#4404: Biografen Bio

BIOGRAFEN Bio

Förevisningar:

Söchendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar hl. 1-5, 6-10 e. m.

   

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

Program. 7

ä -  gi rikanska. bilöer.

 

Biografbilö i färger aj firman Paihé Féres.

I!

 

E - h
L I
KomisK bild.
Herr Durand har fått en loppa på sig. Förgafves försöker han på allt sätt befria sig från sin
besvärlige plågoande, som icke ens insektpulvret kan få bukt med . . . Å-

I l högsta grad enerverad, råkar den staekars herr Durand i gruff med alla, som komma i hans
väg, hvarför han. beslutar att gå hem till sig. Han får där syn på sin hund Azor, som han tillskrifver
orsaken till sina missöden, och som han därför kastar ut genom fönstret. Hunden råkar fallaI rakt i huf-I
vudet på tvenne fotvandrare, som ej äro sena att infinna sig hos herr Durand för att framföra sina klago-

mål. De finna fru Durand gråtande öfver förlusten af Azor.
Slutligen får allt sin förklaring, och herr Durand erhåller tillgift för sitt minst sagde något olämp- å

EB

 

 

 

 

 

I

liga tilltag.

En jakt pà marahusturkar
i Ahessinien.

Biografbild i färger från-firman PathéI Fréres.

I

 

 

E Fickrjufvé-.i-ach i Nick
.S I n W Winter.

 Komisk scen.

Den ryktbare detektiven Nick Winter är en förslagen skälm på spåren samt öfver-raskar denne i
en bank, hvar-est han med oerhörd skicklighet och fräckhet medels en spatserkäpp plundrar ett bankbuds
portfölj.

Med en instinktiv rörelse sticker detektivcn handen i tjufvens ficka; men genom denna åtbörd
blir han själf tagen för tjuf af bankbudet, som tillkallar polis. Nick föres belagd med handbojor till polis-
vaktkontoret, åtföljd af sin tjuf, som nu förvandlats till anklagare. Men här förbytas rollerna, och den
skicklige polismannen afslöjar med lätthet sin motståndare.

Nick Winter utför sin roll med så mycken humor och fantasi, att han firar ytterligare en triumf.

åSpelets onda genius.

Drama af G. Bourgeois.

Detta drama är en modererad men obeveklig anklagelse mot spelet, detta förskräckliga frätsår,
som angriper alla samhällsklasser.

Spelets dämon! Dessa två ord frambesvärja den ohyggliga synen af spelhuset, där arbetaren för-
lorar sin knappa dagspenning; klubben, där den unga makans hemgift försvinner.

Vi få här" bevittna, huru en ung man. af god familj drages in i hvirveln och gradvis förfaller.
Förföljd af otur och utan styrka att bjuda olyckan spetsen, fortsätter den olycklige, helt förstörd och skälf-
vande, att spela till dess han förlorat hvartenda öre, då han utfärdar en skuldsedel på 500 louisdorer.

Spelaren räddas, på vanärans brant, af sin strange och omutlige fader samt lofvar att bättra sig.
Men passionen fattar honom ånyo och Ihan bestjäl sin far. Med fyllda fickor börjar han .nu spela ursin-
nigt, förlorar allt. Ruinerad, vanärad, förbannad af fadern, som säkrare dödas af hans skändlighet än af

Q en mördares dolk, och oförmögen att äter resa sig, förfaller han totalt.

Petter tager fel på sin
tillämnade brud.

Komisk scen af Landrin, spelad ai Prince och Fr. Reuver.

Herr liedoc vill gifta bort sin brorson Petter. l samråd med sin vän Durand bestämmer han,
att friar-en, som är till ytterlighet blyg, skall presentera sig för fröken Aglae Durand som husets urmakare.v

Petter ringer på hos Durands straX efter det att familjen gått ut, och husjungfrun Ernestine, klädd
i hatt och handskar, står i begrepp att följa sitt herrskaps exempel. Den föregifne urmakaren, som låter
bedraga sig af skenet, tager miste på fästmö och börjar göra den vackra husjungfrun sin kur. Allt går
efter hans önskan. Då kommer familjen Durand hem. Aglae, hvilken tager danslektioner i hopp att
finna en man, gör vid sitt inträde några danssteg, och Petter, som tager henne för tjänarinnan, vill för-
skaffa sig hennes bevågenhet, samt sticker därför en krona i handen på henne.

Nu. inträder herr Durand, och vår förälskade Petter anhåller om husjungfruns hand, då han tror
henne vara dottern. Den olycklige friaren upptäcker nu sitt misstag. Men ack, försent! A lae finner sig
komprometterad genom de djärfva verser han sändt husjungfrun, och han måste, med eller mot sin. vilja,

gifta. sig med dottern.
(Utvaldt af G. L.)

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.,

M Lokalen undergår desinfektion tvågånger i veckan! "IR

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Bokrr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain