#4391: Biografen Bio

B i o

id Grindstugan.

Förevisningar:
Söckendagar kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-5, 6-10 e. m.

Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

 

 

Program.

Massösens offer.

Dramatisk konstfilm i 2 akter och 41 afdelningar.

HU FV UDPERS ON ERN A :

Godsägare Vinge . . . . . . Herr Dynesen"

Beata, hans hustru . . . . . Fru Oda Nielsen

Henry, deras son . . . . . . Herr Hilmer Clausen

Nansy Brun, massös . . . . . Fru Nyrop Christensen

Nathan, procentare . . . . . Herr Peter Nielsen

En frisörska. . . . . . . . Fröken Gudrun Stephensen
Samtliga medverkande konstnärer äro medlemmar af Direktör Otto Jacob-

sens teatersällskap.

Handlingen försiggär i vara dagar dels i storstaden och dels pä en större
herregärd.
.f ä - à Moderskärleken har firat sin största triumf och lyckan lyser äter
i ett sköfladt hem.

Modernt - frieri.

Amerikanskt lustspel.

Blyghet är en ryslig olycka, den orsakar flera olyckor än nagon annan. Ett
försagdt hjärta vinner aldrig nagon tager flicka. Harry älskade Betty, men han
var sä olyckligt blyg och trodde alltid att Betty skulle hjälpa honom pä sträten.
Dä hon icke gjorde detta bestämde han sig för att affattansitt frieri skriftligt
och uttänkte därför nagot riktigt känslofullt. iBrefve lydde: Alskar du mig, bär
dä röda rosor; om du är oviss, bär dä ljusröda; älskar du mig icke, bär dä hvita
rosor. Sa gick han till. en blomsteraffär och köpte tre slags rosor och skickade
dem med ett bud till den unga damens bostad. Budet är emellertid en ifrig
romanläsare och dä han läser en mycket spännande romanI märker han ej att
han tappar asken, hvilken en liten gosse tager upp. En polis, som ser gossen,
tycker han ser misstänkt ut och frägar efter askens innehåll, och dä gossen icke
kan gifva ett bestämdt svar springer han sin. väg.

Under tiden blifver det romanläsande budet mera än förtviflad, dä det mär-
ker sin förlust och gär för att skaffa nya rosor, men köper endast hvita. En
herre, som ser den gråtande gossen, Vill hjälpa honom, dä han hört hvad han
har att säga och ser efter pä paketet och finner brefvet och skickar gossen ästad
till den uppgifna adressen. Det första budet kommer och aflämnar blommorna
och Betty, som endast tänker pa Harry, bär dem naturligtvis. Dä Harry ser de
hvita resorna tager han det för ett afslag och för att hämnas bestämmer han
sig strax för att gifta. sig med sin hushällerska. Dä. anländer det riktiga paketet
och snart blir saken uppklarad - och dä slutet är godt är allting godt.

Meyer med fru på lusttur.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

Stormande Skrattsuccés.

Herr och fru Meyer skola företaga en resa. Pa förfrågan förklarar han be-
stämdt att det icke är nagon lustresa, eftersom han skall hafva hustrun med.
Herr Meyer ställer om att han och hustrun fä hvar sitt rum pä hotellet. Sä
snart frun gätt till sängs och allt är tyst och stilla springer Meyer upp ur sän-
gen, hvari Ihan lagt sig med kläderna pä. Och nu skall det festas! Men frun
anar oräd, dä hon icke hör mannens snarkningar. Upp ur sängen i en fart och
in till mannen - och den beramade festligheten tager en ända med förskräc-
kelse - ty frun Var ju med!

Ett besök i Rom.

Vackra naturscenerier.

Ett besök i Grekland.

Vacker, kolorerad naturbild.

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

M Lokalen undergår des-infektion två gånger i ceckan. U

 

 

M" Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

Elmia 1911A K4 W. A;EeibergsTsokn-.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain