#4392: Biografen Bio

iografen i Bio

vid Grindstugan.

Förevisziingar:
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. lf5, 6-10 e. m.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

 

I -
Om Tisd., Onsd., Torsd. den 10, 11, 12 Okt. förevisas från Kl. 6-10 e. m.

Säsongens första stora clou

tf APGRUNDEN. "är

Kinematografisltt drama i 2 aliter och c:a 50 afd.

Storslaget heltimmesskådespel.
I

 

 

Program,

Kokossköröen på filipinerna.
Naturbilö.

Första tablån visar en dunge med högstammiga palmer, hvilka uppnå en
höjd af 25 meter. Det är kokospalmer. Sedan man väl fått ner kokosnötterna
på marken, hopbinder manI dem två och tvä, hvarpä man förenar dem till en
lång usträng", hvilken hoprullad bildar ett slags flotte, som forslas vidare sjöledes.

Sa snart kokosnötterna framkommit till bestämmelseorten, underkastas de
en särskild behandling, som består däri, att ytterskalen, efter att någon tid hafva
legat i blöt och krossats, aflägsnas. De fibrer, hvaraf ytterskalen äro bildade,
användas till att tvinna rep, mattor, etc., äfvensom att tillverka borstar af.

Hvad själfva kokosnötterna beträffar, sä klyfvas de, hvarpå kärnorna, eller
den s. k. cfoopran" uttages.

Copran torkas och försändes till Marseille eller Nantes, hvarest den pressas
till olja, som i sin ordning användes vid tvälfabrikationen.

En hårdt straffad fader.

Amerikansk Kinematiografbild.

En banktjänsteman, Roger Williams, familjefader och i goda omständig-
heter, och som i korthet sagdt, på allt sätt synes gynnad af lyckan, öfverraskas
en dag af sin hustru i sällskap med en "väninna".

Mrs Williams begär och erhäller skilsmässa, samt får sig anförtrodd värden
om makarnas barn, den lilla Suzie.

Hvad fadern beträffar, söker han skaffa sig ett nytt hem tillsammans med
sin "väninna", Jane, en kokett och lättsinnig varelse. Men han kan ej glömma
det hem, som sköflats för hans skull . . . . -

En dag, då Roger och Jane äro på väg hem efter en båtutfärd, väckes
deras uppmärksamhet af ett ångestskri, som tyckes komma frän den närbelägna
järnvägslinjen. De skynda till loch finna den stackars lilla Suzies nästan till
oigenkännlighet massakrerade lik.

Williams ser i denna fasansfulla olycka ett Guds straff för sitt felsteg,
samt skiljer sig från den, som varit orsaken därtill. En slump gör, att han några
dagar därefter råkar sin förra hustru vid det så sorgligt omkomna barnets graf.
Minnet af den döda kommer de båda föräldrarna att glömma do genomgängna
pröfningarna och manar dem att börja lifvet pa nytt . . .

Petter förbiudes att gå ut.

SPÅDOMEN.
EN UNGDOMSSYND.

Sltådespel af Caillard.

UPPTRADAN DE :
Herr Grand från "Cornedie Francaise" . . . Doktorn.
Fru Robinne ,, ,, ,, . . . Doktor-ns hustru.
Fru Bérangere . . . . . . . . . . . Jeanne.
Den lilla Maria Fromet . . . . . . . . Barnet.

Detta alltigenom mänskliga och på samma gång högst rörande stycke tolkas af de upp-
trädande på ett mästerligt sätt. Å I rummet näst intill det, som bebos af den unge studenten
Maxima de Vérac, ligger pä sjukbädden en till följd af umbäranden i förtid bruten ung arbe-
terska. De täta hostanfallen tyckas riktigt vilja spränga bröstet på henne . . . Rörd af hennes

sorgliga öde, klappar Maxime på hennes dörr och erbjuder sina tjänster. Anbudet mottages, och
från denna stund ägnas henne den bästa omvårdnad från den unge studentens sida. Men, från
medkänsla till kärlek är steget ej långt, och snart slå sig de båda grannar-ne ihop i en gemen-
sam lägenhet. Månader förflyta, utan att deras lycka på minsta sätt störes. Så en vacker dag
uppenbar-ar sig den unge Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt de båda älskande åt,
i det han kort och godt tager sin son med sig, utan att dessförinnan hafva gifvit honom tillfälle
att återse sin hjärtovän. . .

I nästa tablä förflyttas vi nägra är framåt i tiden; af den forne studenten har blifvit en
välbeställd läkare, som till och med hunnit gifta sig med en förtjusande ung kvinna Ghislaine,
på hvilken han slösar de ömmaste omsorger. Under ett besök i fattigkvarteret kommer .Ghislaine
af en händelse just till den lilla arbeterskan frän fordom, som efter den brådstörtade skilsmässan
från Maxime födt ett barn till världen. Ghislaine finner hos henne sin mans porträtt och får
veta, att han är fader till barnet. Några dagar därefter erfar hon genom ett bref7 att hennes skydds-
ling, hvars bröst är illa angripet, ligger på sitt yttersta och önskar att få återse henne. Följ-
aktligen begifver hon sig åstad, utan att för sin man vilja yppa anledningen till att hon går bort.
Orolig och svartsjuk följer mannen efter henne och kommer sålunda till det fattiga kyffet just
som den döende utandats sin sista suck. Smärtsamt berörd af hvad som passerat, men godhjär-
tad och medlidsam, tager Ghislaine det stackars ensamma barnet i sin famn, därmed visande, att
hon tillgifver sin make för hans ungdomssynd.

PREFEKTEN INVIGER EN NY KURANSTALT.

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

M Lokalen undergår desinfektion två gånger i veckan. I

 

 

W. Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

Uppsala 10114 K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain