#4422: Konsertbiografen

isägl lm sallgs uno uatuiunnui nu iainqn; niswguinj sanning punlq ua ugn niin ilspugnn iglndntl iannlul u;

Isutl n

in Iinniilin nnsuals nan nispunun le iuawiuos unis na uininssau

min

9 tg isinhpung "9 "v sou iananniin unn innaiini

W

LINKÖPINGS NvAsTE ocH sTöRsTA BloGRAFTEATER .:-
I Medlem av Sverges Biograjägarejörbund

I PROGRAM I

Från och inau den 26 f o. m. den 2.? April :en
MUSIK av Konsert-Biografens " lNGllNG fràn llgatan milt emot

Solislkapell -:- Postkonloret -:-

KUNSERT-BIUGRAFENl

 

 

 

 

 

 

 

v
I

 

-
v
O

Belgien under tysk administration

Dessa bilder äro tagna med tyska militärmyndigheters tillstånd.

IMEFISTS

 

Drama ur -varietélivet i 4 akter.

HUVUDFRAMSTÄLLARB

Greve von Wendt .................. .. Max Ruhbeck, Kleines Theater, Berlin.
Kora, hans maka ................ .. Lotte Erol, Lessingtheater.

Gretel, deras dotter, ............. .. Kl. Stegeman.

Fru von Felsing ................... .. May Werna, Deiitsches Theater, Berlin.
Kurt, hennes son ................... .. Nils Chrisander, Stockholm.

Juanita de Silva, berömd dansös.

Pedro, hennes impressario .... .. HermanHellweger,Lastspielhaas,Berlin
Baron Gregor ...................... .. Max Köhler, TheatervidNollendorfplats.

 

n

r
i é .. [lll] .i 
Vi" 

.nlllllllllfllll- .
I fflllllr

llli

yI Msn:

 

KLOR.

k

F Ö itä TA A KT EN .

Kurt von Felsing har lämnat hem-
met efter en häftig tvist med fadern
och söker i främmande land sin ut-
konrst. Lyckan är honom emellertid
icke bevågen och han .nödgas slutligen
taga1 anställning vid en varieté. där en
vacker spansk dansiö-s. J uanita. vilken
han en gäng räddat vid ett överfall.
passionerat förälskar .sig i honom.

Under tiden har hans far avlidit.
och affärerna. befinna sig i svår oord-
ning. Den avlidnes vän. greve von
Wendtholm. ordnar nu hans affärer
och föl-skaffar änkan en betryggad
ställning.  att hon hädanefter kan
leva utan ekonomiska bekymmer. Ha-
de hon nu blott sin ende
Kurt. skulle hon varit nöjd med sin
tillvaro. Och den godhjärtade gr-even
tröstair henne med att Kurt nog snart
skall återkomma till henne.

son. sin

AN l )RA AKTltliN .

Greven och grevinnan von Wendt-
holin befinna sig på en utländsk resa
och ha kommit till den stad. där Kurt
vistats. På kvällen bes-öka de den
varieté. där han uppträder". och igen-
känna honom.

Greven uppsöker honom i han-s kläd-
loge. berättar för honom om hans fars
död och hans mor-s längtan och uppma-
nar honom att återvända till henne.
Kurt lyder. och vänder tillbaka till sitt
hem. efter att ha tagit avsked av Jua-
nita. som förgäves ber honom stanna
och blir förtvivlad över hans avresa.

Fru von Felsing berättar för Kurt
om och om igen hur deltagande och
uppoffrandiJ greve von Wendtholm va-
rit mot henne och hennes avlidne ma-
ke.. och Kurt lovar högtidligt att ald-
rig glömma grevens ädelmiodiga hand-
lin grsisätt.

Kurt har slagit .sig ned isin hemstad
-s-om fäktlärare och räknar bland sina
elever även grevinnan von Wendt-
holm. En dag uppenbarar sig i fäkt-
salen Juanita. Hon har ej kunnat ut-
härda skilsmässan från Kurt. lämnat
varietén och uppsökt den man hon äl-
skade med en glödande passion.

Kurt bemöter henne med isande
köld. men kan ej neka hennes begä-
ran att få taga fäktlektioner. Juanita
tror  kunna under den dagliga sam-
inanvaron i fäktsalen återvinna hans
kärlek.

En dag. då hon inträder i fäktsalen.
finner hon grevinnan stödd mot Kurt.
som undersöker hennes fot. vilken bli-
vit skadad under fäktlektionen. Jua-
nitais svartsjuka vaknar genast.

H.il-aså". utropar hon med gnistran-
de ögon. I:det är således för greviin-
na-ns -skull inom du för-smått min kärlek.
Och det är därför, fru grcvinna. som
Ni så ivrigt tar fäktlektioner".

   

 

 

 

 

"I MEFISTOS KLOR"

andergängens bran t.

smädd kvinnas hat och dess ödesdigra följder.
Den vackra dansösen donna Juanita, en varmblo-
dig spaniorska, förföljer oblidkeligt den man, som
tillbakavisat hennes kärlek och bringar genom sin
infernaliska list honom och hans närstående nära
I sista stand avslöjas dock
hennes mörka intriger, och dä hon ser allt app-
täckt, tager hon, hellre än att för alltid förlora
den älskade, genom en fruktansvärd katastrof,
:-: först hans och sedan sitt eget liv. :-:

är berättelsen om en för-

 

 

 

 

 

l

Och glödande av hämnd skyn-dar den
svartsjuka kvinnan till en av sina be.-
nn-drare. baron Strömor. 1och uppma-
nar honom att hämnas på Kurt von Fel-
sing. som djupt- föroläinpat henne.
Baronen utmanar Kurt på duell. som
.skall äga rum följande morgon kl. 11.

Men Juanita har ännu en hämnd-epil

på sin båge. Hon :skriver följande
brev till greven:

IHHerr greve! Håll ett vakande öga
på Er hustrul Hr von Felsing är för
henne mer än blott ftäktlära-re Tro
mig. jag talar sanningl"

Tltli DJ E AKTEN.

Det blir ett förkrossande slag för
grevcn. som högt älskar sin hustru. på
vilken han fullt och fast litat. Med
brevet i handen vacklar han fram till
fönstret och ser nere i trädgården. sin
hustru och Kurt inbegripna i ett liv-
ligt samtal. Han hur Nora tar upp
ett fotografi och räcker Kurt. som göm-
mer det i sin plånbok. lntet tvivel
ineratl Brevet har talat sanning.

Då Kurt efter en stund uppsöker
greven. rycker denne brutalt plånbo-
ken ur Kurts ficka och öppnar den för
att taga fram beviset på Kur-ts brotts-
lighet. Mrc-n vem målar hans häpnad.
då han i stället för. som han väntade.
sin hustrus porträtt. får se sin lilla
femåriga dotter Gretas.

7lNu har Ni". säger Kurt trohjätrtat.
Hfördärvat en stor glädje för mig och
fru grevinnan. Vi hade nämligen tänkt
överraska lår med en tavla i olja av
lilla Greta."

77Jag dåre". säger greven glad. 
dan Kurt lämnat honom. Hhur kunde
jag tvivla på Noras trohet och Kirrts
heder l"

Då greven därefter kommer till klub-
gen. får han till sin .förvåning höra ta-
lats om den förestående duellen mellan
baron Strömer och Kurt von Felsing.
När han får höra att hane hustrus
namn är inblandat i tvisten .mellan de
båda männen. säger han lugnt: "Då
är det ju  som  den förolämpa-
dell:7 salmt fordra-r upprättelse av ba-
ron Strömier.

"Gärnalh svarar denne, "och som
jag mås-te iitkäriiria min duell med hr
von Felsing kl. 11. så kanske vi kun-
de göra upp vårt mellanhavande kl.
halv lll) Man beslöt i överensstäm-
melse härmed.

J uanital. som genom sin spion Pedro.
vilken av kärlek till henne följde hen-
ne överallt. fått vetskap om den nya1
duellen. uttänker nu en ny hämnd-
plan. sedan den förra misslyckats.
Samma dag duellen skall äga. rum.
upp-söker hon tidigt på morgonen gre-
vinnain, hycklar djup förtvivlan och sä-

ger:

 

J

UFru grevinna. glöm vad t-:om före-
fallit oss emellan och hindra duellen
mellan baron Strömcr. som jag älskar.
och hr von Fel-sing.)7 Och den ädel-
niodiga grcvinnan lovade göra- va-d i!
hennes förmåga står att söka förmå
Kurt avstå från duellen.

FJÄltlHC AKTEN.

Duellen mellan gir-even och baron
Strömer iskall just börja. då stpanjoren

Pedro lämnade den förstnäinndle- en
biljett från Juanita. (ii-even hade

dock ej tid att läsa den utan stoppar

den i fickan. varpå striden börjar.
Under tiden har grevinnan uppsiökt

Kurt och ber honom avstå från duel-

len. IHDet gäller Er ära.. .fru grevin-
na". svarar Kurt. 37jag måste slåss-i.77

Då höras steg utanför. 7lDet är
mina sickundanter", säger Kurt. 77de
få ej finna er härn. Dörren öppnats.
och greven ledes in. sårad i huvudet.
Såret jämte överraskninan och smär-
tan över att se sin hustru här göra. ho-
nom nästan va-nmäktig. Han erinrar
sig nu brevet. öppnar det och läser:
"lUnder det Ni kämpar för Er hustrus
heder. befinner hon sig samtidigt hos
hr von lilelsiing.H

Greven. som nu ej längre kunde
tvivla1 på sin hustrus otrohet. visade
henne nu bort från sitt hem. och den
stackars kvinnan kunde endast i smyg
få träffa sin lilla dotter.

Det blev en sorglig tid för de båda
makarna. storm älskade varandra så
högt. men lyckanis dag skull-e en dag
randas. Pedro. som väntat sig ein ljuv
belöning av Juanita för sina1 tjänster.
blev en dag avskedad av den nyckfulla
spanjijirskan. som nu ej längre behövde
honom.

Han yppadie nu för såväl greven som
Kurt Juanitas intriger, och gircvien
faim nu till sin storav glädje. att hans1
maka var oskyldig.

Kurt och greven upp-sökte J uaniita.
Denna. som genom en spion erhållit
kännedom om Pedros förräderi. förstod
nu att spelet var förlorat. Hon satte
sig ned vid sitt skrivbord och skrev föl-
jande brev :

YHKurt! Din kärlek var mitt allt. jag
kunde inte vinna dlen och förblin-cltad
av svartsjuka ville  hämnias. Jag
ångrar vad jag gjortl Nu skiljes jag
frivilligt från livet. Förlåt m-igl

Juanita. 7 l

Då greven 1och Kurt inträdlde. hade

Juanita just slutat brevet. Kurt vän-

de sig nu till henne och sade: 7:Säg
sanningen! Inte. för min sikull. men
det gäller två människors. levnads-

lyteka.H

Utan ett ord räckte honom diet brev
hon skrivit och som till fullo beetyrkte
grevinnausl oskuld.

BARN ÄGA ICKE TILLTRÄDE.

 

SALONGEN:

å söndagsmallnéerna 10 öre.

BILJETTPRISER:

Första plats 50 öre, Andra plats 35 öre, Tredje plats 25 öre.
och andra raden 50 öre, övriga platser 35 öre. Barn under 15 år: Vardagar kl. 6 e. m. samt

 

LÄKTAREN: Första

FöREsTÄLLNINGAR:

Alla dagar kl. 6, halv 8 o. 9 e. m. Söndagar matiné med nedsatta blllettpriser kl. 2 o. halv 4 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköping, Ö-stgötens Boktryckeri 1917.

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1917
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain