!

Nå., kvinnorna togio hand om samhallet
och moblerade om det efter egen smak: livet
blev for all del ganska. behagligt men pricken
över i-et - mannen - Ifattades, toclh det bor-
jade verkliget bli trist. ,

Dlå hände undret! En :medelålders uptp-
taektsnesande fann på en flygfärd till Sydam-
len - en man! Den mannen var Elmer
Smith. Han lhade inte varit i kontakt 1med
någon människa sedan han for 10 får sedan
borjade sitt ddesmarksliv. och lpåJ det sattet
hade han undgtatt att smittas av den hemska
fansoten. Elmer var fullständigt vilde, och
han var folkskygigare äln ett vilt djur. . .. Den
vm-edellalders nootlatcktsresand-e damen for lhein
igen, invigde ett par k-asmrlater i hemligheten
saint avhiäimatade någon tid senare den siste
mannen i sitt aerojolan. Elmer var vettlös av-
skräok, ooh kvinnorna fingo gta synnerligen
försiktigt till vlälga .med honom. Emellertid
. "snyggade man upp honom" så gtottt .sig 1gdra
lät, först ooh främst med rakkniven och saxen,

Man sken f

Ooh en vacker data år 1950 .

och1 funnoratt deras arbetev var ganska gott.
"GneenvvioheGei-tiel7 - så. hette den lyckliga
som- sparat mannen - med-delade nn vannin-
norna att han "atmna sälja Elmer ipa auktion

q till den hötgstbtjtndande.

Gertie besökte emellertid först .statens re-
presentanter och .gav dem tillfälle att delta-ga

V:pa auktionen för att - om de sa iönskade -

inkopa Elmer for det allmännas rakning. Och
sa lgiok världshistoriens mest sensationella
auktion av stapeln. För statens rakning var
chefen for häfl-soviålrdsdepartleinentet närvaran-
de, ocli Ibland de -ovlrigla speknlanterna mäer
tes landets rikaste damer, iklädda checikhoc-
ker och ivrigadottrar. Forsta budet gick lost
pa millionen ooh sedan gick Wökningen i rask
takt. En aldre dam var nära att svimina -
hon snnddade vid Elmers håriga knän och
ökad-e snabbt sina lorud. Men staten htäingde
med. Da borjade de rika damerna slå sig till-
sammans och btjoda fantistiska summor. Men
int-et hjälpte, Elmer .Smith brortauktionerades
for 12 millioner dollars kontant till staten, och
chefen for I-Lalsovardsdepartementet, D:r Lily
Prodwell, 1hieinförlde honom till sin privata
klinik. i

.Dzr Prodwell lät Mannen undergfa en om-
sorgstqu renovering framförtI allt vis à vis tan-
derna, samt sprutade in ett nynpofunnet .se-
rulm. mot :mastkulitis na honom.. Och dämpa
lästes han- Åornsorgsfullt invi avvaktan pa vad
Senaten behagade besluta rörande hans dde.

Senaten sammanträdde for att ovterlagzga
om Siste mannens öde. Fit-inslagen vloro manga
Senatorerna hade i alllnanhet .ingenting emot
att "offra"  - som en av dom uttryckte det
- for släktets skull. Die .goda senatorskiorna
formligen firossade i stjälvtbendm - slutligen
kom man emellertid-inom med ett lika origi-
nellt som lyckat fömslagi till den stora fragans
lösning: den skulle avgöras medelst lbioxning!
Efter diverse flöitbvelredanide matcher 1Akvlarsvtodio
till finalen yngsta senatorskan från Virginia
och . yngst-a senatorskan från Massa.cliusettsH
:bagge iormfullandade och boxningslkmnniga
unga damer. "

Sa gick välrldslhistoriens största boknings-
niatoh av stapeln under olidligt spänning. -El-
mer var själv åskådare till matchen - han
var placerad mellan presidenskan och Dzr
ProdWell. De skona senatorerna slogos for
brinnande livtet: de hladie ju ocksa någrot att
slåss for. Efter åtskilliga ronder avgjordes
matchen med en vläillyckad knock-out fran
Virginiens sida.1

Da hände det. Elmer fick syn toa1 en kvin-
na bland 1åusfkradarna, som plötsligt kom hans
.btjarta att klafpjpa i vild takt - Hattie Brown
-- orsaken till att han var den siste mannen
på jorden! Han hopipade over harriärren ooh
rusade in :bland acktåtdarna, kramade Hattie i
sina armar och skrek till församlingen: "th
eller inrggenl"

Och for att gora mera eftertrka att sina
ord, riktade han en revolver mot sin panna:
om yhan inte fick Hattie, så skulle han .giöra
slut på sitt liv! Infor detta fruktansvärda
argument mäste man böja sig, och vad Hattie
Brown beträffar, så var hon inte sämre än att
hon, kunde tai tillbaka vad hon sagt till Elmer
for tio år sedan.

.-

i

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages