#4369: Skandia

Ie torestallning.

, visas var]

1,300 meter Films. utsökt tina nyheter

 

 

 

OBS. 1 V2 timmes program.

Arbetareföreningen i

 

 

 

f I ENTRE: 1:a plats so, 2:a. plats 35 öre;
barn 25 och 15 öre

i

Program från och med ll till och med 17 December.
Eventuella ändringar av programmet förbehålles. i

Avdelning 1.

itä

 Pathé- 

i..u..s
4

Journalen.

"I
41Lt Senaste nytt från alla land. 

itä
itä

4 :I  .:

KOTTET.

Drama av Brada. Å

 

Lantbrukaren Mathieu har adopterat Marie och Jean.,
barn till en av hans grannar, som blivit mördade av ma-
skerade banditer. , i

Vid skördefasten dansar Marie med en obekant och.
okunnig om, att denne ar en av hennes fars mördare, lyssnar
hon till hans smicker.

Några dagar därefter, under det Mathieu tar sig en
lur, intranga några maskerade man och anfalla honom. Lille
Jean ger allarm och i det ögonblick den halvkvävde Mathieu
"ar nara att duka under, fattar Marie hans bössa och dödar
därmed hans angripare samt jagar de övriga på flykten. Hon
igenkanner nu sin dansör.

:4 I v-
x en :k

Vattenfallen

I I I
vid Monasterio de Piedra.
Från provinsen Aragonien i Spanien.

Vi se först en trång flodbadd, omgiven av grönskande
stränder; i närheten av Monasterio de Piedro framrusa vat-
tenmassorna med allt större hastighet, omväxlande bildande
en rad vackra forsar och fall.

1:24

se

a
Avdelning 2.

Ett japanskt kärleksdrama.

Utfört arv skådespelarne vid Kejserliga teatern i Tokio.
En adlig samurai, Rinkyo1 förälskar sig i den vackra
Tagaky. och fattar det brottsliga beslutet att lata en rövare
bortföra henne. Ehuru denne erhåller priset för sitt brott,

 vill han dock ej överlämna sitt byte till Rinkyo. De bagge

mannen, som äro varandras jainlikar istyrka och mod, ut-

. kämpa en häftig strid, varvid Rinkyo blir besegrad och

dödad. .

Rövaren kunde nu bli ensam härskare över Tagaky,
men han låter beveka sig av hennes tar-ar, och aterför
henne till den lycklige fadern och fästmannen. I

Nar den förälskade rövaren hemkoinmer, kanner han,
att han ej kan leva utan denna kvinna, samt begär självmord.

vmed hans onda.

 

Hur Rosalie firar nyår.
I Kornisk scen.

För att undgå nyarsvisiterna far herrskapet Dupignon till landet,
övei-läimnande :it sin jungfru. Rosalie, alt mottaga dessa. Rosalie be-
gagnat" med förtjusning tillfället att inbjuda. vännen Frans.

Klockan ringer dock oavbrutet; det iir brevbiiraren, som önskar
godt nyt-t år, renhållningskarlarne, som fordra sina nyårsgåvor, det lilla
telegramhudet, som rekommenderar sig o. s. v. Rosalie upplyser för-
gäves, att herrekapet ör bortrest, men de avlägsna sig ej förrän de fått
sina nyårsgåvor.

Frans skall snart konnnal Hur bli kvitt alla-människor?
finner på råd och stänger in dem på balkongen.

tion hinner nn knappt fil maten färdig förr än den älskade in-

Hon

.finner sig" Festen avbrytes dock av husbondfolkets hemkomst, vilka.

kommit för sent till tåget. Man kan tanka sig Rosalies bestörtning,
ty hon håller just som bäst på med att i sällskap med Frans förtära
deras champagne och kakor. Den ursinnige Dupignon föl-passar Frans
till de övriga fångat-ne  balkongen. Dessa. bråka emellertid så, att de
bracka av bjälklagret och störta ned, begravna under bröder, murbruk
och gips.

New-1.4.. .. i .
1,? - q

Avdelning i 3.

Krossad ycka.

Drama. Artisterna från Mikaeliieatern i .ST-t Petersburg.

Monna Wadreska har angripits av tuberkulos och till-
bringar för att återvinna sin halsa sex veckor på Krim.
Hon åtföljes av en sallskapsdain samt lamnar sin make och
lilla flicka hemma.

Sedan hon rest, infinner sig en imgV dam, vilken för-
sent svarat pà Wladreskys annons efter ett ressällskap at
hustrun. lVadresky anställer henne som lärarinna åt sin
lilla dotter. Ensamheten knyter dock starka band dem
emellan, och nar Monna Wadreska återkommer, glad och
frisk, måste lärarinnan aterlämna den plats hon inkraktat.
Hon kan dock ejå uthärda tanken på skilsmässa, utan
skjuter sig. f

När Molina W adreska star framför den okandas lik,
inser hon1 att hon ar bedragen samt begråter sin krossade lycka.

v: sf
p 01

a-
. .

av kärlek. g

S 0 ll k
k j
i Kolnisk scen.
Baron Medard des Bannnbettes möter ptt gatan enI vacker flicka
följd av sin far. Den eldfiingde baronen är som träffad av blixten och
följer efter till hennes hem. Han marker att han kommit till en lii-
kare och förcbilr som skill för sitt besök, att han lider av värk i benet.
Doktorn undersöker sin nya patient, utan att komma underfund
Han ger honom i alla fall nagra ordinationer, men
lägger därvid märke till den kärlekshandel, som bedrives mellan hans
oväntat intradande dotter och den besynnerlige patienten. Doktorn be-
slutar sig för att ge den djitrve eu läxa- och för in honom i operations-
rummet samt vidtager förberedelse, som ej lämna patienten i tvivel om
hans avsikter. Å
För att undgå en operation, bekänner baronen sitt förräderi och
anhåller om den iilskades hand. Sedan doktorn övertygat sig om, att
hans lungor, hjtlrta och muskler tiro i gott skick antagcs han till måg.

 

Barn äga ej tillträde!l

 

.segt-landets [e de).l iieiiiaqei Åinsiuigiuagt suepiagn 

i

1. .3.

 
 

 

 

Örebro Ian.

E. A. Welin tryckeri.

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7.30 och 9 e.- In. fi
Övriga dagar två. föreställningar 6,15 och 8,15 e. m. I"

1  iii .2:  1,- .li-r

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain