#4383: Biografen Bio

BioGRAFEN Bio

vid GRINDSTUGAN.

Förevisningar:

SöcKendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar Kl. 1-5, 6-10 e. m. .

   

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

 

 

Program.

En färd genom Frank-
S rikes Venedig. ,

Allvarliga och roliga landskapsbilder.

1. Pa bat genom staden. 4. En gatutropare.
2. En begrafning. i  Farden till inai."knaden. Spännande ocli roande.
Ii. Höet bärgas. G. Falteii välsignas.

En hjältinna.

 

 

 

1. Ett rikt hein. 1 12. liuffaren träffar den vansinniga iiied flickan.
3. Ute pà resa. 13. Luffaren skyndar till barnets föräldrar.

3. Vid Värdshuset. 14. På.- väg till. den vansinnigas hala.

4. En luffare.  En hopplös karnp.

5. Den vansinniga flickan. 16. Den vansinniga flickan äter-far sitt förstånd
6. :l skogen. . genom en stark sinnesrörelse.

7. Flickan fångar fjärilar och störtar i Vattnet. 17. Nu kommer en, ny tid, den. förr sa olyckliga
8. Räddad. af den vansinniga. har nu blifvit upptagen. af den lillas föräld-
9. Föräldrarnas förtviflan. rar, hvilkas vänskap blir allt varinare, hon
10. Till vardshuset igen.. har .nu fatt ett godt hein, och vi få nu se
.l l. Natt. - de bada vännerna i deras lyckliga heiiilif.

Spännande och gripande drama.

När Slinilmlaiis mi oli liiiilil.

En genomgripande komisk och roande bild.

 

-
Drama.

1. En idyll. 4 9. Ett upptrade.
2. Väninnan. 10. Inför Öfversten.
3. Till staden sein infanterist. 1.1.. En duell.
4. Kärt niinne. i 12. Pa sjukhuset.
5. Afskedet. 13. Den intriganta kvinnan vid grinden.
(i. Den första pahalsningen. 14. Hvad han sag genom fönstret.
7. Efter ett år.  15. Bondflickan segrar.
8. liln intrigant kvinna. 16. Kärleken Öfvervinner allt.

En riklig galgfàgel.

I .1 Ln i hog grad roande bild, hvais lustiga poangei vi e] vilJa torstora genoni en detaljerad beskrif-
ning. vlatt godt skratt forlanger lifvet, därför maste en hvar ovillkorligen se detta säsongens hittills mest
up ps l upp na skam tnu niin er. L

t I Sjödruttningens salar.

Underbara scenerier på hatvets botten.

 

 

Säsongens hittills mest uppskattade

konstnummer.

 

1 Denna fil-ms, hvars verkan ytterligare törhöjes genom

 

den härliga färgprakten, har utförts med iakttagande

af den yttersta trohet mot naturen.

Tillhör Pathé Fréres konstnärliga serie.

 

i O
Q.

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

M" Lokalen undergår desinfektion två gånger i veckan! W

Uppsala 1911. K. W. Appelbcrgs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain