#4385: Biografen Bio

BloGRAFEN Bio

vid GRINDSTUGAN.

Förevisningar:

Söchendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m.

   

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

 

 

Program

den l7à20 November.

Trädgårdschampi

Dess odling och tillväxt.

Uhampignonen, som oftast förekommer i form af en liten hvitaktig parasoll, inuti beklädd med
.rosafärgade skifvor,  ej annat än den egentliga växtens befruktningsorgan, samt bildas af smä hvita fib-
rer, som utveckla sig i gödsel och kallas mycelium.

Gamla stenbrott erbjuda den temperatur, skymning och fuktighetsgrad, som fordras för champig-
nonens utveckling. Man. placerar här pä lälniga afständ frän hvarandra luftveXlingsrör, äfsedda att bortföra
de dåliga dunsterna och den öfverflödiga fuktigheten.

l odlingssalarna packa arbetarno ihop kompakta gödselstackar, hvarefter de företaga späckningen,
som består i att sammanblanda gödseln och champignonsädden.

Efter nägra månader komma champignonerna upp, och vi få nu här se deras utveckling, pä 20
kinematografsekunder i stället för under tre veckor, den tid champignonerna behöfva för att växa till.

En episod ur van Dycks Iif.

Drama.

 

Grefve Bolline, hvilken upptäckt den gryende talangen. hos den unge mälare, som sedermera blef
den ryktbare Van Dyck, uppdrag-er ät denne att mala hans dotter Reginas porträtt.

Den unge mannen, som blir hänförd af sin modells fägring, erfar med grämelse, att hon är för-
lofvad. Dä han ej kan öfvervinna sin passion, ämnar han resa sin väg. Vid underrättelsen härom kan
Regina ej dölja sin rörelse, och den unge mälaren för-rader sin kärlek.

Reginas fästman öfverraskar dem under afskedstagandet samt utmanar sin rival. Grefven, som
ditlockats af. grälet, förebrär mälaren, att denne missbrukat hans gästfrihet.

Van Dyck reser därifrän i förtviflan, och Regina gär i kloster.

Med en pages biträdande enleverar Van Dyck den unga novisen, men flyktingarne förföljas och
nas af en kula, just dä de tro sig ha uppnått lyckan.

Regina blir dödligt sårad och dör i sin älskades armar.

 

Komisk scen af Clairille, spelad af Fr. Mistinguett.

lll - lll  lll llllllllllllll.
Industribild.

Aloerna äro stora trädliknande och greniga växter med tjocka och köttiga blad. Efter skörden
tvättar och torkar man den ur bladen utdragna fibern. Sedan sändes den till Europa för att användas vid
tillverkning af tag-virke.

Dessa landtliga scener upprullas i en bergig och vild trakt.

 

 

 

UPPTRADANDE;
Herr Komm . . . . . . . . . . . . . Rannsakningsdomaren.
Herr Saillard. . . . . . . . . . . . . Valin.
Fröken Dermos. . . . . . . . . . . . Fru Valin.

Leon Richard, domare i Pont-sur-Claire, älskar en av sina vänners, Pierre Valin, hustru. När
han utnämnes till rannsakningsdomare i Paris, lämnar Roberte sin man och följer honom.

Den olycklige Valin kan ej bära sorgen öfver sitt sköflade hem, utan försjunker i dryckenskap och
elände. I Paris, denna vidsträckta tillflyktsortI för sä mycket elände och nöd, gripes han en natt säsom
lösdrifvare. ,

Under tiden har Roberte fatt skilsmässa och gift sig med Leon Richard. Denne utnämnes till
riddare af Hederslegionen och bada njuta som bäst af sin smekmänad, när Valin föres inför domaren, an-
klagad för lösdrifveri. ,

Vid äsynen af den fordom sä lycklige mannens förfall, hvartill han bär skulden, fattas domaren
af samvetsförebräelser och tycker, att den anklagade förvandlas till domare och faller ned, träffad af slag,
under det att den stackars Valin blir vansinnig.

 

t Rosalie och Leontine
på teatern.

Komisk scen af Rosetti.
(Ut-valdt af S. )

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.-.

M" Lokalen undergår desinfehtion två gånger i veckan! w

Spårvagnar afgå från Stora torget hvardagar 3 min. efter hvarje hel kvart.

Uppsala 1911. K. W". Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain