#4374: Biografen Bio

Biografen Bio

vid Grindstugan.

Förevisningar =w
Söckendagar kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-5, 6-10 e. m.

 

 

Program. v

Tonfiskefångst i Sicilien.

Tonfiskarna Vandra Vid bestämda tidpunkter, från maj till juli; man ser dem
vid denna tid i hela stim sakta glida i samma riktning, som hade de ett mål för
sin ständiga Vandring. Man väljer detta ögonblick för att fånga dem, och man
anvander för detta ändamål ett nät af 4 till 5 kilometers längd, ihvilket fisken
hopdrifves af små båtar och föres in i ett stort, fyrkantigt nät, som kallas "Ka-
pellet", och därifrån. går den in i ett annat flyttbart nät: "De dödas rum".
Nätet fastgöres Vid kanterna och sträckes ut emellan två båtar tills fisken kom-
mer upp till Vattenytan. Massor af tystnade lif och skadade kroppar röra på sig
genom att slå med stjärtarna, i det de visa sina silfVerhVita bukar i det glän-
sande Vattnet. De alldeles Våta fiskarena bevåpna sig nu med skarpa Verktyg,
haka fast i de kraftfulla djuren, som kämpa för sina lif, draga upp dem i båten
och kasta dem. till de fiskare, som skola rensa dem. Blodet sprutar och blandar
sig med saltlaken. Lossningen sker med tillhjålp af starka rep, harpunerade vid
fisken; denna kastas tillbaka i hafvet och tages åter ombord af män, som stå
nedhukade i långa kedjor, och dessa män fortskaffa sedan fisken till. en inrätt-
ning, där den undergår olika sorters behandling: styckning, kokning och inlägg-
ning i lådor.

En utflykt med styrbart luftskepp.

Det styrbara luftskeppet ".Astra", med ett trettiotal. passagerare ombord,
företager en utflykt öfver VierWaldstättersjön, utför diverse Vändningar öfver den
Ivackra staden Luzern och återvänder efter en i allolyckad luftfård till sitt hangar.

Augustas båt.

En ovanligt munter historia med öfversvämning, genomdränkta hyresgäster och ))Noaks arkr.v

RI- Amerikansk kinematografbild. W
iiistorien om eni

lnöiaus hängifna kärlek.

Spännauöe och gripanöe inöianörama, spelaöi mail schwuug och öfveriygelse.

ågnsationell nyhet! Sensationell i nyhet!

Indianen Röda Hjorten räddar den vackra. May, dotter till stationsförestån-
daren i Coyot, från. en cowboys nårgångenhet. För att hämnas på May och
Röda Hjorten bortför coWboyen den unga flickan och sänder därefter bud till
hennes far, att denne skall fråga efter henne hos Röda Hjorten. Indianen
kan lätt bevisa sin oskuld och lyckas återfinna Mays spår. Under det att han
ledsagar covvboyen till den föregifna grufvanI brister ett öfver en flod lagdt träd,
hvilket indianen förut sågat sönder, under coWboyernas tyngd, och Röda Hjor-
ten drar nytta af förvirringen för att bortföra May. Stationsinspektoren, hvilken
blir rörd öfver indianens hängifvenhet, ger honom sin dotter till hustru.

Anna Karenina.

Efter Tolstojs roman.

 

UPPTRÅDANDE;
Fru Soroktina, från Korschteatern . . . . . . . . . . IAnna Karenina.
Herr Wassilieff, från de käjserliga teatrarne . . . . Grefve Karenina.
Troianoff, från Operetteatern i Petersburg . . . . Vronsky.

Denna bild, som inspelats på ort och ställe af de förnämsta artister från
MoskVas och Petersburgs teatrar, skildrar det otillåtna kärleksförhållandet mel-
lan löjtnant Vronsky och ryske statsministern Kareninas fru, Anna. Vronsky
står i begrepp att gifta sig med Kitty Gherbatsky, då Anna kommer i hans
Väg. Den unge officeren bortstötes emellertid af Anna och söker döden under
en hinderridt där han såras lindrigt. För att komma underfund med sin hustrus
hemlighet, låter grefve Karenina henne tro, att Vronsky år död. Anna förråder
sig och tillstår sin brottsliga kärlek samt lämnar sin make för att uppsöka Vronsky.
Men missräkningarne och förödmjukelserna följa tätt på hvarandra, och Anna
söker slutligen döden under ett framilande järnvägståg.

Nick Winter mot Nick Winter.

Komisk scen af Gérard.

 

 

Jämlilit censurens i Stockholm besliit äga barn iclie tillträde till detta
program.

(0bs.! Söndagar 2-e5 och 6-10 e. m. Hvardagar 6-10 e.. m. Månda-
gar och Tisdagar inställda).

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

 

"- Lokalen nnderyår desinfektfion två gånger fi veckan. .-

Spårvagnar afga fran Stora torget hvardagar 3 minuter efter hvarje hal kvart.

 

Uppsala 1911, K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain