#4403: Biografen Bio

iografen Bio

vid Grindstugan.

Förevisningar:
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

Program.

Sidkaptenens dotter eller Räddad ur vågorna.

Storslaget drama, taget från hafvet, i 20 afdelningar.

l. Siöinännen aflönas. - 8. Masten afsågas i last- 14. Faderns samvelskval.
2. Brefvet. I rummet. . 15. Vraket.

3. Mötet på vågbrytaren. 9. Afresan till fisket. 16. Hafvet stiger..

4. Hemlig förlofning. 10. Efter skeppsbrottet. 17. En oväntad hjälp.

ö. Afslaget frieri. 11. En kamp för lifvet. 18. På hemfärd.

6. Fadern hämmas. 12. Förlorade. 19. In sista stunden.

7. Brottsligt beslut. 13. Grym väntan. 20. Atervänd till lifvet.

Man ser hur de hurtiga sjiinnännen kämpa emot de stora vågorna, en storartad
och enastående films.

Intrigmakerskan.

SKådespel af Géhaux.

llPPTRADANDE :
Herr Coquet . . ". . . . . . . . . Fadern
Herr Band . . . . . . . . . . . . En granne
Fru Catherine Fonteney . . . . . . . Intrigmakerskan
Den lilla Carina . . . . . . . . . . Barnet

En guvernant, M:lle Didier, som fått sig anförtrodd en ung, moderlös flickas
uppfostran, förstår att genom ett skickligt intrigspel drifva .det därhan, att hennes
elevs fader, Andre Montel, anhåller om hennes hand, ehuru hon redan har en
kärleksförbindelse med en granne. .

Hon lofvar att samtycka, men på det villkoret, att den lilla Johanna, som
är henne en nagel i ögat, och soin påminner henne om hennes nnderordnade
ställning, skickas till en flickpension.

Den lilla Johanna, som fått nys om dessa. planer, visar sig uppstudsig, hvar-
för Mdle Didier låser in henne i en mörk skrubb, som brukar anvandas till fram-
kallningsrum vid fotografering. Denna kraftåtgärd  dock ej så mycket afsedd
att straffa det olydiga barnet, som fastinera att skänka henne själf ett par tim-
mars frihet i hennes älskares sällskap. "  f i

Men den lilla Johanna upptäcker genom en lucka i sitt fängelse de båda
älskandes förehafvanden och önskar lifligt, att hennes fader i detta ögonblick
måtte vöfverraska den, åt hvilken han erbjudit sin hand, och som han har för
afsikt att gifva henne själf till styfmor. En idel I skrubben står en kamera får-
dig att användas: den lilla Johanna riktar .in objektivet mot luckan och upp-
fångar sålunda på plåten den komprometterande bilden af de båda älskande. Då
fadern om en stund kommer och befriar henne, ber hon honom helt oskyldigt
att framkalla den nyss tagna plåten. i

Intrigmakerskan, som sålunda afslöjats, tack vare den lilla flickans list, blir
nu skymfligt bortkörd från det hus, hvars härskarinna hon en dag hoppats blifva.

Hugusta är oförbätterlig.

Augusta tål inga band på sin frihet och flyr i ett obevakadt ögonblick från
sin guvernant. Denna söker upphinna flykt-ingen och drages af denna anledning
in i en hel del löjliga situationer tack vare Augustas anlag för Okynne. Bland
annat ställer hon till stor villervalla i ett menageri, dar han söker öfvervara en
föreställning, utan att på vanligt sätt begagna sig af den tillåtna ingången.
Augusta tyckes, trots en del obehag, finna nöje i den "vilda" omgifningen och
vi finna henne till sist som en käck djurtänijare.

friisieu äranem låter halfsula sina skor.

Kemisk.

Den ski-attretande artisten Draneni, som hvarje afton på varieten får hela
Paris att vrida sig- af skratt, spelar här en ytterst komisk scen, där allting rör
sig omkring halfsulningen af hans skor, en som det tycks särdeles svår uppgift,
som han ej kan komma i land med. i

Sedan han och hans skomakare till en början slagit sig ner i. ett spårvagns-
väntrum och därpå i andra våningen i Eiffeltornet etc., uppsöka de slutligen en
lugnare fristad i ett museum. Här tillägnar sig Dranem ett par dyrbara gamla
galliska skor, som stå uppställda i ett glasskåp, och träder dem. helt lugnt på sina
nakna fötter! Emellertid kommer en museivaktinastare till platsen och fråntager
den i Dranems sällskap varande skoniakaren de gamla skorna, med hvilkas la -
ning han är sysselsatt och hvilka vaktmästaren tager för en af museets tillhörig-
heter, hvarpå han omsorgsfullt låser in dem i ett skåp. Förtjusta öfver utgången
af sitt äfventyr, lämna de båda skåmtarna museet för att gå nya öden till mötes.

 

Något om odling af dahlior.

Biografbild i färger af firman Pathé Fréres.

 

Boyscoutrörelsen i England.

 

 

Nytt program hvarie fredag.,

 

ringa-FoiinkafAfQii-Qåg Balm.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain