#4421: Konsertbiografen

v
O

 

 

 

Från och med den 8
MUSIK av Konsert-Biografens

:- Solislkapell

.- Ett av säsongens mest uppseendeväckande tilmevenemang "-

kärlek

Fri

B e S l  a de I
" = .lll i I

i "immun-..-

  

I LINKOPINGS NYASTE OCH STÖRSTA BIOGRAFTEATER

Medlem av Sverges Biografägarejörbund

KONSERT-BIUGRAFENl

PROGRAM

l. o. m. den II Mars 1917

 

 

eller

 

sja

med författarinnan, premiärdan-
sösen vid den Kejserliga Teatern

Officin: Hansjonkoff-film, Ryssland

 

 

tide från tigalon milt emot
Postkonloret

  

lar
Filmskådespel i Sakter

i Moskwa,

lilla W. l. lanlli

i huvudrollen.

.u

Solodanserna utföras avÅ i
lele Karalli

...-

lscensatt av Eugen Bauer

 

k
Detta ryska lfilmsdrama, det

första av verkligt konstnärligt värde,
somH .någonsin visats i Sverge, är
något nytt i sitt slag. Handlingen
är förlagd i en äkta rysk miljö, mät-
tad av musik, blomdoft och kärlek.
Spelet är måttfullt och fulländat,
handlingen medryckande, filmen allt-
igenom lagd på en raffinerad basis,
som med det nyhetens behag och

 

vcrklingiM konstvärde, den besitter,
helt säkert kommer att taga den

 

 

 

FÖRSTAr AKTEN..

Tonerna jubla och snyfta. Ackord
än starka, än smekande ljuva fram-
trollas ur flygelln när Boris Degal lå-
ter sina händer glida över instrumen-
tets tangenter. Som förtrollade lyss-
na hans kamrater till hans underbara
spel. De ryckas med av flygelns ykla-
gan H och de vakna först när det .sista
ackordet ljudit. - Men då. är ocksåJ
förtrollningen bruten och kamraterna.
vilja nödvändigt att han skall komma
med dem till en vari-eté för .att betrak-
ta den nya stjärna-n pä konstens ooh
skönhet-ens himmel, vilken de därstä-
des beundrat föregående kväll.

Efter ett vanligt chansonett-num-
mer, vilket;I Degals alls icke ger akt
pä, följer ett österländskt dansnum-
mer, förtjusande utfört av den nya
divan som Verkligen visar sig vara en
stjärna av rang. Degal giripes av en
underlig känsla - något nytt och oanat
fyller- hans själ. - Efter föreställ-
ningen bjuda Degals vänner henne pä
supé. Hon törs icke mo-tsätta direk-
tör-ens absoluta befallning att artis-
terna mäste antaga de inbjudningar
till supé som göres av gästerna, ty i
annat fall 1riskerar hon sitt engage-
mang. Mot-.villigt antar hon inbjud-
ningen ooh genast förstår Dleigial att
hon ännu är ett-oskyldigt barn. Hon
känner också att hans blickar följa
henne men hans blickar äro ej
som de andras. Av ett glas champagne
blir hon yr i huvudet och Deg-al erbju-
der sig att följa henne hem. Och vid
avskedat känner han redan att han äl-
skar denna :stackars flicka, han vill
bliva hennes vän och ber henne att hon
icke skall glömma honom om hon be-
höver hjälp - ty han kommer att skat-
ta siig lycklig, om han kan vara henne
till någon nytta.

ANDRA AKTEN.

Nästa morgon är hon tidigt uppe. N
Hon känner .sig stå. i en oändlig tack-
-samhetsskuld till Die-gel och för sina
sista slantar köp-er hon ett lång rosor,
vilka hon bär till hon-om. På hennes
fam-lande och nervösa ord förstår De-
gal att hos henne uppstått en för hen-
ne främmande känsla.

- H - Och en .sommarsky lik, hon
förbi honom gled,
som en solglimt på. enslilga färden.
Och i enslingens hjärta en gnista föll
i ned -
för att tända allt :solsken i världen...
Nästa kväll efter hans konsert har
hon lovat följa honom hem för att fä
höra honom .spela 7lendast för henne
- för sin .sagoprinsessä J. Och som en
dröm hör hon toner fulla av den dju-
paste och heligaste kärlek.

Hans själ av sköna melodier kväller
som källan av förlösta flödens språng.

BARN ÄGA ICKE TILLTRÄDE.

De flyta samman till qen hymn, :som
vsiväller

och famnar världen all - hans kär-
leks sång...

När musiken tystnat och han närmar
sig henne ser han pä hennes kinder
två klara tårar - och han kände sig
gladare än när den .stora publiken tilll-
jublat honom sin hyllning. "Ni är min
ysaugodrottning Musa - jag ville till-
ägna er någonting riktig-t- vackert",
säger han och deras läppar mötas i en
kyss -

En :sekund blott, och själ lsmälter sam-
man med själ -
den flyr hän som på. fésagans vingar.
Deras kärlek med rytmen av alpbäe-
kens spel
ut i jublande växeleång klingar...
TREDJ E AKTEN.

Fem är ha förglätt lsom :i en dröm, och
med åren har kärleken icke svalnat
utan ytterligare förenat dem. De en-
da moln, som någon gång kunna för-
mörka hennes himmel är
svartsjuka, ty han vill att hon blott
skall leva för honom och att hennes
talang och skönhet blott skall fä be-
undras av honom. Därför är mäng-
dens beundran honom motbjudande.
Hon åter älskar blott sin man och är
färdig att offra allt för honom. Men
blott hon kommer till honom utjämna-s
rynkorna i hans panna och i hans blick
läser hon en gränslös kärlek. Den
melodi han spelar är full av gränslös
förtvivlan och då hon frågar vad han
menade med den lyder svaret:

Illiarn IDGWILS

Jag såg mig själv ditt smek, din själ
berövad,
förlora kraften att :som förr gå fram.
Jag såg mig själv, förfallen och bedrö-
vad,
Dö tiggarns död i elände och skam...
Men en dag kommer stormskyn över
deras hem. - Degal skall resa bort för
att konsertera i en när-belägen stad,
-och dä hennes beundrare enträget
bedja henne komma pä en supé efter
föreställningen å teatern antar hon
deras inbjudan. Tiden flyr snabbt och
hon märker att klockan nedan är fyra.
Då. hon återvänder hem ser hon till sin
förvåning att Degal redan är hemkom-
men och väntar på henne. Full av
glödande svartsjuka och förglömman-
de allt .i världen utslungar ha-n ord mot
henne, .som driva henne bort från
hemmet.

FJ ÄRDE AKTEN.

Men dagarna bliva outhärdliga för
Degal.

Av saknad täres han, av längtan efter
henne

och hennes unga kärleks ljuva ok.

Fésagan är förbi, och på dess drott-
nings änne

har diademet bytts mot Iskökodok...

 

svenska biografplnblikeny.intidwstonnivr f i
I

 

 

Men överallt kommer han ihåg hen-
ne, allt påminner om henne. Han kan
inte stanna is-itt hem, han mås-te
bort... Men vart - det vet han icke
q- ba-ra bort

Så förgick två. år. - Dessa är voro
för henne en enda lång pina, ty sin
stora kärlek till honom kan hon aldrig-
förglömma. All den stora hyllning
som nedlägges vid hennes fötter är av
intet värde för henne, ty hon tänker
blott på den ystund när hon ännu en
gång i livet får möta honom.

Doris Degals liv blir allt sorgligare
och tommare utan henne. Han kan
inte mera ägna lsig åt sitt arbete -
hans häl-sa börjar vackla och han bör-
jar dricka för att glömma.

FEMTE AKTEN.

Förfallen och slö träffar hon honom
äntligen en dag efter att hon i åratal
sökt honom och san en mor vårdar och
sköter hon om honom. Hon föresätter
sig att hädanefter endast leva för ho-
nom och få honom att börja ett nytt
liv.

Hon mindes den natt, den förfärande
natt

då tanklöst hon frambesvor avgrun-
dens klyfta -

O, kunde ho-n honom mot himmelen
lyfta,

men wanmäktigt .sänker hon händerna
matt -

och .som i en dröm hon en flygel hör
snyfta...

Hon hoppas.. Hon väntar att. allt
ännu .skall bliva som tidigare. - HVi
skola resa långt, långt bort - där vå-
gorna skola smeka vära kroppar och
där det täta lövverket ger oss en be-
haglig svalka. Där blir du .frisk igen
- du blir återigen beundrad och skän-
ker mänskligheten nya livs-givande
konstverkH -. i

Men Degal visste att hans dagar voP
ro räknade. Den vackra sagan fick han
aldrig mera uppleva. Och han trösta-
de henne:

När du under nätter av ve och .av valka

marteras av saknad och ensamhets kval

och tårögd ser upp emot stjärnornas sal

Jag följer din meaning, jag vänder till-
baka -

sä länge det skymmer på .stjärnornas
stig,

Jag dröjer, min älskling, hos dig!

Hans sliista bön var .att en bildstod
av henne skulle :resas på hans grav.
Hon måste lova honom detta och hon
höll också sitt löfte. - På graven res-
tes en stod, "Den eviga sorgen", som
bar hennes anletsdrag, -och det tycktes
som viskade den vita stoden:

-- Hjag tillhör dig för levigt - - -
Sov i ro
Du själ som var ett med min egen.

 

å söndagsmatlnéerna 10 öre.

 

BILJETTPRISER:

SALONGEN: Första plats 50 öre, Andra plats 35 öre, Tredle plats l25 öre. LÄKTAREN: Första
och andra raden 50 öre, övrlga platser 35 öre. Barn under 15 år: Vardagar kl. 6 e. m. samt

 

FöREsTÄLLNINGAm

Alla dagar kl. 6, halv8 o. 9 e. m. Söndagar matiné med nedsatta blllettprlser kl. 2 o. halv 4 e. m.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Ö-stgötens Boktryckeri 1917.

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1917
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain