#4394: Biografen Bio

Biografen Bio
vid Grindstugan.

Förevisningar :
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

M" Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

Prbgram.

Äter aktuell expressnyhet!

Tyska -Kejsarmanövera

Bör ses af alla militärer.

Framför fängelsets port.

Bilder ur en storstads frestelser. Glänsande heltimmesskådespel.

 

P-ERSONERNA:
Hofrättsrådinnan nHellertz, änkefru. . . . . Fru Blad (Kgl. operan)
Banktjänsteman Ake Heller-tz, hennes son Hr V. Psilander (Dagmarteatret)
Brun j Åkes Vänner Hr R. Christensen (Folkteatret)
Block L I " " " I I " I " i " I " Hr C. E. Nielsen ( dzc )
Hansen7 kypare n:r 1.8 Och procentare . . Hr Hoffman (Kgl. Operan)
Anna, hans dotter . . . . . . . . . . I. . . . Fru OLARA YVIETH
Stella, Varietésångerska . . . . . . . . . . . Fru Thora Meincke
Didi d:o . . . . . . , . . . . Fröken Gudrun Steffensen

Restaurantfolk, gäster, polistjänstemän m. fl.

En moders kärlek! Den skönaste och renaste af alla känslor. Mederskär-
leken offrar gärna allt och fordrar ingen vedergällning. Dock äfven en öfverse-
ende moderskärlek vädrar faran. Mycket ofta händer, att, då en moder står
ensam med en son, hennes moderssvaghet orsakar att sonens dåliga instinkter i
stället för de goda ta ut sin rätt. c

Hofrättsrådinnan IHellertz sitter ensam med en son, Ake, sedan hennes man,
den. rike Hellertz, allt för tidigt afgått med döden. Alla hennes moderliga käns-
lor koncentreras endast på en varelse, och får äfven sonen Ake alla sina önsk-
ningar uppfyllda, t. o. m. innan de blifvit uttalade. Han intager en banktjänste-
mans icke alltför besvärliga ställning och framlefver sitt lif i allmänhet som
andra unga. män i hans lefnadsställning och förmögenhetsvillkor. Dock, trots att
hans moder förser honom med en rundlig fiekpenning, och aldrig fordrar någon
redogörelse hvar han gör af dessa., plus hans lön, har han dock. ej förstånd nog
att hålla sina utgifter inom gränserna, utan har han vid nuvarande tidpunkt en
ej så obetydlig skuld. Kreditorerna, som känna moderns förmögna ställning,
frukta visserligen ej att förlora något på sonen, men börja det oaktadt blifva
otaliga och då deras påminnelser ej på honom göra åsyftad verkan, vända de sig
direkt till modern. Det ena krafbrefvet efter det andra direkt adresseradt till
henne anländer, men tjänstfolket, hvars erfarna ögon strax skönjer arten af skrif-
velserna laga alltid att de falla i händerna på deras unge husbonde. (Tjänstefolk
ställa sig i allmänhet på de ungas sida inom familjerna.) Dock till sist undgår
ett bref deras ögon och det kommer dit det rätteligen skall, nämligen i händerna
på hofrättsiådinnan. Alltså får hon en dag ett bref från kyparen n:r 13 i den
variete där Akes "hjärrerdam" fröken Stella uppträder och .i hvilken restaurant
Ake med sina vänner firat ej  alldeles oskyldigai fester. ÄKyparen n:r 13, hvars
namn är Hansen, har upprepade gånger stött på Ake om betalning af den skuld,
han oså småningom åsamkat sig, under hot att i annat fall presentera räkningen
för Akes moder.

Den lefvande trumman.

M Beväringsskämt i flera afdelningar. "w

Iscensatt af sprattelgubben Lehman Men denna gång är vår Lehman inte
med, ty han har fått skafsår af alla sprattlingar, men vi hoppas att publiken
får lika roligt ändå, ty Lehman har skrifvit detta. "

Den mest surmulne måste skratta åt alla tokroligheter

i denna bild. Se och le!

 

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

W" Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

 

Uppsala lQll. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain