#4417: Mohriska Biografen

y  fåfålwnyff

f.,

 

 

 

 

 

 

- 32 STORGATAN 32 -

Stadens i alla hänseenden förnämsta och modärnaste teater för levande bilder.

Byggd speciellt för ändamålet.

ltlilrrcnbggiirwzallrlnl

från Och med Måndagen den 19 Mars 191,7.

dit. Svenska Biografieaiorns llerr.

:r 25. Fjärde årgången.

l. Vintermoder i statyvärlden. Vintern har skämtat
litet respektlöst med huvudstadens statyer. Så
här ter sig aMorfaderna i Humlegården.

Anders Fryxell i Humlegården.

Berzelius.

John Eriksson vid Nybroviken.

sFosterbrödernaa vid Nationalmuseum.-

Gustaf Vasa vid Riddarhuset.

En lättnadens suck har Lidingö-hörna dragit, då
det omsider beslutats att deras enda förbindelse
landvägen med fastlandet skall ersättas med en
ny bro. Den gamla är, som synes, litet riskabel
att passera då vind och vågor ligga på.

NFDSHPPOEQ

8. Amatörer vid lasten. Stockholms livsmedels-
nämnd har vid Osterlånggatan öppnat en sko-
makareverkstad dit vem som helst kan gå och
laga sina skor. Lädret tillhandahålles till parti-
pris, vägledning och verktyg stå gratisP till för-
fogande.

9. Stora Teatern i Göteborg lär enligt uppgifti
dagspressen vara inköpt av Biograf-A.-B. Cosmo-
rama i Göteborg.

10. Vinteridrotten. Från Uppland-Västmanlands fält-
rittklubbs vintertävlingar i Uppsala.

ll. Porträttet för dagen, tecknat av Paul Myrén.

EFTER sNÖFALLET.

Några glimtar från Stockholmsnejden.

En sommardag

med soouiorna.

Bilder från instruktionslägret på Säbyholm.

Skådespeli

4 akter

efter

Hendk lhsens i

berömda dikt.

Victor Sjöström

i titelrollen.

  
 

 

Skådespeli

4 akter

efter

Henrik lhsens

berömda dikt.

Victor äiösiriim

1 titelrollen.

Pressen om TERJE VIGEN:

Enastående enståmmighet efter urpremiärerna.

"Ett mästerstycke av svensk filmkonst. -- Verklig poesi fångad på duken. - Dramatiskt
mästerskap. - Henrik Ibsen vilde have nikket tilfreds. - En ual-
mindelig filmsaften. - Terje Vigen glemmer man sent."

När "Terje Vigen" hade premiär såväl i Stockholm som i Gö-
teborg, Malmö och Köpenhamn, kunde den glädja sig åt ett entri-
siastiskt publikemottagande som åtminstone här hemma aldrig till-
förne torde ha kommit någon film till del. Och inte mindre en-
stämmigt har mottagandet i pressen varit, vilket till fullo framgår
av de nu samlade pressuttalandena. Det är ingen överdrift att säga,
att "Terje Vigeng blivit den mest uppmärksammade film som hit-
tills visats i Skandinavien. En axplockning ur presskritikens super-
lativer talar sitt tydliga språk.

i För att börja med Stockholmspressen, anmäldes filmen i Dagens

. Nyheter av tidningens bekante teaterkritiker, författaren Bo Berg-

man. (Det var därmed första gången en storihuvudstadstidnings
ordinarie teaterkritiker recenserade en film.) "Terje Vigen" var en
betydande insats för höjande av smaken hos biografpubliken, kon-
staterade herr Bergman, och tillade att det lyckats regissören att
ernå "verklig poesi, fångad på duken", ävensom att mycket skic-
ligt och åskådligt få dramat insatt i sin miljö.

KTerje Vigen är icke blott en stor konstnärlig seger för Sven-
ska Biografteatern och alla de i filmen medverkande", skrev
Svenska Dagbladet och fortsatte: "den är även ett verk som bör
skaffa den svenska biografkonsten ett hedrarI namn över hela
världen. Sjöström ger en vacker, djupt känd och tänkt bild av
Terje Vigen. Hans regi är mästerlig".

Lika entusiastiskt Var Stockholms Dagblad, då det betecknade
"Treje Vigen" som den bästa svenska film som någonsin visats,
och tillade att "man inte gärna kan tänka sig en mera övertygande.
mer fulländat konstnärlig tolkning av lbsens sköna dikt. Det är
inga tomma, döda scener, det är starkt och sjudande liv från skild-
ringens första ögonblick till dess sista. Vem kunde också ha varit
en mer trovärdig Terje än Victor Sjöström? Det är en framställ-
ning sd underbart mänsklig, så fullständigt fri från allt falskt
patos och just i sin enkelhet och sannhet omedelbart gripande".

Stockholms-Tidningen, som redan på grund av filmens karak-
tär uttalade en förhoppning att den måtte spridas vitt och brett,
gav också sitt erkännande åt "den energi som sålunda på ettför
svensk filmkonst hedrande sätt löst den förelagda uppgiften att
erövra diktverket för filmens räkning". Och vad beträffar- herr
Sjöströms framställning av huvudrollen fick den här betyget dra-
matiskt mästerskap. L

Ett mästerstycke av svensk filmkonst var det vitsord filmen
fick i Afton-Tidningen, som i detta sammanhang gjorde följande
beaktansvärda erinran: "Efter Terje Vigen-premiären pä Röda
Kvarn är det nu sä uppenbart det gärna kan bli att vi hädan-
efter fä räkna med filmkonst lika väl som vi räkna med scenisk
konst och andra sköna konster".

Inte mindre enstämmig i sitt bifall var pressen i Göteborg och

Malmö. Några exempel: Liksom N. D. A. i Stockholm framhöll
här Göteborgs-Posten att filmen vittnar högt om våra svenska

" filmresurser och filmens konstnärliga maktmedel över huvud

taget. "Diktens byggnad har icke raserats", skrev Isamma tidning.
"Dess skönhetsfyllda innehåll har varsamt och med konstnärligt
förstånd tillvaratagits".

Göteborgs Handelstidning sade ungefär detsamma, då tidnin-
gen skrev: MSvenska Biografteatern har tagit med erkännansvärd
takt på uppgiften. Filmens trogna anslutning till dikten, de spe-
landes framgångsrika bemödanden att träffa den rätta tonen, den
omsorgsfullt avstämda miljön med klipporna och "den store, bol-
gende hav" som bakgrund, allt bidrog att slå ned alla invändnin-
gar, varje förnuftig mening".

"Terje Vigen bjuder på något som vida övergår de traditio-
nella filmdramerna", yttrade Skånska Dagbladet, som vidare fram-
höll att Sjöström här hade en bland sina mest glänsande skapel-
ser, spelad med en illusorisk realism.

Man är frestad till ytterligare många citat ur den svenska pres-
sen, men vi sluta med följande, som hämtats ur Sydv. Dagbl.
Snällposten: "När man ser filmen, kan man ej annat än gripas
av beundran inför all den omsorg och pietet som karaktäriserar
överflyttandet till Mfilmen av ett så pass ömtåligt verk som det
här ifrågavarande. Anda in i minsta detalj är filmen av högsta
klass. Spelet är utomordentligt".

Ställde mottagandet i pressen här hemma sålunda alla förut-
varande premiärer i skuggan, så kunde man finna samma enstäm-
miga lovord i den danska pressen efter premiären på Palads-
theatret. b

"Henrik Ibsen paa film vil mange sign, er en profanation",
skrev Berlingske Tidende.
siddet i aften og set si Digt i levende billeder og fölt den tak
og gliede, der laa i publikens bifall, vilde han nikket tillfreds.
Det her er skabt, er gjort med en kunstners hand".

"Det var en ualmindelig filmafton", framhöll Politiken, som
hade de främsta lovord åt Victor Sjöström, vilken, "voltsede i myn-
dighed og kraft med den oprnrte natur rundt om hamn".

"Det er et ganske overardendligt smukt resultat at over-I

ferelsen av lbsens Terje Vigen til film har givet", skrev Köbenhavn
som ansåg att "man har det intryk at hvad der, teknisk og kunst-
nerisk set, har kunnet ofres, for at gare Terje Vigen til en forste
ragns film, det er blevet ofret".

Victor Sjöström har i Nhovedrollen vundet en stor kunstnerisk
seger", skrev Vort Land, "hans Terje Vigen glemrner man sent"
h- men han "har ogsaa i denne film udfoldet de bedste sider av
sin store talent som iscensetter og fremtryllet en serie billeder av
overordentlig stor virkning.

 

1(JBSElIVl-EIIA!
På grund av de stora kostnaderna för denna film
höjes biljettpriserna till 75, 50 och 35 öre.

 

 

 

Färstklassig Orkestermusik under ledning ar Musikianiunkare lohn Boman.

 

"Men hvis den gamle digter hade -

 

 

Linköping 1.917, Nos Befgvans Bokrryckeri.

 

 

 

. Maud-m-

Information

Title:
Mohriska Biografen
Printed year:
1917
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain