#4382: Biografen Bio

GRAFEN

vid GRINDSTUGAN.

Förevisningar:

Söchendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar hl. 1-5, 6-10 e. m.

B

 

Nytt program Tisdagar och Fredagar.

 

 

 

Program.  

i Begrafningen af

 

å

.; Xiberiémairoserna.

LlllSa

O
Drama efter Schiller.
Luisa Miller, en af Schillers mest rörande teaterhjältinnor, är förlofvad med Ferdinand, hvilkens

(Italiensk konstfilm.)
far, (.irefve Olrich, vill gifta honom med en rik arftagerska, Lady Clarence.
Ferdinand vägrar, menP hans far låter arrestera Luisa, just som den unge mannen står i begrepp
att fly med henne.
Luisa, som tvingas därtill af Grefven och Lady Clarence, samtycker till att afstå från Ferdinand
och lyckas skilja honom från sig i det hon låter honom förstå, att hon ej längre är värd att bli hans

     

hustru. v
Ferdinad låter narra sig af hennes själfförnekelse och samtycker till att gifta sig med Lady Cla-
rence. Den dag äktenskapskontraktet skall undertecknas, gripes den sistnämnda af samvetskval, och be-

känner för Frdinand, att Luisa är oskyldig. Den unge mannen skyndar sig att återfinna henne: men det

Iär försent! Luisa och hennes far ha redan lämnat landet, och den unga flickan har ej kunnat.öfvervinnlal i

sin sorg, utan har tagit gift, samt dör i sin trolofvades armar.

 

Drama.

Herr Garry vid Comédie Francaise, Herr Jeffre samt Frkn de Bray4

i de tre personernas roller.

Jean de Ledrain hyser en passionerad, olycklig och hopplös kärlek till sin professor-s, den fram-
stående kemisten Rouffs hustru. Helene känner sig äfven dragen till honom, men förblir dock sin man
trogen, ty oaktadt denna varmare känsla är hon honom uppriktigt tillgifven.

Kemisten har nyligen upptäckt ett nytt och farligt gift. Jean, som är förblindad af sin passion,
fattar det brottsliga beslutet att förgifta sin lärare samt haller några droppar af giftet ihans tekopp. Men
lilla Zuson, Rouffs dotter, flyttar under lek med sin docka helt afsiktlöst om kopparne och det blir Led-
rain själf som förtär giftet. .

Rouff bereder hastigt ett motgift, som upphäfver det eljest dödande giftets verkningar, och då
han ej kan ana, att giftet var ämnat åt honom, försöker han förmå konvalescenten att omtala motivet till
den förtviflade handlingen.

Jean Ledrain kan ej yppa sin hemlighet samt föredrager att  i landsflykt, för att finna försoning
eller glömska.

Tvänne grannar

Komisli scen af MAX LINDER.

Publikens gunstling, den sympatislie och framstående skådespelaren Max Linder, uppträder
nu för första gången efter en lång sjukdom i Komedien "Tvänne grannar".

Tvänne älskande, Max och Nettgi, hvilka äro grannar, ha valt en fågelbur till Poste restante.

Det  härigenom vi få veta att Max  Nettgis fästman och denna dag ämnar framföra sitt
frieri till hennes far.

Den slarfvige fästmannen råkar emellertid tappa ett mycket komprometterande bref, hvari den
unga flickan erhåller bekräftelse på att han bedrar henne med en viss fröken Lulu.

Nettgi blir ursinnig och förtviflad samt låter sin vrede gå ut öfver den brottslige, som hon plågar
under måltiden till hvilken han är inbjuden. MaX försöker hålla sig lugn, men slutligen brister hans tåla-
mod och den hetlefrade Nettgis far har all möda att åter försona denna med fästmannen, som lofvar att
för framtiden afstå från alla fröknar Lulu.

 

 

Rätt till ändringar i programmet förlael-iålles.I

M" Lokalen under-går desinfektion två gånger i veckan!

.Uppsala 19,11i li. Bl. Appclbergs Bokn-l

W

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain