#4387: Biografen Bio

iografen Bio

vid Grindstugan.

Förevisningar:
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

 

 

Program.

Den gamle komikern.

0
Skadespelaren Henry Krauss.
Drama af Michel Carré.

Denna rörande scen, som beundransvardt val tolkas af Henry Krauss, skild-
rar den ångest, en skicklig skådespelare erfar, da han kanner sig sta vid slutet
af en glanszzmde teaterbana. Ett svimningsanfall ofverraskar honom pa scenen.
Innan han dör, ser den gamle komikern, som i döende tillstànd förts till sin
bostad, sina basta roller, sasom Don Juan, Othello, Napoleon m. fl. defilera för-
bi sin inre syn.

En .gammal ungkarls missöden.

Den oförbatterlige festprissen Gustaf, som förgafves vadjat till sin farbrors
spackade börs, liamnas för hans snalliot genom att i en tidning lata införa föl-
jande annons: uAldre, mycket förmögen gentleman önskar gifta sig med medel-
älders, distinguerad dam. Förmögonliet  nödvändig. Man hanvande sig till
hr Duponchard, rentior", etc.

Man kan latt föreställa sig verkan af detta lockande anbud.

Från brisling till sardin.

Skarpsillens metamorfos.

Brislingen, som afven kallas livassbuk ooh skarpsill, fångas särskildt mycket
pa Norges vastkust. Fisken behandlas pa olika satt och blir bl. a. en utmarkt
sardin, om an inte  delikat som den franska. :Den har emellertid en stor mark-
nad öfver hela varldesfi..

Konstsim s. c. A.  L.
.00

Prinsessan Iss rllss sl Hrrslsl salsslss sl.

Medeltidsdrama efter Gestasångerna. I
Iscensatt af Traversi.
Lyxfilm i naturliga färger.

 

Isabella, prinsessa af Heristal, har för-blifvit anka samt ager ej nagot annat
i världen an sin ende sons, Gennaro, tillgifvenhet. Denne ar on förförisk och
djarf yngling, nar han upplefver sitt första karleksafventyr. Men han har en
rival, Antonio, som utmanar honom till duell pa varja, hvilken strid slutar till
Gennaros nackdel. Antonio blir förföljd samt söker en tillflyktsort, da slumpen
för honom till Isabella af Heristal.

Prinsessan, som annu  okunnig om sin olycka, ger flyktingen en fristad.
Hon trycker pa en punkt i panelningen, hvarvid ett Kristusporträstt glider at
sidan, blottande ett litet .lös-inrum, hvars tillvaro endast ar kand af prinsessan.
Den förföljde gömmer sig dar. Slutligen gör ett dystert tag sitt intrade i slottet,
och den olyckliga får vetskap om sin förlust. Utom sig af sorg amnar Isabella
utlämna sin skyddsling, men Kristusbilden ställer sig hindrande emellan. Den
kristna kvinnan erinrar sig att han bjöd oss för-lata vara ovanner samt faller pa
kna inför den Gud som utplanar mainskligt lidande.

en svärmor som sysslar mer magnetism.

Stackars svar-mor har till mag fatt en oförbatterlig festprisse. Inför sin
dotters tårar tvekar hon ej att tillgripa "de stora medlen". Sedan hon genom
en afhandling öfver magnetismen blifvit införd i de ooknlta vetenskapernas my-
sterier, pröfvar hon pa sin mag den underbara kraftens verkan, och se, tack
i vare de hemlighetsfulla utstrålningarne fran hennes kropp aterföres den brotts-
lige till den husliga harden via telegraftradarne.

(Utvalle af S.)

 

 

Jämlilit censurens i Stockholm beslut äga barn icke tillträde till detta
program. i i -

(0bs.! Söndagar 2-5 och 6-10 e. m. Hvardagar 6-10 e. m. Månda-
gar och Tisdagar inställda).

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

W Lokalen under-går- desfmfelstion tfvå gånger i veckan. .-

Spårvagnar afgå från Stora torget hvardagar 3 minuter efter hvarje hel kvart.

Uppsala lgll. KI  Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain