#4405: Biografen Bio

BIOGRAFEN BIO

vid GRIanTUGAN.

Förevisningar:

Söchendagarvkl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

   

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

 

 

Program

Tisdag, Onsdag och Torsdag den 21, 22 o. 23 November.

Ilonsllilm ut Hulläruslällninushilll
Napoleons

fångenskap
och död på Szt Helena. ;

Historiskt drama
efter MICHEL cARRE och JULES BARBIER.

Denna dyrbart iseensatta mästerfilm, som maste beundras af den mest kritiske askadare,
skildrar den sista oeh kanske mest patetiska perioden i legenden om den store kejsarens makt öfver
sin omgifning. Den till ön Szt Helena landsförvisade Napoleon lefver, omgifven af generaler ooh
trogna vänner, i minnet af sina forna hjältebragder. Men .förföljd af guvernören Hudson Lowe,
angripen till hälsan samt nedstämd till sinnet, dukar han snart under för öns mördande klimat.

 

Hela dramat med de porträttlikt framställda person- u
ligheterna och  fnllt historiska skildringar, fram- P,
stdlles inför rara ögon pd ett gripande och benndrans-

Första afdel njngen.
Oktober 1815. James Town.

Sedan Napoleon efter slaget vid Waterloo blifvit engelsmännens fange ooh förts till Szt Helena, E

rdrdt sätt, speladt af framstående skådespelare. i
Några data och bref m. m. till belysande af bildens innehåll:

framlef-ver han sitt lif pä denna ensliga ö, omgifven af idess invänares vördnad ooh beundran.

Napoleon mottager med uppriktig tillfredsställellse en inbjudan till en engelsk plantage-ägare vid
namn Balcombe.

 

V Januari 1816. London.
Hudson Lowe utnämnes till guvernör öfver Szt Helena. ä

Generalmajor Hudson Lowe utnämnes till guvernör öfver S:t Helena
Bref: med skyldighet för honom att pä sitt personliga ansvar öfvertaga bevak-
ningen öfver general Bonaparte.

5 April 1816. Szt Helena.
.Guvernören Hudson Lowe tager sin nya post i besittning ooh beslutar samtidigt att strängare
lata bevaka Napoleon. .
- GuvernörenI öfver Szt Helena vill härmed meddela, att han kommer att
Bref: afhämta general Bonaparte i James Town för att ledsaga honom till
Longwood, som hädanefter kommer att blifva hans residens.

Napoleon, som fogar sig i sitt olyckliga öde, framlefver sina dagar pä Longwood, omgifven af
sina generaler och vänner, som förklarat sig villiga. att dela hans landsflykt. -

Hudson Lowe, som. visar sig öfverdrifvet nitisk pä sin nya post, förföljer Napoleon till den grad-

Ä

I
med sina trakasserier, att han later nedhugga ett träd, i hvars skugga den forne kejsaren älskade att taga
sig en stunds hvila. E

För att undfly Hudson Lowes smàaktiga ingrepp i hans lif, söker kejsaren under länga prome-
nader i omgifningarna glömma. sin sorgliga belägenhet.

Tanken pä hans son, konungen af Rom, kommer Napoleon att visa en faderlig välvilja mot sina
olyckskamraters barn.

Kejsaren räddar Hudson Lowe, som var pä väg att blifva mördad af en af hans trogne.

I kejsarens tankar hägrar alltjämt det aflägsna Frankrike.

Det mördande klimatet pä Szt Helena tvingar Napoleons vapenbröder att återvända tlll Frankrike.

Om den unge Las Cases, hvars kroppskrafter till följd af det pä S:t
Bref: Helena rädande olämpliga klimatet, blifvit till ytterlighet nedsatta, ej
o med snaraste lämnar ön, sä ansvarar jag ej för hans lif.

Doktor O. Meara.
Ensam ooh öfvergifven.

 

Andra afdelningen.
1816.

Napoleon, hvars hälsotillstånd alltmera försämras, tänker blott pä sin son ooh pä Frankrike.

Den obarmhärtige Hudson Lowe umgås med planer att lata förstöra en byst öfver konungen. af
Rom, hvilken skickats till Napoleon af exkejsarinnan Marie Louise. -

Rörd af medlidande öfver Napoleons lidande och olyckor, beslutar kapten Blackeney att söka be-
befria honom ur fängenskapen.
Om H. M. kejsaren vill anförtro sig ät mig,  kommer han redan i
Bref: morgon att befinna sig pà väg till Europa ombord pä en brigg, som
blott inväntar hans order.

 

Kapten Blackeney.
17 Mars 1821. I

Napoleon, som känner döden nalkas, upplefver änyo i minnet sitt bragdrika förflutna.

5 Maj 1821.

Medan kejsaren ligger i dödskampen, kommer Hudson Lowe ändtligen till insikt om det afskyvärda
i sitt handlingssätt mot den olyo-klige.

5 Maj 1821. Kl. öre. m.
18 Maj 1821.

Kejsarens död.

   

Vid Hutis gate. Kejsarens graf.

 

1

Hertigen af Reichstadt. E
å

IS
m

Napoleon Il (1811-1832). Historiskt drama.

m. m., m. m.

 

c- o:
ä .gt- ...z-G...

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

M- LoKalen undergår desinfehtion två gånger i-veickan! W

Spårvagnar afgå från Stora torget hvardagar 3 min. efter hvarje hel kvart.

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain