#4396: Biografen Bio

iografen Bio
vid Grindstugan.

Förevisningar:
Söckendagar Kl. 7-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar m

 

 

Program.

Bilöer från en Chrysaniemum-oöling.

Biografbiiö i färger från firman Paihé I-iréres.

Återvunnen-i-amiljeiycka. 4

Dramatisk scen af Thalés.

UPPTRÄDANDE;
Herr Thales . . . . Jourdan, lässmed.
Fru Massila . . . 4 . . . . . . . . Jourdans hustru.
Den lilla Maria Fromet . . . . . . . Barnet.

Jourdan, en supig och Oordentlig arbetare, blir af sinarbetsgifvare afskedad.
Sedan han sålunda blifvit utan arbete, irrar han omkring pä kaféerna, där han
medelst kortspel söker bidraga. till sitt och sin familjs uppehälle. Slutligen till-
griper han de af hans hustru mödosamt hopsparade slantar, som voro afsedda
för sjukdomens dagar, men blir af en samvetslös medspelare aflockad sin sista
styfver.

Utan. pengar och utan arbete, kastar  Jour-dan i ett anfall af sinnesför-
virring öfver en nattvandrare för att räna honom. Men hans bättre jag vinner
i sista stund seger, och den öfver-fallne, som gripits af medlidande öfver Jourdans
uppenbara nöd, gifver honom en anställning i sin fabrik.

Öfverväldigad af glädje och uppfylld af goda föresatser, återvänder Jourdan
till hemmet. Men hans hustru, som tröttnat pä samlifvet med honom, har gifvit
sig af, medtagande sitt barn och kvarlämnade blott en papperslapp, pä hvilken
hon skrifvit: "Vi återkomma endast under den förutsättning, att du bättrar digt.

Jourdan, som i grund och botten icke är nagon dälig människa, gripes af
ruelse och ropar i förtviflan sina käras nanm. 1

i Hans hustru och dotter, som fran ett :inre rum Varit vittne till hans upprik-
tiga anger, gifva sig nu tillkänna, hvarpa familjen börjar ett nytt, lyckligare lif.

Ett äktenskapskoniraki meö oväniaöi efterspel.

Komisk scen.

En ung man pa motorcykel kör omkull i en kurva, midt framför näsan pä
nagra bönder, samt blifver liggande som död pä vägen. De hederliga bönderna
ägna den särade all möjlig värd, och efter nägra dagars hvila kan den unge
sportsmannen, hvars namn är Georges Tervin, lämna sina räddare, efter att dock
först hafva inbjudit dem att komma och besöka honom i hans villa i Niizza.

Några är hafva förflutit. Den unge mannen har glömt detta lilla äfventyr
och häller just som bäst pä att fira sitt bröllop, dä plötsligt midt under balen
de hederliga bönderna frän fordom uppenbara sig pä skädeplatsen, där de upp-
föra sig som sannskyldiga vildar. Till räga pä den allmänna villervallan slippa
nägra fjäderfän lösa ur de af bönderna medhafda korgarne och sprida skräck
bland bröllopsgästerna i salongerna. Ursinniga kasta den unga brudens föräldrar
den stackars Georges Tervin och hans följe pä dörren, därmed görande ett hastigt
slut pä den nyss sä glada festen.

KONUNG LEAR.

Efter Shakespeares tragedi. Konung Lears roll spelas af skådespelaren Novelli.

Dä konung Lear känner, att han begynner att äldras, skiftar han sina län-
der mellan sina tvä döttrar, Gonerile och Regana, till förfang för sin tredje dot-
ter Cordelia, af hvilken han tror sig vara mindre afhällen. Men han faller offer
för sina barns otacksamhet. En ovädersnatt bortjagas han frän sitt eget palats
af sina bada äldsta döttrar; han finner en fristad först hos Cordelia, som han
själf bragt till eländets brant. q -

Konung Lear blir vansinnig af smärta; hans harm, hans olyckor och Corde-
lias uppoffrande kärlek utgöra de vackraste scenerna i denna fasansfulla tragedi.
Vi se här konung Lear irrande omkring vid denna nya Antigones arm, bredvid
en hofnarr, hvars spelade vansinne bildar en skarp kontrast mot den afsatte ko-
nungens verkliga sinnessjukdom. Sedan Cordelia och konungen tagits tillfänga,
strypes den förra pä sina systrars befallning, medan konungen utandas sin sista
suck vid hennes lik.

I Phu Doktorinnan.

Komisk scen af Ferrier och Bocage, spelad af artisterna Prince och Mistinguett.

Denna scen, som öfverflödar af. komiska situationer, spelas af de oförlikneliga
artisterna Prince och Mistinguett med deras kända verve. Handlingen är i korthet
följande. En ung kvinnlig läkare försummar sin man för att helt kunna ägna sig ät
sina yrkesplikter. Under tiden bemödar sig den äkta mannen, pä hvars lott de
mängahanda olika hushällsbestyren komma, att efter bästa förinäga motstä hus-
jungfruns kärliga ögonkast. Men den stackars Petter har i längden tråkigt och
beslutar att söka förströelse utanför det ogästvänliga hemmets väggar. Denna
förströelse finner han hos ett akrobatsällskap, hvars unga skolryttarinna inom
kort kommer honom att glömma sina husliga bekymmer.

Olyckligtvis vill Petter en dag upptaga täflan med en atletkvinna, hvarvid
han räkar krossa sin ena fot under en vikt. Man sänder i hast efter en läkare,
och nu fogar ett oblidt öde det sä, att man just vänder sig till den sarades fru. i

Efter en stormig scen inser fru doktorinnan ändtligen, af hvilka faror hon
hotas under utöfningen af sitt yrke, hvarför hon uppgifver detsamma för att hä-
danefter bättre kunna vaka öfver sin flyktige makes icke alltför säkert befästade
dygd.

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar Wi

 

 

 

Uppsala lCJll. K. XV. Appel-bergs Bokti".

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain