#4393: Biografen Bio

Biografen W Bio

vid Grindstugan.

Före-visningar: .
Söckendagar kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar w

 

 

Om Tisd., Onsd., Torsd. den 17, 18, 19 Okt. förevisas från Kl. 6-10 e. m.

Dryckensltapens offer.

Storslaget heltimmesshådespel.

 

 

Program.

En expedition till Salomonöarna.

m

Den Allefvande fåtöljen.

I-u-n--

i " 1. b ö 6 OO 0 i
Legenden Om Slorarna.

Bor-ggrefve Hans von :lftlneinfelsq dotter Wilhelmina sitter och spinner i vån-
tan på sin trolofvades, den tappre riddersmannen Loreleys återkomst. i

Kommen till grannskapet af borgen, kånner den unge mannen sitt hjårta
våldsamt klappa vid tanken på sin guldlookiga fästmö, samt fortsätter långsamt
sin våg framåt utefter Rhenstranden. Plötsligt uppenbarar sig inför hans tjusta
blickar en skara sjörår, mildt belysta af månens strålar. Halft mot sin Vilja
glömmer sig-den Iunge riddaren kvar inför den förföriska taflan. Då han åndt-
ligen. kan slita sig dåritran, marker han, att han lämnat sitt hjärta i pant hos
de sköna sjöjungfrurna.

Förgåfves försöker han sedan att i sin fåstmös nårhet glömma de förtju-
sande, men trolösa sirenerna.

På sjålfva bröllopsaftonen kalla honom deras röster, och Loreley, som ei
kan motstå trolldoinen, öfver-gifver sin unga brud och störtar sig i floden. där
han ömkligen omkommer.

Trädgårdssnäckan.

Tråd årdssnåckan tillhör blötdjurens ordning. Sjålfva djuret eller snigeln
upptagerghelt och hållet utrymmet i den tunnskaliga snåckan.

Om vintern sluter sig snigeln inne i sitt skal förmedelst afsöndrande af en
kalkhaltig våtska, som, då den stelnar, bildar en propp för .ingångshålet I denna
propp finnes en liten öppning, som lamnar tillträde åt den för djurets andning
nödvändiga luftmangden. Den rör sig framåt med tillhjålp af en sugvårtliknande
fot, som har en synnerlig förmåga att anpassa sig efter formen af den yta, på
hvilken den för tilylfållet hvilar. Når de första vackra vår-dagarna kommit, kryper
snigcln åter fram ur sitt skal, samt beger sig ut att söka föda.

Munnen sitter mellan de båda nedre, hornliknande utskotten, medan de öfriga
"hornen" uppbåra ögonen.

Trådgårdssnåckan lefver af blad och grönsaker.

I dödens Käftar.

På inbjudan af sin farbroder, Veil Rosemann, begifver sig Dolly till Water-
town, hvars sevårdheter hon på förhand gläder sig åt att få taga i nårmare loe-
traktande. Men hennes kusin och trolofvade, Jack, erfar icke utan ledsnad nyheten
om hennes afresa.

Knappast framkommen till må-
let för sin fård, börjar den unga
flickan sina utflykter i stadens
omg-ifningar.  långt från hen-
nes farbroders egendom ligga några
vattenfall, som till den grad fångsla
hennes intresse, att hon ej marker
ett bråddjup vid sina. fötter och
störtar ned . . .

Indianen Tonga, som. på afstånd
följt efter henne, har varit vittne
till olyckan. Trots den dar-med
förknippade faran, stiger han ned
utför den svindlande branten och
lyckas med fara för sitt eget lif
radda den unga flickan. Dolly visar sin raddare en uppriktig tacksamhet,
medan i den unge indianens hjarta en djupare kansla uppstår . . . Veil IRosemann,
som gissar Tongas kår-lek. förbinder sig att låta gifva honom en amerikansk
gentlemans uppfostran.

Indianen, som skrifvit in sig vid det universitet, dår Dollys fåstman just
håller på att afsluta sina studier, inbjudes tillsammans med denne på ett besök
hos Dollys för-åldrar, dar han snart upptåcker de båda kusinernas kår-lek för
hvar-andra. Förtviflad vill Tonga återvånda till sin stam, men bortjagas af de
sina, dårför att han en gång låmnat dem för civilisationen.

Öfvergifven af alla, beg-ifver sig den stackars indianen till den afgrund, dår
han en gång råddade Dollys lif. En hemlighetsfull makt drager honom liksom
till sig, och viljelös störtar han i sin tur ned i djupet. . .

 

Petter som smugglare.

Rätt till ändringar i programmet förbehållesl

.är Lokalen under-går desinfektion two?l gånger fi fveclcan. f-

 

 

å." Nytt program Tisdagar o. Fredagar "w

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain