#4437_2: Teaterbio

GREVEN av IVIONTECRISTO

 

 

När iflullriggaren Plharaon nä Varen 18115
kom tillbakay till sin hemstad Marseille hade
- den föregåtts av ryktet att kaptenen ombord

Var död. Detta rykte bekräftades också. och
redaren herr Morrel uti-.säg nä stående fot den
unge förste styrmannen Edmond Dantes till
befälhavare omlbord.

.Som alltid när ett jfarty-g kom i hamn i
Marseille lfick krögaren Caderonzsse på värds-
huset La Reserve det livligat kring sig, och den
gode 1Cad-erotisse gladde sig särskilt denna dag,

I därför att hans Vän .Edmond Dantes hade fatt
en sådan framgång. .Han meddelade suner-
kargen Da nglars .sina känslor, .men denne som
ständigt avundats Edmond .hans framgsängar
och hans nonularitet, :hörde inte på1 krogar-ens
lovsång .med någon Vidare förtjusning och lika
litet Var soanjoren Fernand Montego :som just
kom in Igenom dörren, bö-jd för att jorisa Ed-
m-onds framgångar. Edmond Va-r nämligen
förlovad med Fernands kusin Mercedes, en
Vacker fiskarfliczka, som Fernand själv älska-
de med VerkligI passion.

När krögaren såg hur det Var fatt med
Fernand började Ähan bry honom för hans
.svartsjuka iDanglars. som hörde detta :beslöt
genast att .sätta en djävulsk plan i Verket. Han
Visste, att Edmond hade ett brer med :sig frän
Napoleon Bonaparte till dennes anhängare i
Paris och han Visste också. att en ang-:ivelse till
kunglige prokuratorn otViVelaktiglt skulle med-
föra Edmonds oskladligjglörande. Han avlfatta-
de en anonym skrivelse som anklagade Ed-
mond Dantes för hlöglförrräderi och in-talade se-
dan Fernand att sända. den till .kunglige oro-
.kuratorn de Viltlefiort.

Det gick som Danglars berätknat. Fastän
Edmond var oskyldig till politiska .stämnlingar
kastades han i fängelse av den hänsynslötse de
Villelfort, och i tjulgloi är fick Edmond försmak-
ta mellan slottets Ifs dystra murar i en ruskig
[ängel secel l.

Att han lyckades: rymma var hans med-
fånge albbe Farlias förtjänst och denne hade
dessutom under deras tfjjjortionärigta kamratskap
i 1fängelset gjort Edmond till en bildad och kul-
tiverad man. Och .vad som var mest avgöran-
de för Edmonds framtid vtar att Farlia gav ho-
nom en karta, med Vars tillhijtäiln han kunde
komma i besittning av omätlige rikedomer,
som dolts på1 ön Miontecriistoi av en av ahbéns
f örfäd er.

Rymningen lyckades och Edmond satte sig
i besittning av skatterna nä1 iÖn. och när han
en de g nonenbarade sig i Paris hette han gre-
Ven av M-ontecristo.

I Paris bodde nu såväl Dcangllars som Fler-
nand och; Mercedes. Även .de 1Villefort hörde
till Parissocie-teten.  gamla vänner hade
stigit betydligt i graderna. Danglars titulera-

de sig numera baren, de Villefort var president I

för assisdomstolen och av den 1forne fiskaren
Fernand Montego hade blivit greve de Mer-
cerf. Han hade ett är efter Edmonds försvin-
nande glilft sig med Mercedes och hade en son
med henne.I den unge officeren Albert de Mer-
cerf. 1

Albert hade en gang räddats tur livsfara av
greven av Miontecristo, och det var han som
presenterade graven i Paris. Det dröjjde inte
länge innan Montecristos närvaro i Paris gljjor-
de sig märkbar. Han tycktes kunna .tränga in
i de mörkaste Vrär och unnspana hemligheter
som ingen klände. Ooh en dag visste .han me-
ra om sina forna fiender än någon annan,

frånsett dem själva. Han Visste, att lgreve de
Mercerf en gäng under ett fältäg mot turkar-
na gjort sig skyldig till förraderi mot en gre-
kisk general som Var hans Vän., han Visste
att de Villefiort hade en dyster hemlighet som
inte tålde 1dagsljUtset och han visste :att den
store finansmannen baron Danglars .hade skul-
der öfver öronen, Vilka skulder Monteciritsto- för
övrigt inkonte, sä att han fullkomligt fictk. sin
fiende i sitt Våld.

 började han sitt hamndeverk. Han put-
blioerade i en tidning de svåraste anklagelser-
na mot greve de Mercerf och lyckades tfå. ho-
nom inför en hedersdomstol som var samman-
satt av högt uppsatta män. Genom ett Vitt-
resmål från M-ontecristos myndling. prinsessan
Haydee, blev Mercerf överbevfisad om att han
gjort sig skyldig till ett oVIärdigzt ntpnträdande.
Hans son Albert kunde inte stillatigande åse
faderns Vaniära Åutan utmanade Montecrist-oi till
duell. Kvällen före duellen fick Miontecristo
besök av vzigf=iriteivii.ntnztiri Mercedes, som bad honom
skona hennes son. Han talade  om för Mer-
cedes vem han Var och hon förklarade för ho-
nom att hon hade gift sig -med Fernand, .först
sedan hon fältt höra att Edmond Dantes skulle
ha blivit avrättade Gen-om Mercedes ingripan-
de avstyrdes duellen mellan Albert och Mon-
tecristo, men greve Fernand de :Mer-cent ultima-
nade omedelbart efter fiörlikningen. sin fiende
Innan det avgöra-nde skottet flöll talade Monte-
cristo om att .han Var Edmond Dantes. Vilket
hade till följd att greve de Mercerf ficik en
hjärtat-tack och dog nå stället.

Det Var den. förste som .nåddes av hämn-
den.
Under tiden hade baren 1Danglars affärer
trassl-at till sig så. svårt att han inte säg någon
annan utväg än att gifta bort sin dotter med

- den rike greve Cavalicanti. Denne Cafvalc.anti

Var en stor skurk. som Montecristo lejt till sitt
verktyg. Just som han skulle nnderskriva åtk-
tenskapskontraikt med fröken Danglars blev
han hälktad för mord och baren Danglars säg
sig med ens ruinerad. Han lade beslag på
5.000.000 francs. som han hade att förvalta för
en del statliga Välgörenhetsinrätttningar, samt
flydde sin Väg. Han :kom doch inte långt nå,
Vägen, innan han blev unjphunnen av Monte-
cristos troige tjänare Vampa, som tog honom
under speciell behandling. medan Montecristo
gjorde uipn sitt mellanhavande med de Villfort.

Det Var Viid rättegången mot Cavalcanti,
alias Benedetto, som denna uppgörelse .kom till
stand. Den förmente greven meddelade nam-
ligen att rättens ärade ordförande, herr de
Villefort, Var hans 1far och hans mor Var nu-
mera baronessa Danglars. Hon hade .fött .ho-
nom i lönn och de Villefort hade lagt barnet i
en trätliåda och gravt ner den i sin trädgård.
Lådan hade tagits men av krögaren Caderouis-
se, som räddat Benedett-ois liv.

Die Villefiort fann det .inte lönt att neka till
anklagelsen utan utmanade Montecristo på. du-
ell. Denna slutade med de Villeforts död.

Monteeristo hämnd hade natt det andra
offret. .

Oeh det tredje bler baren Danglars, som
bler Vansinnig och dränkte sig. ,

.Sedan Montecristo .sålunda tätt en rättmä-
tig hämnd, hade hans nengar inte längre nå,-
golt Värde för honom. Han skänkte bort dem
till de fattiga ooh återvände till Marseille, där
Mercedes Vantade honom.

.-

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages