#4384: Biografen Bio

vid GRINDSTUGAN.

Förevisningar:

Söckendagar hl. 6-10 e. m. v
Sön-.och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m. -

 

 

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

 

 

 

 

 

Program.

9,

Surlil  n iiliulalslurl li liwaimami..

O.
(Indiska oceanen).
För utöfningen af denna1 sport erfoidras en brada af sarskild form, på hvilken infödingar-ne simma
de skinnmande vågorna till mötes.

Då en stor våg närmar sig, resa de sig upp Ipå brädan och störta sig hurtigt in i densamma.
Den nedgående solens strålar förlana åt denna plttoreska seen en egenartad belysning.

Eldsvàdan i Klostret.

Bearbetning efter Barrierels skådespel.

 

uPrTi iÄDANDE;
Herr fllreville . . . . . . . Herr dlAveney.
Fru FonfenexV . . . . . . . Fröken de Serney.
Ern Guyon . . . . . . . Adrienne dlAveney.

Adrienne d"Avene-v, som haft sorgen att förlora sin moder, beklagar sig öfver, att hennes fader så
sållan besöker henne i klostret. liyekligtvis har hon funnit en andra mor i sin lararinna, fröken de. Serney,
under det att herr d"Aveney försnnnnar sin dotter för en flyktig karleksförbindelses skull. Men en vacker
dag öfverraskar herr dvAvene-v sin vaninna. tillsammans med en medtaflare, som han utmanar  duell...

Emellertid har klostret varit utsatt för en eldsvåda, hvilket har till. följd, att dess alumner för
:någon tid ski ngras. Hvad Adrienne betraffar återkom hon till. sitt liem helt oförmodadt i sällskap med
sin lärarinna, i samma ögonblick soni fadern tillsammans med sina vittnen beg-ifver sig till en duell. Hon
anar, hvad som försiggår oeh begifver sig, alltjämt åtföljd af sin lårarinna, efter fadern.

Duellen aflöper lyckligt, och Adrienne har nu blott en enda tanke, nåmligen att i äktenskap för-
ena sin fadm" med den kvinna, hvilken hon lårt sig hålla af som andra mor. Hennes stråfvanden krönas
med framgång, och sedan lion af sin fader ntverkat ett löfte att för alltid afstå från sin forna förbindelse,
lag-ger hon hans hand i fröken Serneys, livarpå hon beseglar deras förbund med en kyss.

 

Tveime präktiga gàrövarar.

Tom och Azor vakta. huset under husbondfolkets frånvaro, då tvenne inbrottstjufvar göra en påhälsning. 7

De praktiga hundarna lyokas att med stora anstrangningar slita sig lösa ooh rusa mot porten, men
finna den stångd. Toni skyndar till polisvaktkontoret, under det Azer står på utkik, samt medför två
konstaplar. ,

:Nu böljar ett lustigt förföljande, som fortsattes öfver taken oeli slutar med att våra tjufvar infån-
gz taek vare de trogna liainllnindarnas klokhet.

U r v ä xt e r i  a s lii.

(Tillhör firman Pathé Fréres vetenskapliga serie N:o 15).

Denna intressanta. vetenskapliga film återger på en 800 gånger kortare tid ån i verkligheten, vaX-
ternas utveckling.

Genom vårlnens oeh fuktighetens inverkan svåller fröet ijordens sköte samt språng-er sitt skal.

Grodden utvecklar sig, dess rötter söka sig föda i jorden, stjålken geifioinbryter. l dennas-topp
framkommer så småningom blad, hvilka aro plantans förnämsta andningsorgan. .

Så snart vaxten ar fullt utvecklad, framliringar den en liilonirna, hvilken bildar frön, en ny
kalla till lif.

Sedan kommer hösten, naturen går till hvila, plantan lägger sig att dö.

n i i upp äck.

Dramatisk scen af Deoourcelle.

 

 

I lPPTRÄDANDE : I
Herr Milo . . . . . . . . . lfnbrottstjuven.
Frk. Mistinguett . . . . . . . Skådespelersszm.

Föreliggande mirnodrain, som år ett verk af den framstående författaren Deoouroelle, tolkas med
mycken kansla af Fröken lVlistinguett och Herr Milo. Dess olika episode-r hafva i all sin tragiska enkel-
het förmågan att outplånligt fasta sig i åskådarens sinne. I

En danserska får- infallet att ribökay en cigarr-ett, innan hon somnar. Efter att hafva fått eld på
densamma, bortkastar hon tainlstiekf-m men upptaoker samtidigt till sin fasa en karl, som gömt sig under
hennes sang. Ur stånd till en liiöijan att i sin föif-skråekelse få fram ett ljud, lyckas hon andtligen öppna
en närstående dörr, hvarpå hon hals öfver hufvud tager till. benen. Vid det ångestrop, som harunder tran-
ger fram öfver hennes lappar, skynda tjanaro till, samt tillkalla polis. .

Den i sin tur förskråokte inbrottstjufven Söker sin råddning .i flykten, oeh nu börjar en spännande
förföljelse, hvaruiniler flyktingen slutligen beslutar att söka hissa sig ned till marken utefter ett stuprör.
Emellertid. kanner han sina krafter svika ooh ar .nåra att störta ned, då någon uppenbaiilar sig å den ofvan-
för liggande terassen. Det ar danserskanl Stalld i valet mellan.  ena sidan sin förskråekelse .för brotts-
lingen och å den andra det medlidande, som hans nödstallda belagenhet uppvåoker hos henne, tvekar hon
ej lange. Hastigt lösgör hon från våg-gen ett draperi, som hon råeker den för sitt lif kampande mannen,

VJå en gång tacksam för sin laddning ooh skamsen öfver den situation, ihvilken han befinner sig,
faller inlnfottstjufven på kila inför den, som så ådelmodigt räddat honom, saint åferlainnar delL af honom
stulna godset, hvarpå han skyndar bort

 

Stämd för fortkörning.

En genomrolig tricbild.

Poliskomrnissarien har brådtom oeh tar darför en droska. Kusken iakttager dook ingen skynd-
samhet, utan viker ihop Coeottes tåeke, tager ifrån den dess mattornister ooh börjar fården i sakta luiijik.

Den förtviflade poliskommissz.rien låter körsvennen veta med hvem han har att göra, och .nu
böljar den gode mannen en vansinnig fård, hvars följd blir en stamning för fortkörning.

(Utvaldt af bl.)

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

M" Lokalen undergår desinfektion två gånger i veékan! W

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain