#4389: Biografen Bio

iografen Bio
V vid Grindstugan.

Förevisningar:
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

 

 

Program
Syrakusanska lekar.v

Utförda af Alberto-truppen.

En synnerligen intressant och vacker akrobatbild.

Obs.! Äkta amerikansk Konst. Obs.!

Lifstidsfången.

En läkares pliktkänsla.
Gripande skådespel ai stor dramatisk verkan.

Oskyldigt misstankt för att hafva begått ett svårt brott blir den berömde
låkaren, Dzr Clinton arresterad och dömd till lifstids fångelse. Fem år senare
lyckas han med en olyckskamrats biståinl fly ur fångelset. Vakten, som emel-
lertid upptäcker fångons flykt, slår allarin och fången eftersattes. Denne lyckas
dölja sig i en skog, och kommer på sin vzltndring slutligen till en liten hydda,
dar en moder bor med sitt lilla sjuka barn. Den ensamma kvinnan Vill ej Öppna
för den objudna gästen, hvarför denne med våld skaffar sig tillträde till stugan.
Han pockar på att få mat och en rock att dölja sin fångdrakt med. Kvinnan,
som ej vågar göra motstånd, ger honom först mat, och går sedan att taga fram
rocken. l fickan på densamma finner hon en revolver, som hon hotande håller
framför fången. Denne år nu i hennes våld och lyder henne i allt.

Barnet, som har strupsjuka, får allt svårare hostanfall. Vid åsvnen håraf
röres fångens hjarta, och begagnande sig af sina medicinska kunskaper gör han
allt hvad som står i hans förmåga för att radda den. lilla. Hon blir lugnare
och kan läggas i sin bådd, men fången-läkaren viker ej ifrån hennes sida, ty
han vet att krisen ej ar långt borta. i

Ljudet af hasthofvar afbryter tystnaden. Kvinnan varnar fången och ber
honom fly, men han vill ej lamna barnet, förr an han vet att det år raddadt.
Lagens vaktare trada in i rummet och bli helt öfverraskade att finna flyktingen
småleende sitta vid ett barns sju-kbådd. Befalhafvaren befaller doktorn omedel-
bart följa dem åter till fängelset, men fången bönfaller att få stanna tills krisen
år öfver, hvilket åfven beviljas honom. Når han om en stund fått visshet Om
att barnet skall lefva, fogar .hanvsig Mundergifveti sitt öde och följer sina vaktare,
men ej förran han ömt stoppat om denv lilla och Htryckt eifliyss Äp-ålliäiies panna.

Den tacksamma modern boder förgåfves om nåd för sitt barns råddare, på
hvilkens kinder stora tårar trilla ned, då han lämnar den anspråkslösa hyddan.

En tecknares skämt.

Änkarieby-fanen.

i  ömse sidor omgifven af skogklådda strander, störtar sig Dalålfven vid
Ålfkarleö utför de valdiga fallen med detta namn, hvilka med råtta råknas så-
som en af Sveriges största sevardheter. Strax nedanför fallen vidgar sig ålfven
ånyo, kantad å ena sidan af karakteristiska s. k. nipor.

Lösdrifvershan.

Fröken Mistinguett i titelrollen.

Denna gripande och sorgliga scen skildrar en zigenerskas öden, hvilken
lockad af ett lysande lefnadssatt, låter öfver-tala sig af en rik förförare att följa
honom till Paris. n

Hon förvandlas har till en förförisk demi-mondedam och berusas af sitt nya
lif. Slutligen gripes hon dock af långtan efter den forna fria och obundna till-
varon och. når ödet för hennes förra man i hennes våg, lamnar hon sitt nya
konstlade lif och följer honom. r

Max och hans svärmor.

Kemisk scen af Max Linder.
Utmldt af S.

 

 

Jämlilit censurens i Stockholm beslut äga barn iclie tillträde till detta
program. i -

(Obs.! Söndagar 2f5 och 6-40 e. m. Hvardagar 6-10 e. m. Månda-
gar och Tisdagar inställda). i

 

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

M" Lokalen rflfnderyåfr (les-infektion twå gånger fi oeckan. "-

Spårvagnar afgä från Stora torget hvardagar 3 minuter efter hvarje hel kvart.

 

74Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain