#4406: Västerviks Teater

" Söndagen den 21 Anett l9l2 id. "8,15 o. m.

  

 

Teaterdir. GÖSTA FRÖLEEN och Skådespelerskan
Fru ELVlllÅ HÅLLEN-FRÖLEEN glfver

blin glad e

  Clllllll-lllli.

i -V I i " I 

- Ur det glada programmet namnes. -.

om mej, dej och sej, om tandläkare och barberare, om rösträttskvins och eleganta kvins, om tjocka karlar
och glada karlar, om polisen och stadsfullmäktige, om grosshandlare och andra pampar, stora och små, alla
nämnda och ingen glömd - ihop-plitad af en framstående stadsbo.

[IBSl

Grlsen Och hönan. (Ny visa af F. Körling.)

Zu-Zu. (Kärleksblad från Zululandet.)

Ma curly headedbahhy. (Niggervaggsång)

Jeanette i den gröne skov. (Dansk visa)

Ensamiungfruns visa ai Axel Engdam.

Min egen mor. (Dansk visa.)

Tuppell. (Visa af Körling.)

Äktenskapsfrågan af G. Fröding.

Augusta, den lille uheldige. (Dansk)

Irlands lim. Amerikansk kuplett.

Mor Britta. Visa af Dahlgren. Musik af Peterson-Berger.
ElSellll. Dansk visa.

TattBrSkan. Dikt af C. Snoilsky.

KajS historia. Dikt af D. Fallström.

Lille röda röllllellär. Visa af Lange-Möller.

Elli halft ark papper. Saga af Aug. Strindberg. x
Voi äiti parka! Finsk visa. .

Västervikskuplott

Flugan. Monolog af Emile Guiard. v

Lifvat i hamn. Historia från Munkbron af E. Norlander.
De långa titlarna. Visa af Gustavus. i

Hund på katt. Kuplett af E. Norlander,

Bakgårdsvalsell. Af E. Norlander.

Fall i nölen. Norsk saga.

Visa om Amanda Lundhom.

Gummans badortsresa. Kuplett.

Clownen Glopnopisky. G. Fröding.
När käften går, En historia från torget.

Sjömansvisa af E. A Karlfeldt.

En intervju hos madam Pettersson. E. Norlander.

Perssons släktregister. Visa efter dansk idé.

När SOl går ned. Visa af Ankarloo. I

Ola Bengtssons flamma. Visa af Ankarloo. s

i Tuulan tuulan tei! Finsk visa.
Marseljäsen. På franska. ,
l Väntan på far. Barnvisa.

Föredrages af Gösta Fröléen.
ROSa på Stållråstråll. Visa af Engdahl.
Föredrages af Fru Elvira Hallén-Fröléen

r-ZXI-a
uti olika kostymer.

"La .Graquettell (Pariserdans) 001. Grabbdans utföres af har och nu iii-nian.
Serpentindans utföres af fru Evira Hallen-rröieen.

 

 

 

--- Ur pressens omdömen:

HernösandS-Posten säger bl. a.: LLGårdagens
cabaretatton samlade, som man haft skäl att vänta,
fullt. hus. Programmet var rikt och väl sammansatt.

Fru Fröléen väckte från första numret berät-
-tigadt bifall. Fru F. har ju namn om sig att vara
en framstående skådespelerska, och detta jäfvades
icke på minsta satt. Det sätt, hvarpå. hon föredrog
bl. a. aTatterskanw, förtjänar fullt beröm, äfvenså.
ullflarseljaseryt, som sjöngs på. franska, hurtigt och
med känsla. Hr Fröléen gjorde stor lycka med
sina komiska bitar. uPariserdansen" är vard sitt
eget lilla kapitel. Den utfördes charmant af hr
och fru Fröléen med smidighet och verve som för-
vånade. ,

Söderhamns-Tidningen skrifverbl. a.: aDirek-
tör Fröléen visade sig vara en stor komiker).

Tidningen Upsala: aDirektör F. dokumente-
rade sig som en komiker af rang-u.

N 0rrb.-POSten: uDirektörens framställning gaf
som resultat formliga högtider af skratta 1

 

Vastermanlands Allehanda: "Fru Fröléen varV
särdeles treflig och bar smakfulla kostymer. Graciös
och smidig var den vackra frun också i sin dans.u

Skellefteå-Bladet: uIlzlr Fröléen föredrog mä.-

x sterligt sina visor och kupletteru.

NOrrSkÅ-Flamman: Fru Fröléen ägde en prak-
tig röst och föredrog sina visor och kupletter med
skalmskhet och smittande godt humör.)

North-Kuriren, Luleå: "Löftet om en. glad
afton var inget tomt ord. .Fru Fröléen med sitt
halft parisiska temperament förtjänar beröm för
sitt briljanta satt att föredraga visor på. både dan-
ska, fmska och svenska. l danserna lade hon pu-
bliken fullständigt för sina fötter. Publiken var
begeistrad.)

Nya Norrland: "Don Basuno, alias Emil Nor-
lander, vore annu mera erkänd som kuplettförfat-
tare, om hans alster alltid änge föredragas af med
sådan kläm, förståelse och schwung utrustade kup-

Biljettpriserna äro:

 

lettsångare som dir. Fröléen. Hr F. erhöll en vac-x
ker lagerkmns, som räcktes honom under publikens
jubel. -- Och fru Fröléen. En intelligent, själsdjup
romanssångerska kunde hennesstitel vara.)

Syd-Halland: Fru Hallén-Fröléen är en ut-
märkt skådespelerska med starkt tem erament och
utpräglad begåfning. Hon har som sadan visat sig
med glans kunna. gå. i land med stora uppgifter.
Man dok en glimt daraf i hennes återgifvande af
Snoilskys uTatterskanu. - Hr Fröliéen har en ko-
misk talang, som verkar åt det burleska, och hans
uppträdande å Cabaret-tribunen har alla förutsätt-
ningar att draga den stora publiken. Hans oför-
falskade kolingfigur och zbakgårdsvalsa präglades
af en naturlighet, som ej lämnade något öfrigt att
önskau. Föreställningen gafs för utsåldt hus och
applåderna voro lifliga.

Sydsv. Dagbl., Malmö: .Kolossale jubel väckts
hr och fru Fröleens sång och dansa.

.Parkett . . . . . . . . . 1: 50 Andra radens fond 1:a bank . 1: f-
Första radens fond 1:a bank . I. . 1: 50 2:a bank -. O: 75
.. 2:a bank . . . 1: 50 sida 1:a bank . O: 75

, ,, Sida 1:a bänk . . . I1: 50 ,, ., 2:a bänk . O: 50
2:a- bank . . . 1: 25 Parterr . i 0: 50

I! H 57

Biljetter säljas i Teaterns biliettkontor kl. 9-11 f. m., fran kl. 2-4, och från
- Förköp på Lördag utan förhöjning.

kl. 1127 e. m.

f . 0BS.! Biljettförsäljningen äger rum endast i Teaterns biljettkontor, och a ofvan angifna tider.

Biljetter galla endast för den dag och plats, de aro köpta.
AEischer a 10 öre säljas i Teaterns biljettkontor.
Dörrarna öppnas en half timma före föreställningens början.

L? Västervik 19I21-.i-vCTO."V Ekblad Sr Cao: i

Information

Title:
Västerviks Teater
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain