#4399: Biografen Bio

Biografen I Bio
vid Grindstugan. b.

Förevisningar :
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.
Måndagar Kl. 8-10 e. m.

 

 

Program.

Från Indien.

Stadeanangoon, dess omgifningar och förnämsta gator.

Hjärtat förlåt-er.

Drama.
Spelad af Comédie Franeaiseis artister.

Marinlöjtnant Dartand afgudar sin hustru Marcelle, och deras äktenskapliga
samlif är det allra lyckligaste, dä Alice, en fader- och moderlös kusin, som upp-
tagits i huset af den unga frun, kommer och stör det goda förhållandet.

Hos Dartand lämnar snart medlidandet plats för en ömmare känsla, och
bäde han och Alice känna sig lifligt dragna till hvar-andra. För att undfly faran
lämnar Alice det gästvänliga hemmet, men hon uppsökes inom kort af Dartand,
och det oundvikliga inträffar.

Öfvergifven af sin make, griper sig Marcelle modigt an med arbetet för sitt
uppehälle. Men hennes lif är numera utan värde för henne, ty hon kan ej
glömma Dartand, som hon alltjämt älskar. i

Denne har emellertid skaffat sig ett andra hem, och en liten flicka har
blifvit frukten af hans olagliga förbindelse. Dock är Dartand ej lycklig, ty hans
väninna lider af en bröstsjukdom, som hotar hennes lif...

Säistä sakerna, dä deaniige öfficören, som erhållit befalhirlingrfatt äter be-
gifva sig till sin post i Afrika, lämnar sin väninna. Efter hans afresa förvärras
Aliceis tillstånd. Tärd af samvetskval, anropar hon sin kusin Marcelle om för-
lätelse och vädjar samtidigt till hennes ädelmod för sin lilla flicka, som genom
hennes död kommer att sta ensam i världen.

Men lidandet har gjort Marcelle härd. Hatet har intagit kärlekens plats i
hennes hjärta. Dock vid äsynen af sin rivals tärda anletsdrag och af det lilla
barnet, som söker ett skydd i hennes famn, känner hon sin vrede lämna rum
för en ädelmodig känsla af glömska och förlåtelse.

Barnet kommer att blifva en försonande länk mellan henne och Dartand,
som nu ångrat sitt felsteg, och som hädanefter kommer att föra en otadlig vandel.

;

Min hund ger mig en idé.

Kemisk scen af Max Linder.

Konungens älskling.

Italiensk konstfilm.

UPPTRÄDANDE;
Dilly Lombardi . . . " . . . . . . . . . Alfons XI.
Lamberto Pioasso . . . . . . . . . . .I . Fernand.
Aurelia Cattaneo . . . . . . . . . .  . Leonora.

Händelsen tilldrager sig i konungariket Castilien är 1340. Fernand, en ung
riddare, är förälskad i den sköna Leonora de Gusman, som, ehuru han är okun-
nig härom, är kung Alfons XI:s älskarinna. Leonora besvarar hans kärlek, och
för att göra sig förtjänt af hennes hand, gör Fernand fursten betydande tjänster
ute i kriget, samt begär sedan hennes hand af konungen. Denne, som blir nägot
förvänad öfver denna begäran, beviljar den dock. Hofmännen, som ej kunnat
tro, att Fernand är okunnig om favoritens vanära, visa honom sitt förakt. Upp-
lyst öfver rätta förhållandet och uppretad öfver den roll konungen lätit honom
spela, bryter Fernand sönder sin värja och kastar den för Alfons fötter, afsäger
sig sina titlar samt drager sig tillbaka till ett kloster.

Klädd som pilgrim, uppsöker Leonora honom här samt urskuldar sig för den
usla handling hon tvungits att begä. Utmattad af vandringen och för-krossad af
blygsel och smärta, dör hon i Fernands armar.

Petter beslutar sig för att arbeta.

Kemisk scen af Prince.

 

 

Nytt program hvarie fredag.

X

 

Uppsala 1911. K. W. Appelbei-gs som.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain