#4386: Biografen Bio

Biografen Bio

vid Grindstugan.

-, Förevisningar:
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

8.

.LO

CO

Program.

De n 26-31 Dec.

 

ANDA.

Skådespel af Lauritzem

Inspeladt och iscensatt af Björn Björnson.

I "UPPTRÅDANDE
Herr Björn Björnson . . . .4 . . . . . . . . . . Herman.
Fröken Gerda Christopher-son . . . . . . . . . Miranda.

l:sta afdelningen.

I afton stor galaföreställning ieir-
kus Loran. Obs! Uppträdande
af den berömda dansösen Miranda.
Grefve von Rodnau förälskar sig iv
den vackra dansösen.

Den öfver öronen käre grefven
anhåller om iett möte med Mi-
randa.

Bref: "Kära Miranda! För-litande

mig pä ditt löfte, väntar jag dig.

i afton kl. 11. Georg."
Danserskan begifver sig i hemlig-
het fran Herman" till mötet med
grefven.

Da grefven finner, att han ej pa
annat sätt kan vinna Miranda, lof-
var han att gifta sig med henne.
Dagen därpä.

Hermans svartsjuka kommer Mi-
randas kärlek ti ll honom att svalna.
Efter 5 är af lycka.

 

10.

11.

12.

14.

. Miranda,

Mirandas lycka är fullständig se-
dan hon fatt en liten flicka, men
äfventyrerskan är dock ej död
inom henne.

Trött pä sin numera nagot en-
formiga ntillvaro, känner sig Mi-
randa glad blott när hon kan il
minnet återkalla sitt förflutna
kringirrande lif.

Mirandas forne följeslagare Her-
man kommer för att bedja henne
pa nytt förena sitt öde med hans.
som gifver Vika för
frestelsen, öfvergifver sin make
ooh sitt barn.

Bref: "Käre Georg! Jag kan omöj-
ligt sta ut längre med detta lif.
Jag längtar tillbaka till artistlif-
Vet. Förlat mig ooh tala väl om
mig med värt barn. Miranda.u

2:dra afdelningen.

Miranda lofvar sig en lysande de-
but. -

Olyckshändelsen.

Miranda, som offrat allt hvad hon
ägde för att kunna ägna Herman
nödig vard, far pröfva pä motgång
ooh elände.

Miranda har med sina slantar satt
upp en tarflig liten marknadsoir-
kus.

För att icke nödgas dö af svalt,
mäste Miranda ga omkring pa gär-
darne ooh sjunga.

 

10.

Pa landsvägen.

Miranda, hvars krafter äro ut-
tömda genom öfveransträngning
ooh umbäranden, kommer och
anropar grefven om förlåtelse.
Återuppständelse.

Herman, som äter försatts i fri-
het ooh som är förtviflad öfver

.att hafva förlorat Miranda, kom-

mer ooh söker henne hos gref-
ven.
Den öfvergifnes hämnd.

(Utvaldt af G. L.)

 

 

 

 

Jämliht censurens i Stockholm beslut äga barn iclie tillträde till dettaV
program. I i
(0bs.! Söndagar 2-5 och 6-10 e. m. Hvardagar 6-10 e. m. Månda-
gar och Tisdagar inställda).

Rätt till ändringar i programmet förbehållesl

 

M Lokalen fclfndergår desinfektion två gånger i oeckan. I

Spårvagnar afga fran Stora target hvarllagar 3 minuter efter hvarje hal kvart.

 

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain