#4367: Skandia

OBS. 1 V2 timmes program.

Arbetareföreningen

Program från och med lV till och med 3 December.
Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

1 Avdelning 1.
En kurs i räddning
av skeppsbrutna.

(Australien.) Naturbild.
Det av en stark dyning upprörda havet bereder sko-

 

g lans elever tillfälle att öva sig. De på stranden av Chelten-
-E ;. ham församlade eleverna ha genom alarmsignaler under-
= Å. rättats om, att ett fartyg håller på att förlisa. Liksom om
:gu det vore fråga om ett verkligt skeppsbrott, sättes en kanot
"las ögonblickligen ut, och gossar och flickor öva sig i räddan-
q; i det av skeppsbrutna. Med hjälp av ett tåg och skicklig ma-VV
.såP i növrering räddas en förgiven drunknad upp på stranden. Nu
Ci- l börja andningsrörelserna för att återkalla den drunknade till
w liv. Så tages ett uppfriskande bad i sällskap med den drunk-

nade efter ansträngningarna.

, visas var]

w.-r
Alm

.r
I;

 

 Senaste nytt från alla land. 

f

åli
äåä

a a s

Artisten Sadats

Whalsbrytande övningar på ståltrådslina.

Vi hava härmed nöjet för publiken föreställa ekvili-
 bristen Sada, vars halsbrytande övningar helt visst skola
 komma mången åskådare att känna en nkall käre" utefter

 ryggen.
år: it? ät

1,300 meter Films." utsökt tina nyheter

Avdelning 2.

Konstfilm!

  

I
ll
UPPTRÄDANDE:
Dilly Lombardi .., ................... .. Alfons Xl.

Lamberto Picasso ................... .. Fernand.
Aurelia Cattaneo . . . i . . . . . . . . . . . . . . . .. Leonora.

 Händelsen tilldrager sig i konungariket Castilien år 1340.

I, Fernand, en ung riddare, "ar förälskad i den sköna
 Leonora Guzman, som, ehuru han år okunnig härom, är

Örebro 1911.

 

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. iii. i
Övriga dagar tvà, föreställningar 6,15 och 8,15 e. m.

E. . tlis tckri. I I

 

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre; E
barn 25 och 15 öre

kung Alfons Xizs älskarinna. Leonora besvarar hans kärlek,
och för att göra sig förtjänt av hennes hand, gör F ernand
fursten betydande tjänster ute i kriget, samt begär sedan 
hennes hand av kungen. Denne, som blir något förvånad
över denna begäran.I beviljar den dock. Hofmännen, som
ej kunna tro, att Fernand är okunnig om favoritens van- .
ära, visa honom sitt förakt. Upplyst över rätta förhållandet 
och uppretad över den roll kungen låtit honom spela, 
bryter Fernand sönder sin värja och kaster den för Alfons, vi
fötter, avsäger sig sina titlar same drager sig tillbaka till
ett kloster.

Klädd som pilgrim, uppsöker Leonora honom här samt
urskuldar sig för den usla handling hon tvungits att begå.
Utmattad av vandringen ooh förkrossad av blygsel och
smärta, dör hon i Fernands armar.

 
 
 
 
  
  
    
  
 

Från-en utflykt nn den s. k. Edmund Kiamm-
ravinen. i

Sathsiska Schweiz.

Vi få här se en av de intressantaste trakterna i det
Saohsiska Schweiz: Lilla Vinter-bergs imponerande basalt- i
klippa; Prebisehtors storslagna arkad, vilken reser sig bland .
klipporna; Kamitz pittoreska station, belägen på botten av
en ravin, dit man endast kan färdas i båt; ravinens för-
nämsta station, Herrnskretsohen; Liehtenhains vackra vat-
tenfall o. s. v.

l

se ett?

Avdelning 3.
råttskipning9

lndianen Lättfotade Hjorten och Svarte Bison äro ur-
sinniga rivaler om den förtjusande Vita Duvan. Efter en
förskräcklig duell i vilken Svarte Bison stupar, bortför Lätt-
fotade Hjorten henne.

För att hämmas Svarte Bison sätter stammen efter
tiyktingarne och bemäktiga sig, efter en häftig strid, Lätt-
fotade Hjorten, vilken genast blir lagd på ett bål för att
stekas vid sakta eld. I

Genom Vita Duvans tillgivenhet räddas han dock från
denna förskräckliga död. De skola hädanefter leva lyck-
liga i skogar-ne i de stora sjöarnes land.

was

  ana

Komisk scen.

Böljan kommer från ekvatorialtrakterna, far över den brännande 
ökensanden samt kommer ödeläggande och föl-härjande till våra länder. 
Hettan är tryckande och outliärdlig. Stadsborna bege sig skyndsamt till 
havet, tioderna ooh sjöarne, för att där söka en behaglig svalka. Mo- ,
derna, som till följd av omständigheterna måste jämka med sig, ge före-
träde åt den enkla baddräkten, som anlagts av denlpeleganta världen. -;
Till och med överhetens representanter bibehålla endast sin kepi och i
den obligatoriska vita staven. De mest pittoreska och lustiga scener-ut-
spelas under den ståndigt blåa himlen. Slutligen fördunklas denna av
några moln, som utgjuta sig i en uppfriskande skur.

  

[seminarie le ue). iiennqei eisweuioi-snappei AV

  

a

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain