#4395: Biografen Bio

iografen Bio
vid Grindstugan.

Förevisningar:
SöcKendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

Program.

Björnjakt på Malacca-halfön.
MADAME TALLIEN..

Episod från franska revolutionen.

I Markisinnan de Fontenay, som gift sig vid 16 ars alder, hade latit skilja
sig fran sin man vid utbrottet af den stora revolutionen, för hvilken hon hyste
ett svärmiskt intresse.

Ar 1793 blir hon häktad i det Ögonblick, da hon tillsammans med sin
väninna, Madame de Lansac, star i begrepp att fly till Spanien.

Tallien, medlem af världsutskottet, förälskar sig i markisinnan vid visiteringen af
nägra sasom särskildt misstänkta häktade personer samt later försätta henne i frihet.

Hennes första omsorg gäller
att med tillhjälp af ett falskt lej-
(lebref befria. Madame de Lansac.

Pa vippen att öfverraskas af
Tallien i det ögonblick, da hon
förbereder sin väninnas flykt, tve-
kar hon ej att i hans ögon kom-
proinettera sig, i det hon utgifvor
den till sanskulott förklädda Ma-
dame de Lansac för en af sina
tillbedjare. Hennes. fint blir emel-
lertid snart nog upptäckt, och da
Tallien erfar hennes ädelmodiga
beteende, skyndar han att erbjuda
henne sitt namn. Sedan hon blif-

e Vit Talliens maka, använde hon

sig af sitt inflytande för att inskränka afrättningarnas antal. Något senare finna
vi henne jämte hennes man i spetsen för reaktionen.

Madame Tallien var en af sin tids märkligaste kvinnor och kom nära nog
sina samtida att glömma revolutionens faser, tack vare sin skönhet och. sina
lysande toiletter.

 

Så tuktas en inbrottstjut.

Kemisk scen at Rosetti.

Skenet bedrager.

Amerikansk biografbild.

Förlofning har just eklaterats mellan Nell, dotter till bankir Ramsey, och
studenten Jack Watson. En maskeradbal gär med anledning af dagens bety-
delse af stapeln, och de bada unga, som äro helt upptagna -af sin lycka, växla
de första kyssarna, samtidigt som do lofva hvarandra evig trohet.

En annan idyll utspelas sam-
tidigt under balen mellan Maud
Hopfer och Charley Dickson. Af
en händelse är den sistnämnde i
likhet med Jack kostymerad som
clown, hvilket har till följd, att
dä Nell kommer in i växthuset,
där de bada sistnämnda älskande
tagit plats, hon later narra sig af
skenet och tror sig bedragen af
den hon älskar.

Förtviflad stöter Nell en stund
därefter sin fästman ifran sig, utan
att ens lämna nagon förklaring.
Hvad Jack beträffar, bogifver han v
sig i sällskap med nagra cowboys - -
till New City för att i ödemarkens faror söka tröst i sin smärta. - En ung
indianska, "Daggblomman" kallad, som Jack en dag tagit i försvar under ett
kroguppträde, sluter sig till sin räddare med en hunds hela tillgifvenhet och
kommer honom att finna ökadt behag i sin vildmarksvistelse.

Under tiden har Nell, som kommit underfund med sitt misstag, förgafves
tillskrifvit sin fästman, hvilken gifvit sig af utan att lämna nagon adress. Slut-
ligen upptäcker hon hans tillflyktsort och skyndar till New City. "Uaggblomman"
erfar till sin sorg, att Jack älskar en annan kvinna, och offrar sitt lif för att
rädda. Nells, i det ögonblick, da den sistnämnda är i fara att krossas af en auto-
mobil. Jack och Nell återförenas salunda till slut, tack vare den lilla indianskans
sj älfuppoffrande handling.

 

"Los Guerrreros."

"Los Guerreros" är namnet pa ett världsberömdt, mexikanskt akrobatsällskap,
hvars rykte fullkomligt rättfärdigas genom de prestationer, som vi se upptagna
pa denna film.

Max har funnit en fästmö.

Komisli scen af Max Linder.

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

 

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

Uppsala 1011. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain