#4398: Biografen Bio

iografen Bio

vid Grindstugan.

.Förevisningarz
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

Program.

I diligens genom Nya Zeelands
bergspass (Australien).

Högst intressant resebild.

Säsongens clou!

Amerikansk Konsttilm och mästerstycke af världsmärket AB.

Dramer af detta berömda märke aro alltid underhållande och spannande.
ililörevarande bild, af fabrikanten såsom masterstycke betecknad, har dock ett
sarskildt varde med hänsyn till den omsorg vid inspelningen och upptagandet
som nedlagts. U

Direkt Expressnyhet!

Jätteskådespel!

"The Golden Supper"

Ett brustet hjärta. I

Dramatisk episod!

En Rärlekstragedi efter Tennyson.

Handlingen är i korthet följande:

Julian älskar sin kusin och foster-

5. Han bar Camilla till moderns bo-
syster Camilla, hvilken dock gif- stad, dar Camilla vaknar till lit
ter sig med Lionel, van. men ri- igen.
val till Julian. (i. Julian går ut för att taga reda på

2. Julian år vittne till vigseln och Lionel, hvilken hållit sig borta,
efter densamma störtar han för- alldeles förkrossad af. sorg.
tviflad hem till sin mors bostad. 7. Julian föreslår, att de skola ata

3. Camilla sjuknar helt plötsligt och en afskedsmåltid, och därvid pre-
förklaras död. senteras Camilla lifs lefvande för

4. Julian, uppjagad till sinnet, går den håpne Lionel.
ned till det mörka grafhvalfvet 8. liionels förklarliga ovisshet, om
for att stanna i ensamheten hos han drömmer eller ej, öfvergår
den döda. Han lägger sin hand till visshet och den mest djupa
vid hennes hjarta, hvilket till lycka.

Julians häpnad börjar slå.

 

 

ret firman nmirikun Biuurut hur uenim denna mms velm visu publiken sill misttrumt - w

En förhägä Symfoni.

Komisk.

Indianflickans flykt.

Enastående indiandrama från Vilda Västern.
Direkt hitkornmet. Aldrig förr visadt i Uppsala.

l. Indianlågret. 10. En räddare i sista stunden. 20. Skotten höras.
2. Svarta liandens kärlek. 11. liln farlig envig. 21. Klart till strid.
3. Afvisad. 1 Afväpnad.  Undsattning.
fl. Höfdingens beslut. 13. Till bäst.  .indianer-nas strid för lifvet.
5. Bortgifven mot sin vilja. 1-1. Indianerna varskos. 24. Lugnet efter den svåra
6. Flykten. 15. Stridsyxan upptages. striden.
7. Försvinnandet upptäckes. 16. Jakten begynner. )
8. Ett svårt bergpass. 17. Ofver prärien.
9. "Vill du ej bli min skall 18. En ridt på lif och död.
du del" 19. l cowboysliigret.

.Max Linders debut på Kine-
matografiens område.

Skrattsuccés.

Denne unge och sympatiske artists mångahanda inissöden under sina första
larospån på kineniatografiens område bilda en outtömlig kalla af komiska situa-
tioner. Hanvisnd från den ene chefen till den andre vet den unge mannen slut-
ligen ej .hvart han skall vånda sig, då han andtligen får genomgå ett ziifgöiande
prof, på sannna gång som han utsattes for en lika grundlig som obehaglig be-
handling, dar antalet Örfilar, kalldnschar och. kullerloyttor komma honom att
tvifla på sin kallelse som konstnar.

Tillv råga på elandet slapas den stackars debutanten till polisvaktkontoret af
portvakten, som föga kannor till huru biografscenerna sanmiansåttas, och som
tror, att den unge mannen år galen.

Till slut klarar allting upp sig, och den unge Max Linder fortsätter sina ki-
nematografiska ofningar med det resultat, att han i nar-varande stund  en af
kungarna i skrattets rike.

 

 

Nytt program hvarje fredag.

"Vilfilipszila lOll. K. XV. Äppfellöergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain